نقض پيمان هاى عقد شده از سوى امريکا — محمد طاهر قيام

 

نقض پيمان هاى عقد شده از سوى امريکا

 

 

نويسنده : داکتر عبدالواحد (هلال)

ارسالى : محمد طاهر قيام

 

از روزيکه امريکا و متحدين جنگى اش افغانستان عزيز را اشغال نموده اند در بسا از موضوعات زيدخل در سياست هاى داخلى و خارجى افغانستان خويشتن را دوست و همدرد درجه اول مردم افغانستان معرفى نموده و چنان مى آموزانند که هر اقدام شان به خيرو عافيت مردم افغانستان تمام خواهد شد. درين مدت اشغال يا زده ساله افغانستان، دولت غلام افغان عقد پيمان هاى مختلف را در قبال اين کشور رنجديده با کشور هاى مختلف دنيا با لاخص کشور هائيکه دست هاى عساکر شان به خون فرزندان اين ديار سرخ شده بسته نموده و تاحدامکان مردم اين کشور را نيز به اين وادار نمودند تا از چنين حالت غوغايى دفاع نمايند. اين در حاليکه مردم سلحشور اين ديار مرد آفرين عقايد و آرمان هاى پوچ اين اشغالگران بى بندو بار را هرچه بيشتر و هر چه خوبتر شناخته اند و توانايى اين را دارند که در راه خنى سازى وزريشه بر نمودن آن عمل نمايند. عقد پيمان ستراتيژيک اولين جفاى از طرف سردمداران نا اهل و غلام پيشه دولت غلام افغانستان نبوده بلکه قبل از بستن عقد اين پيمان، افغانستان با کشور هاى ديگرى چو ايتاليا، هندوستان، بريتانيا و امثالهم چنين پيمان ها را به امضا رسانيدند. پيمان اهم که توجه جهانيان و مردم افغانستان رابه خود اضافه ترجلب مى نمايد او عبارت از امضاى پيمان ستراتيژيک ميان امريکا و دولت امريکايي افغان مى باشد چند روز قبل در نشت خصوصى ميان کرزى، جنرال جان آلن قوماندان عمومى قواى ناتو و جيمز کاننگهام سفير بزرگ امريکا در افغانستان، رئيس جمهور کرزى از ياران مجلس اش در خواست نمود تا هر چه زود تر تمام مسئوليت هاى مربوط زندان بگرام را به افغانها تحويل دهند اگر چه اين چندين بار است که کرزى به لهجه نهايت تند سخن زده واز ياران هم رزمش به جديت تقاضا مى نمايد ليکن کرزى اگرجديت اش را درين راستا بيشتر نيزنمايد سخنان او گاهى هم در خور اعتناى رافقايش قرار نخواهد گرفت درين مجلس کرزى تأکيد برهمان روزى (دوشنبه) دهم سپتمبر مينمود که چندى قبل تحت يک پيمان و تفاهم خاصى ميان خود کرزى و سران امريکايي به امضا رسيده بود اينکه يکبار ديگر قوماندان قواى ناتو سخنان کرزى را در خور اعتناى خود نگرفته ميان جان آلن و کرزى جنگ لفظى صورت گرفته ، جنرال جان آلن به نفع شان سخن گفته به اين پافشارى مينمود که صلاحيت تعدادى از زندانيان بايد حتمًا در اختيار امريکايي ها باشد در جنگ لفظى ميان حامد کرزى و جان آلن، آلن اخطارانه گفته که اگر کرزى از موقف خود درين راستانگذرد مايان سفير خود جيمز کاننگهام را از اين کشور بيرون خواهيم نمود.

امضاى چنين موافقتنامه مبنى برچگونگى صلاحيت زندان بگرام که چندى قبل ميان جناب کرزى و سران امريکايي به امضا رسيده بود واقعًا نمايندگى از نقض ساير پيمان ها با اشغالگران مى نمايد که امروز خود جناب کرزى بر اين معترف مى گردد که امريکا پيمان هاى امضا شده شان را نقض مى نمايد مسئله ديگرى که درين مجلس کرزى از آن تذکر بعمل آورده او عبارت اعلام نقض حاکميت ملى افغانستان مى باشد، کرزى گفته بود که اگر در روز دوشنبه مطابق دهم سپتمبر سال جارى تمام مسوليت هاى عسکرى زندان بگرام به افغانها تحويل داده نشود به اين معنى است که حاکميت ملى افغانستان نقض شده ما از کرزى مى پرسيم که در کدام موضوع از جناب شما پرشان شده وراى شما را ارج داده شده حاکميت ملى افغانستان را شما يازده سال قبل بدستان خود تان نقض نموديد حالا به واويلاى بى جا ضرورت نيست!

من در مقدمه مضمون از چگونگى پيمان ستراتيژيک ميان آمريکا و افغانستان ياد آور شدم آوازه اين پيمان ننگين که در آن بخاطر ده سال ديگر افغانستان رسمًا بالاى امريکا فروخته شده از مدت زيادى روى مطبوعات جهان گرم بود و براى اکثريت مردم افغانستان اين مسئله قابل سوال بود که آيا کسى جرئت امضاى اين سند را خواهد نمود و آنقدر به غلامى ميلان خواهد داشت؟ بعداً ديديم که لويه جرگه فرمايشى را بخاطر تأئيد آن خواستند سپس مسئله را بخاطر مسئوليت پزيرى و تأيد بعدى به پارلمان افغانستان راجع نمودند و در آخر امر در تاريکى نيمه شب در پناه جاى ارگ اين جفا نامه ميان رئيس جمهور امريکا اوباما و کرزى به امضا رسيد و رسمًا سند فروش افغانستان رابه آنها تحويل دادند. ضمن موضوعات ديگر که شامل پيمان مذکور بود موضوع سپردن مسئوليت هاى زندان بگرام به دولت افغان و جلوگيرى از عمليات هاى شبانه و سربخودى ناتو براى مردم افغانستان جالب تر بود و کرزى نيز بارها از ناحيه چنين موضوعات مردم افغانستان را اطمينان مى داد، مايان شاهديم که از امضاى پيمان مذکور هفته اى نگذشته بود که عمليات سربخودى وبمباردمان قواى ناتو بالاى اهالى قريه جات افغانستان در کنج و کنار اين کشور صورت گرفته به صدها تن از اهالى قريه جات آن اعم از پيرو جوان زنان و اطفال معصوم را به خاک و خون شان يکسان نمودند مردم مسلمان و مجاهد افغانستان که به نيرنگ هاى مختلف دشمنان اسلام به خوبى پى ميبرند هر اعلان همکارى دشمنان اشغالگر را روى هر عنوان که باشد به ضد اسلام و افغانستان تلقى مى نمايند نقطه جالب درين است که تاديروز جناب کرزى صاحب اشغالگران را دوستان و معماران دوباره افغانستان مى دانست امروز آن جناب درهمان نشت سه جانبه اعلان مى دارد که امريکا پيمان هاى ميان خود و دولت افغان راخود نقض مى نمايد و به چنين پيمان ها به کدام ارزش قايل نيست.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *