جنايات روز افزون رژيم صهيونيستى — محمد طاهر قيام

 

جنايات روز افزون رژيم صهيونيستى

 

نوشته : داکتر عبدالواحد (هلال)

ارسالى : محمد طاهر قيام

 

ازصدر اسلام تابه امروز دشمنى عميقى يهودو نصرى با مسلمانان ادامه دارد مشرکين مکه وهمکفران شان پيامبر وياران او رانگذاشتند تا فريضه هاى دينى شان را قسمى که لازم بود انجام دهند اذيت وآزار بىمورد شان بالاخره دامن مکه مکرمه زادگاه سردار دوعالم بهترين مخلوقات حضرت محمد (ص) را يکسره فرا گرفته داعيان دين اسلام جهت دعوت و تبليغ شان راه هجرت را انتخاب نمودند اما مخالفين اين داعيون قسمى ازکينه وحسد بى مورد عليه آنان پر بودند که لحظۀ هم آرام ننشستند همواره عليه شان بر نامه ريزى کردند تا اينکه به سبب مزاحمت کاروان مسلمانان از سوى دشمنان غزوه سر نوشت ساز بدر نيز براه افتاده وسپس به غزوات ديگرى منتج گرديد، دشمنى يهودونصارى و مزاحمت هاى ناحق شان عليه مسلمانان عادت و از جمله اهداف اساسى آنان بوده نمى پسندند له لحظۀ هم ازين عادت دست بردار شوند سلسله بدبختى هاى يهودونصارى از روزيکه آغاز گرديده تابه امروز ادامه دارد، امروز دشمنان اسلام (يهودونصارى) در جامه ها وتحت پوشش عناوين مختلف کار مى نمايند آنها اهداف کارى مختلف را روى کار نموده تا مسلمانان جهان باالخصوص نوجوانان و جوانان مارا شکار واغوا نمايند بخاطر به بيراهه کشانيدن جوانان مسلمان چترهاى مختلفى چون کانون ها و موسسات غيردولتى را ايجاد نموده اند مصارف مکاتب وپوهنتون هاى راکه به شوق وذوق آنان آراسته گردد هر چه خوبتر پرداخت مينمايند امروز در اکثر ولايات کشور ما افغانستان حکمرانان محلى را به اين قانع ساختند تا سيستم کوايجوکيشنل (تعليم مختلط) را ايجاد نمايند خصوصاً پوهنتون امريکايى کابل که در شهرکابل ايجاد گرديده تمام سيستم هاى تدريسى وتربيتى در آن امريکايى بوده فيس آن به دالر، به عوض سلام در آن لفظ هلو رايج شده دختران و پسران گاهى هم نمى توانند که بدون دريشى نکتايى دار داخل محوطه پوهنتون شوند حتى بعضى از استادان آن نيز امريکايى يا کسانى بوده که تابعيت امريکا را دارند اگر به موسسات خارجى يا NGO هاى که در ممالک دنيا روىکار نموده اند عميقاً متوجه شويم يکسره مردم را به نصرانيت دعوت مى نمايند ويا هم از گروهک هاى گماشته شده شان به حيث جاسوسان خود کار ميگيرند چند روز قبل اگر شما متوجه شده باشيد در روزنامه وزين شهادت يک مضمون ترجمه شده که نويسنده آن جوزيف بود به نشر رسيد در آن مضمون جوزيف که بعضى حقايقى از جنگ امريکا در افغانستان راافشا نموده علاوه کرده بود که تا حال يگانه موسسه که بزرگترين همکارى دربخش جاسوسى وعسکرى با ما نموده عبارت از موسسه يو اس آى ډى مى باشد امروز همين موسسه در افغانستان درکابل وبعضى ولايات ديگر فعاليت دارند اکثراً کارمندان شان مسلکى نمى باشد هر کسى که همراى شان پيمان جاسوسى را بسته نموده باشد همراى شان کار مى نمايد فارغ هر پوهنځى را جذب مى نمايد يک کارمند عادى خود را ميان ٤٥٠٠ و ١٧٠٠ دالر معاش مى دهد مى بينيم که حالا هم يکتعداد جوانان اصلاً نامرد وبى وجدان بخاطر حصول سرمايه درکابل بانگ، پارتمان درکابل وهم زمين در حصص مختلف افغانستان غيرت افغانى را فروخته اند و با آنها کار مى کنند البته در ساحات علمى و اجتماعى در تمام جنايات امريکا و صهيونست دست دارند جنايات اين دشمنان کينه توز اسلام صرف در يک بخش نبوده روى تبليغات خود اکتفا نمى کنند آنها همواره در تمام نقاط دنيا مسلمانان را يا اذيت نموده ويا هم بالاى آنها به طريقه هاى مختلف يورش مى برند، در مشکلات امروزه کشمير، در مشکلات که چندين سال ممالک عرب با آن روبرو بود، در قتل عام مسلمانان برما، در کشتارهاى بيرحمانه افغانها و مردمان قبائلى پاکستان، در ناامنى هاى عراق و بالاخره در شهادت رسانيدن فلسطينيان مظلوم امريکا واسرائيل مشترکاً رول دارند، امروز يهود ونصارى عليه اسلام متحد شده اند ميخواهند که ممالک اسلامى هميشه نا آرام، عقب مانده وهميشه در سيطره آنان باشند مسلمانان مظلوم کشور فلسطين اعم از زنان مردان اطفال معصوم و موى سفيدان آن از سال هاى متمادى تحت شکنجه آنان قرار دارند که يک تعداد قليل از ايماندا ران در برابر شان مى جنگند، رژيم صهيونيستى اسرائيل که زره از رحم هم در قلوب نا پاک شان ديده نمى شود اکثراً اطفال فلسطين که ياروانه مکتب باشند ويا هم در شهرک شان مصروف بازى باشند مورد اصابت گلوله هاى شان قرار مى دهند در سلسله جنايات بى شرمانه رژيم صهونيستى روز گذشته جيټ هاى بم افگن اين رژيم يکبار ديگر دلهاى مادران فلسطين را دريد روزگذشته طيارات اسرائيلى منطقه بيت الحيه را بمباردمان کردند.و ده ها تن از مسلمانان فلسطين را به خاک و خون شان يکسان نمودند.

نوارغزه از سال ٢٠٠٧ ميلادى بدينسو در محاصره رژيم بى رحم وقسى القلوب اسرائيلى قرار دارد هر روز تعدادى از مردمان بى گناه آنرا به شهادت مى رساند رژيم اسرائيل که هميشه اراضى مسلمانان فلسطين را مورد حمله قرار ميدهد در همين هفته با استفاده از تانک ها و بلدوزرها وارد منطقه اى در شهر رفح شده تعدادى را به شهادت رسانيدند و منازل مردمى راتخريب نمودند و به تعقيب آن شب گذشته تانک هاى اسرائيلى شهر يونس خان در شرق غزه را هدف حملات راکتى قرار داده چندين تن را به شهادت رسانيدند.

دولت اسرائيل که دوشادوش در امريکا خويشتن رامدافع در جه اول حقوق بشر قوانين بين المللى به حساب مى آورد هميشه نقض قوانين بين المللى را نموده مردمان ملکى را هدف قرار مى دهند بعضى اخبارات چنين اظهار مى نمايند که محاصره شديد غزه از سوى اسرائيل باعث اين شده که نرخ ها بلند رفته و بى کارى در آنجا نيز افزايش يافته است  خداوند جل جلاله مردمان مظلوم فلسطين و سراسر دنيا را از چنگال چنين ظالمان نجات دهد، آمين

و ما عليناالاالبلاغ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *