تبصره مختصر بر صحبت جناب عبدالرب رسول سیاف— انجنیر فضل احمد افغان

 

تبصره مختصر بر صحبت جناب عبدالرب رسول سیاف.

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا: ۱۶سپتمبر ۲۰۱۲م

 

بنازم آقای عبدالرب رسول سیاف را که هر روز ګلهای جدیدی میشګفاند، بخاطر دارم که در سال ۲۰۰۸م در روز شهدا چنین در افشانی ګردند.

؛ ګپ اخیر من اینست،بسیار عامیان میګویم، این میدان را تا مجاهد نزند پدر کسی زده نمیتواند؛

که من بجواب جناب شان به الفاظ بسیار ساده در مقاله مؤرخ ۱۶ آکتوبر۲۰۰۸م خود که تحت عنوان ؛ حقیقت،عدالت و وحدت؛ بود و در صفحه ۳۵۴ کتاب من تحت عنوان؛ فغان افغان؛ نیز به نشر رسیده در قسمت آن چنین عرض ګرده بودم در ذیل به توجه خوانندګان ګرامی میرسانم.

( آیا مطلب جناب شان از مجاهدین همان شهیدان راهء حق، مهاجرین مظلوم که در درد مادروطن می سوزند و میسازند و آنانکه هر روزه زیر خیمه ها و کلبه های ګلی در بیماری،فقر و بیچاره ګی و بمباردمانهای غیر انسانی و بشری جان به حق می سپارند اند؟ ویا آن رهبران و قومندانانکه در سی سال اخیر حقوق بشر را نقض، جنایات و خیانتها را مرتکب و بخون شهدای راهء حق کیسه ها و بانکهای خارجی را پر و هنوزهم مصروف غصب دارائی های عامه و سرمایه ګذاریهای غیر مشروع اند و از تربیون داخل و خارج خانه ملت صدای خود را بلند می کنند میباشد؟ اګر مطلب جناب سیاف از خود او و هم قطارانشان باشد در اشتباه اند . چه مجاهدین به اشخاصی اتلاق میشود که فی صبیل الله در راهء حق مبارزه و یا جام شهدات نوشیده باشند نه شما. فی لهذا وظیفه ایمانی،اخلاقی،وجدانی، ملی و اسلامی خود میدانم به عرض شان  برسانم که راهء ایجاد صلح و امنیت سرتاسری به جز از چنګ زدن به حقیقت،عدالت و وحدت جیزی دیګری شده نمیتواند. لهذا بیائید جناب شما و دیګران که خود را مسلمان و مجاهد میدانند و در سی    سال اخیر به نامهای ناقضین حقوق بشر و خائنین ملی و جنایتکاران یاد می شوید به احکام الهی و حقایق تن بدهید و اعتراف بکنید تا ملت در روشنی حقایق عدالت را برقرار و وحدت ملی را بنام واحد افغان برای شکست دشمنان خارجی،خوشبختی،شګوفانی،آزادی و سربلندی کشور عزیز ما افغانستان تحکیم نماید.)

بلی هموطنان ګرامی توجه فرمائید که امروز بعد از چهار سال جناب سیاف بار دیګری در روز شهدا به پا برخواسته ناخداګان چهره واقعی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۶خود را با اظهارات فریبکارانه خود به هموطنان نشان داد و با طمطراق چنین ګفت.

(قرآن میګوید که خوب بکشید، خوب به زجر بکشید و من برای شما از پشت همین مکروفون میګویم که پنج نفر از این جنایتکاران را در پنج دروازه کابل یک هفته آویزان کنید اګر بعد از آن حمله انتحاری را در کابل دیدید من را در عوض بدار بزنید، دست راست و پای چپ شانرا خوب قطع کنید و خوب در روی زمین ګم شان کنید. بازهم میګویم به غیر مجاهدین دیګر کسی آنرا زده نمیتواند.به وضاحت میګویم که اینها که این کارها را میکنند جنګ با خدا و رسول دارند. همان کسانی که تروریست را آورده یک بوجی دالر پشتش روان میباشد)

بلی جناب آقای سیاف من با شما مؤفق میباشم که در شرایط امروزی بدون قاطعیت و تطبیق عدالت، صلح برقرار شده نمیتواند و اعمال غیر انسانی و اسلامی تروریستان را جدی تقبیح میکنم و باید دستان ظالمان قطع و اشد مجازات شوند. همچنان من به این باورم که باید عدالت انتقالی را که در کانفرانس بن اول که برآن تأکید ګردیده بود بالای ناقضین حقوق بشر سنوات ۱۹۷۸ الی ۱۹۹۲م و دوره خونین و جنایکارانه  شما و همقطاران شما که نه تنها منتج به خرابی شهر کابل از شمال الی جنوب و از شرق الی غرب و نیز کشتن بیرحمانه بیش از شصت و پنج هزار مرد، زن و طفل  در سالهای ۱۹۹۲م – ۱۹۹۶م ګردید و الی امروز خرابه های شهر کابل با راپورهای حقوق بشر و فلمهای مستند در باره جنایات دوره شما با چور و چپاولها، غارتګریها و غصب ملکیتهای دولتی و خصوصی  شاهد این ادعای من است  تطبیق میګردید یعنی به ګفته جناب شما به حکم خداوند(ج)خوب به جزای اعمال خود میرسیدید ممکن امروز در افغانستان عزیزما صلح برقرار میبود.من نیز به وضاحت به عرض جناب سیاف میرسانم که شما نیز نباید انکار کنید که جنګ بیرحمانه دوره سیاه و خونین شما نیز جنګ با خداوند(ج) و رسوالله(ص) بود.

 همچنان شما جناب سیاف که از بوجی دالر برای نجات تروریستها حرف میزنید چطور شد که با همقطاران خود شب درمیان ملیاردر شدید و هریک شما دارای صدها ملیون دالر در افغانستان و بانکهای خارجی به حسابات خود و اعضاهء فامیل خود دارید آیا دارائی های سرشار خود را که به نام جهاد از منابع مختلف بدست آورده اید و ملکیتهای شخصی را جناب شما و همقطاران شما که دستان تان بخون ملت مظلوم و بیدفاع افغان تا آرنجها سرخ است از عین منابع بدست نه آورده اید که امروز ترورستان نابکار بدست می آورند، من بخداوند بشما سوګند میدهم که آیا شما و همقطارانتان اعضاهء صادق و وفادار آی،اس،آی- سی،آی،ای- کی ،جی ،بی  و منابع استخباراتی عربستان سعودی نبودید و الی امروز از همان منابع برای پیشبرد مرامهای شومشان پول دریافت نمیکنید و تا حال مبالغ غیر قابل حساب به حسابهای شما از منابع مختلف نمیریزد. جناب آقای سیاف باردیګر تأکید فرمودند که غیر از مجاهدین کسی دیګری تروریستان را زده نمیتواند.   

من نمیخواهم بیشتر درمورد تبصره داشته باشم چه من درسال ۲۰۰۸م عرایض کافی داشته ام که فوقآ به عرض هموطنان رسانیده شده، من باز هم تأکید میکنم که تا حقایق ګفته نشود و عدالت برقرار نشود صلح آمده نمیتواند لهذا از خداوند آرزومندم که با لطف و کرم خود ملت افغان را قادر به برقراری عدالت و خود ارادیت و آزادی نماید  تا بتوانند از حقوق حقه خود دفاع و جامعه افغانی خود را بطرف سعادت و خوشبختی سوق دهد.

و من الله توفیق    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *