همه چیز گفته شد الا واقعیت!!! — داکترفرید نصری

 

 

همه چیز گفته شد الا واقعیت!!!

 

داکترفرید نصری، آلمان

 

نخست از همه آنانی که در تصمیم گیری و انتقآل جسد مرحوم استاد خلیلی از کابل به پشاور سهم داشته اند، صمیمانه سپاسگزاری و تشکر مینمایم.

گرچه دیر جنبیدند و بسیار دیر تصمیم به انتقآل آن مرحوم گرفته شد. ثانیا باید بعرض واطلاع دوستان برسانم که استاد مرحوم خلیلی در امریکا تشریف داشتند. دکتر نصری موضوع برگشت وی را به استاد شهید رهبر جمیعت اسلامی افغانستان عرض کرد و استاد شهید تکت طیاره استاد خلیلی را از امریکا به پاکستان فراهم ساخت وان استاد فقیه توانست که به اسلام آباد عزیمت کند. در آنجا اطاق مخصوص استاد شهید رهبر جمیعت اسلامی افغانستان در نماینده گی اسلام آبادرا در اختیار ایشان قراردادند. استاد خلیلی تا تشریف آوری فامیل شان مدت یکسال را در آنجا گذرانیدند. در واقع بهترین اشعار استاد، مردمی ترین و میهنی ترین اشعار استاد فقید در همنجا و در همین دوره تبارز ک انصاف مروت و مردمی ایجاب میکرد که از این موضوع هم یادی به عمل میآمد و حد اقل از استاد ربانی شهید ذکر خیری میشد، اما در بیانیه ها قرأت اشعار و سوانح آن مرحوم از این امر یادی نکردند!!!

پسر استاد خلیلی (مسعود خلیلی) که خود در جریان بود ازاین موضوع یادی نکردند. دیگران هم ازاو تابعیت کردند زیرا ازجریان چنانکه عرض شد خبر نداشتند

 

بااحترام وسلام مجدد

داکترفرید نصری، آلمان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *