زندگی هدیــۀ زیبای خداست!

زندگی هدیــۀ زیبای خداست!

محمد عزیز عزیزی

زندگی هدیۀ زیبای خداست

این گرامی است بسی

نزد آنکس که ازفلسفۀ خلقت خود

فهم وتفسیر کلامی دارد

هدف ومقصد بالا ومرامی دارد

…………..

……….

زندگی نیست همه عیش وطرب

زندگی نیست همه رنج وتعب

زندگی نیست فقط مستی و یاخنده ویا عربده ای

زندگی نیست فقط سُستی ویا گریه وعزلت کده ای

نیست چون خواب خوش سایۀ بید

نیست از لذت آن قطع امید

زندگی نیست همه شهد و شکر

زندگی نیست فقط نیش غم وخوف وخطر

زندگی نیست فقط شهوت ویا خورد وخوراک

نیست آن ذلت ویا عزلت ویا رنج وعذاب

زندگی نیست فقط ، ماده وپیرایش آن

نیست هم کشتنِ نفسِ تن ویا خواهش آن

زندگی ….

زندگی……

زندگی…….

لیک در بستر این دور حیات

گر بدقت نگریم

گر براین حکمت خلقت نگریم

بر همه تلخی ویا شیرینی

بر همه زشتی ویا زیبائی

بر همه …..

بر همه…..

بر تنوع وتضاد

همه آرایش وپیرایش دنیا باشد

زندگی خوب و بسی دلکش وزیبا باشد

بهره گیر از همه چیزیکه مهیا باشد

پس غنیمت شمریم

از همه نعمت آن بهــره بریم

وبه شکرانــۀ آن

سر تعظیم بدرگاه خــدا خم کنیم

از دل وجان برآن خالق خود سجده کنیم

پایان

————–

م – ع- عزیزی

روز پنجشنبه ساعت :09:45 صبح

31-01-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *