مصاحبۀ مهندس محمد امین کریم عضو شورای سیاسی حزب اسلامی افغانستان با نشریۀ اسلو تایمز — احمد طارق فیض

 

 

مصاحبۀ مهندس محمد امین کریم عضو شورای سیاسی حزب اسلامی افغانستان با نشریۀ اسلو تایمز

 

ارسالی: محترم احمد طارق فیض

 

…آیا خروج نیرو های خارجی  باعث جنگهای داخلی نخواهد بود همانطوریکه بعد از خروج قشون سرخ شوروی و سقوط حکومت کابل کشور بطرف جنگهای داخلی سوق داده شد، همچنان چقدر امیدوار هستید که خروج نیرو های خارجی زمینه را برای بوجود آوردن نظام آزاد و مستقل فراهم می سازد؟…

 

برای ورود به متن کامل این مصاحبه لطفا بر فایل های زیر کلیک نمایید:

 

 

      

  

  

        

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *