بیست و هشتم اسد خاطرۀ ماندگار تاریخ افغانستان! — سيد حميد حميدی

 

 

بیست و هشتم اسد خاطرۀ ماندگار تاریخ افغانستان!

 

افغانستان کشوریست که تاریخ آن سرشار از رشادت ها و مجاهدت ها است؛ ایثارگری و شهامت دلیرانۀ مبارزین این مرز و بوم در قبال قدرت های بیگانه و استعمار اجانب، فداکاری و مبارزات پیروزمندانۀ آنان را در طول تاریخ این کشور تداعی میکند، زیرا مجاهدت های دلیرانۀ و مقاوم ساکنان این خطۀ باستانی در برابر سیاست های استعماری قدرت های بیرونی به هدف پاسداری از استقلال و آزادی کشور شان موجب شکست قدرت های بزرگ که خیال استیلا بر این کشور را در سر می پروراندند شده و هیچ استعمارگری به دلیل مقاومت های پایدار شهروندان این کشور به اهداف استراتیژیک شان نرسیده اند بلکه روح آزادی خواهی و استقلال طلبی دلیر مردان این مروز و بوم، مایۀ سرگشتگی و شکست قطعی آنان گردیده و رشادت های بی دریغ راد مردان این خطۀ قهرمان و مبارز سرمشق استقلال طلبی مردمان دیگر نیز شده است.

با این وجود تهاجمات گستردۀ عوامل بیرونی و بیگانه در این کشور به هدف تأمین اولویت های استراتیژیک شان، آسیب ها و زیانهای جدی را در عرصۀ های مختلف بویژه در راستای توسعه و گسترش پیشرفت اقتصادی و سیاسی این کشور وارد ساخته و تبعات ناگواری ناشی از تعقیب و پی گیری سیاست های مداخله گرایانه قدرت های اجانب عرصۀ امنیت و ثبات این کشور را بشدت متأثر ساخته است. افغانستان به دلیل موقعیت حساس جیوپولتیکی که در منطقه حایز است، همواره در محراق توجه استعمارگران و استیلا گران منطقه و دنیا بوده و به همین ترتیب این کشور صحنۀ برخورد قدرت های متخاصم نظامی و فرهنگی خارجی بوده است. اما مبارزات و رشادت های دلیرانۀ آزادی خواهان این کشور بزرگترین قدرت های استعماری وقت را به زانو در آورد و به جهانیان درس آزادی و آزادگی داده است، تهاجم اتحاد شوروی سابق و تهاجم مضاعف استعمار پیر انگلیس به هدف اشغال این سرزمین که در زمرۀ بزرگترین قدرت های وقت دنیا به حساب میامد در برابر قیام مبارزین قهرمان این سرزمین به شکست قطعی رسید و نتوانستند به اهداف استعماری خویش در این کشور نائل آیند، تهاجم اشغالگران متجاوز به قصد استعمار این کشور همواره با قیام پیروزمندانۀ که با جنبش مردمی عجین بود روبر شده و تمامی اقوام و مردمان آزادی خواه این کشور به منظور دفاع از تمامیت ارضی و حصول استقلال کشور شان به پا ایستادند و مردانه وار در برابر تهاجمات گستردۀ بیگانگان ایستادگی کردند.

سالگشت پیروزی استقلال کشور که همه ساله به رسم زنده نگهداشتن یاد و خاطره های جانباختگان راه آزادی و استقلال، با مشارکت تمامی شهروندان این کشور تجلیل میگردد، نماد از وحدت و یکپارچگی آنان بوده و تعهد راسخ و استوار آنها را در راستای تحکیم استقلال کشور تداعی میکند. همانگونه که مشارکت تمامی اقوام این سرزمین استعمار بزرگ انگلیس را به شکست و جهاد افغانستان را به پیروزی رساندند و از هیچ نوع فداکاری و قربانی در راستای کسب استقلال و آزادی کشور دریغ نکرد، هم چنان در هر شرایط آماده اند تا از ذره ذره خاک شان در برابر مداخلات بیگانگان دفاع نمایند.

شکست استعمار گران اشغالگر با ابتدایی ترین امکانات نظامی اما با عزم راسخ مردمان این خطۀ قهرمان پرور، نشان از ایمان واعتقاد راسخ آنان در قبال استقلال و آزادی کشور میباشد که این رشادت درس ماندگاریست برای سایر آزادی خواهان و آزادی طلبان دنیا و هم عبرت بزرگی برای قدرت های متهاجم که به فکر اشغال این سرزمین بودند، علیرغم سرخوردگی دو قدرت بزرگ استعماری دنیا در افغانستان این کشور به نسبت اهمیت استراتیژیک که در منطقه دارد، همواره در معرض مداخلات پیدا و پنهان عوامل خارجی بوده و از رهگذر تعقیب سیاستهای مداخله گرایانه کشورهای منطقه و دنیا و بویژه همسایگان خود صدمات بیشماری را متقبل شده است، چنانچه مداخلۀ کشور پاکستان همسایۀ جنوبی ما به منظور تحقق اهداف شوم خویش در این کشور از دیری بدین سو نگرانی های بیشماری را در خصوص استقرار امنیت و ثبات سراسری در این کشور بوجود آورده و به رشد فزاینده چالشهای امنیتی منجر گردیده است، مشارکت جنگسازان و استراتیژیستهای نظامی پاکستان در امر سازماندهی برنامه های تروریستی و دهشت افگنانه که فضای ترس و بی اعتمادی را در کشور گسترش داده است یکی از عمده ترین نگرانی های مردم و دلت ما بحساب میاید. هر چند دولت افغانستان با اتخاذ راهبردهای دیپلوماتیک و سیاسی به مقصد حل منطقی تنشها با پاکستان و جلوگیری از مدخلات آن کشور در افغانستان تلاشهای بیشماری را انجام داده است، اما هیچ  راهکاری تا اکنون به دلیل مداخلات پاکستان به منظور رشد و تداوم نا امنیها و بد امنیها، مؤثر و کارساز نبوده است زیرا این کشور غرض تأمین منافع و اهداف سیاسی شان به هر وسیله و شیوۀ ممکن متوسل میشوند. چنانچه اعلام آمادگی طالبان پاکستانی مبنی بر اعلام جنگ و جهاد علیه افغانستان و حمایت حکومت پاکستان از آنان به رغم تعهدات مکرر شان در قبال افغانستان مبین مداخلات آشکار و اهداف شوم آنان میباشد. بنابرین امروزه آنچه مسلم است اینکه کلیه نا امنی های افغانستان در واقع ریشه در آنسوی مرزهای جنوبی داشته و سازماندهی فعالیت های تروریستی از جانب شورشیان طالب با حمایت باداران پاکستانی شان به گسترش بد امنی ها در کشور ما کمک کرده است. لهذا بر جامعه جهانی است که با تبین رویکرد های  مناسب در کار مبارزه با ترویزم و تحت فشار قرار دادن پاکستان اقدامات لازم را انجام داده و دست مداخلات آنکشور را از خاک ما کوتا نمایند و الی مردم غیور و با شهامت افغانستان حاضر است در برابر تهاجمات ناروایی بیگانه ایستادگی نمایند که در این صورت پاکستان سرنوشت بهتر از شوروی سابق و انگلیس نه خواهد داشت.

با احترام

سید حمید "حمیدی"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *