فرمان بی فرجام — انجنیر فضل احمد افغان

 

 

فرمان بی فرجام

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا: ۲۹جولای ۲۰۱۲م

 

مادروطن عزیزما افغانستان در طول سی و چهار سال اخیر به مریض ای تبدیل ګردیده که دارای ده ها ذخمهای عفونی و چرکین بوده و هر ذخم آن دارای صدها کرم میباشد که هر روز با چوشیدن خون و چرک ذخمها خود را فربه و زخمها ی مادر ناتوان و بیدفاع را عمیقتر و بزرګتر ساخته و مادروطن عزیز ما را به حالت نزع در آورده اند، حا ل جلالتماب حامد کرزی بعد از سپری شدن یازده سال بحیث ر‌أیس جمهور از خواب بیدار به تعقیب بیانیه جناب شان در جلسه مشترک قوای سه ګانه و فشارهای بین المللی در کانفرانس توکیو بتاریخ۲۷جولای  نسخه ۳۳ فقره ای را که دارای ۱۶۴ مرحم مختلف میباشد بنام مبارزه با فساد به پرستاران که دستان خود شان با یک عالم مکروبهای مختلف آلوده است سپرده اند که ذخمها را بدون دستکشها و آلات و افزار طبی و وادویه تعقیم مرحم ګذاری و نتایج مرحم داری خود را به داکتران دور و پیش جناب خود شان که دستان شان الی آرنجها به خون ذخمهای مادر سرخ و تا ګلو در فساد های مختلف  غرق اند و بر مبنای مصلحت ګرای و زور تفنګ بر مسند قدرت رسیده و به ګلوی مادرمریض زانو زده اند میخواهند مادر را تداوی و صحتیاب نمایند.

 

مطلب از تذکر فوق این است که فرمان چه از طریق بلندګو باشد یا به خط زرین به تنهایی مؤثریت ندارد مګر اینکه طرزالعمل تطبیقی ( میکانیزم ) سالم برای عملی شدن آن توسط  شخصیتهای بادانش ، پاک ، صدیق ای باصلاحیت  و با تقوا باشد تا با جرأت و قاطعیت بدون هراس از زورمندان و زرداران داخلی و خارجی اقدامات جدی و قاطع را رویدست ګرفته  و آنانکه کار شان را ارزیابی مینمایند نیز شایستګی و قابلیت ارزیابی را داشته باشند چه ما شاهد میباشیم که از فیصله کانفرانس بن اول الی امروز که یازده سال از آن سپری شده تا حال بنا بر مصلحت ګرایها و فشارهای داخلی و خارجی نه تنها عدالت انتقالی ، جمع آوری سلاح و ایجاد یک دولت که بر مبنای شایسته سالاری باشد در عمل پیاده نشده بلکه فرامین حناب کرزی که به ارتباط  جمع نمودن ګلیم مؤسسات امنیتی خصوصی و یا تسلیمګیری و تسلیمدهی زندانیان افغانی از زندانهای امریکایی به مقامها افغانی چند سال قبل صادر ګردیده تا حال عملی نګردیده و در اورګانهای دولتی نیز نه تنها کدام تغیری مثبت امیدوار کننده دیده میشود بلکه وضع چنان خراب شده که فغان جوامع جهانی نیز با سرو صدای تهدید آمیز بلند ګردیده.لهذا چنین تصور میشود که این فرمان نیز چون فرمانهای قبلی بنا بر مصلحتګرایها و فشارهای زور مندان و زردارن داخلی و خارجی نوشتهء بالای یخ در آفتاب سوزان ماه اسد  خواهد بود که در نتیجه بالاخره خدا ناخواسته فرمان بی فرجام خواهد ماند.

 

لهذا من از خداوند متعال آرزومندم که فرمان جلالتماب حامد کرزی از طرف همکاران داخلی و خارجی شان احترام و با دادن دست صداقت بخاطر نجات مادر از امراض مهلک و کشنده منافع شخصی را کنار بګذارند و اجازه بدهند که شخصیتهای پاک،صدیق، باتقوا و شایسته کار داخل میدان شده تا با برزدن آستینها و دستان پاک ذخمهای مادر را مرحم ګذاری و از بدبختیهای بیشتر و مرګ تدریجی نجات دهند.

                                                                          و من الله توفیق 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *