حامد کرزی : زودتر بیرون شوید — شغنان احدزاده

 

حامد کرزی : زودتر بیرون شوید

 

ارسالی: شغنان احدزاده

 

رادیو آزادی:

چون عام وخاص موجودیت قوای خارجی را درکشور ومنطقه سبب جنگ ،ناامنی وزیر پاگذاشتن همه ارزش های اینکشور میدانند .آقای کرزی هم به این حقیقت پی برد

 

بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل تبصره های شان را به اظهارات رییس جمهور اختصاص داده اند که گفته است: مسوولان امنیتی در جریان عملیات ها نمی توانند از خارجی ها کمک بخواهند.

سرنوشت:
روزنامه غیردولتی سرنوشت در صفحه نخست خود اظهارات رییس جمهور حامد کرزی را به نشر رسانده که خطاب به خارجی ها گفته است، زود بیرون شوید تا به جهان نشان دهیم که می توانیم از خانه خود حفاظت کنیم.

 روزنامه از قول رییس جمهور می نویسد، شرم آور است که منسوبان امنیت ملی به خاطر چهار نفر خانه خود را توسط خارجی ها بمباران می کنند.
به باور نویسنده سرمقاله، این بیانات رییس جمهور ناوقت اما یک گام بجاست. به باور نویسنده، کشتار مردم ملکی توسط نیرو های خارجی مشکلی است که می تواند فاصله میان مردم و دولت را بیشتر سازد. نویسنده سرمقاله می افزاید، بخاطر جلوگیری از کشته و زخمی شدن مردم ملکی باید این تصمیم قبلاً گرفته می شد، اما اکنون نیز یک گام مثبت است به شرط آنکه عملی شود
.

ویسا:
روزنامهء آزاد ویسا، بخش دیگر از سخنان رییس جمهور را به نشر رسانده که گفته است،
 «عبرت گرفته ایم، از گذشته ها آموختیم، دفاع این خاک را خود ما می کنیم یک خانه و یک ملت هستیم
ویسا در سرمقاله اش می نویسد، بیانیه رییس جمهور واقعاً مهم است، ما ضرورت داریم تا بالای خویش اعتماد پیدا کنیم. به باور نویسنده سرمقاله، در نخست هیچ نیروی خارجی بدون هدف با کدام کشوری کمک نمی کند و از سوی دیگر این کمک ها همیشه نمی باشد
.

محور:
روزنامهء محور در سرمقاله اش با الفاظ تند می نویسد، با تاسف هیچ یک از اراکین ارگ نه از تاثیر و قوت حرف های شان با خبر هستند و نه هم جای گفتن آن را می شناسند. به باور نویسنده روزنامه، آن عده از قوماندان های که مخاطب رییس جمهور بوده اند باید پیشنهاد های را که رییس جمهور به سربازان نموده آنرا عملی سازندامر حامد کرزی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *