بازگشت رمضان و یکسالگی صدای افغان

 

بازگشت رمضان و یکسالگی صدای افغان

 

 

سالی گذشت از روزی که  صدای افغان آوازش را در کنار دیگران  بلند کرد، صدایی که در آن بدون هیچ نوع تظاهر و ریاء،  آرزوی  وحدت افغانها در سرتا سر  کشور در پای بیرق ملی و بدون هرنوع امتیاز و برتری باشندگان بر یکدیگر نهفته بود.

 

و اگر یکی از مهم ترین عوامل باز شدن این صفحه را یاد آوری کرد، با صراحت و افتخار هم میتوان گفت که دعوت بوحدت باشندگان افغانستان و دوری از پراگندگیهایی که بدون شک دشمنان و بد بینان این وطن در عقب آن اند، میباشد.

 

این آرزو بظاهر در تمام آواز هایی که بلند شده و میشود ملموس است  اما با تأسف که بعضی ازین صداها همچو صدای گرگی است که تقلید آواز بره را بخاطر شکار اهداف شومش در میآورد. چه سایتهایی که تا مغز استخوان نژاد پرست، قوم پرست ، برتری خواه و اهانت گر بدیگران بوده اند ولی با آنهم در ظاهر دعوی وحدت را دارند.

جالب است که چنین سایتهایی خودرا طرفدار وحدت مینامند اما بصورت علنی و یا غیر آن در خدمت بیگانگان و دشمنان قرار گرفته و یا حد اقل نا آگاهانه آب را به آسیاب دشمنان و بیگانگان میریزند تا بعداً این تن من و تو و حتی خودش در آن آسیاب آرد گردیده  اطماع  دشمن بدکار  و بیگانه بدخواه را بر آورده سازند.

 

درد آور است  بعد از اینکه کشور ما از حدود 30 سال بدین طرف  از حالت استقرار و پیشرفت توسط دشمنان و بد خواهان به دایره نا آرامی و برگشت بعقب کشیده شد ، می بینیم که عده  از قلم بدستان و فرهنگیان و کرسی نشینان علمی درین دام گیرمانده اند و یا با درد و اسف که خودشان درین دام گستری شریک شده اند ،  که این حالت واقعا مصیبتی است  بر ملت ما و کشور ما. این شخصیت های علمی و فرهنگی که وظیفه شان نجات مردم از دنائت قوم پرستی ، زبان گرایی و دیگر مصائب اجتماعی میباشد خودشان مبتلی به همین ویروس مهلک و ذمیم شده اند.

در پهلوی این گونه افراد کسانی هم اند که به مسئولیت های علمی و اکادیمیک خود متوجه بوده بدون اینکه درین دامها بلغزند در راه  روشنگری و توجیه سالم دیگران قدم برمیدارند که همینها امید این کشور خونین و زخم خورده  و تیمار گر تن رنجور  مادروطن  هستند. دست شان باز ، قدمشان استوار و نفس شان پخته تر بادا.

 

صدای افغان در پهلوی تقدیر و ارج گذاری به قلم بدستان و اندیشمندان مسئول کشور همواره خواهد کوشید تا مرهمی باشد بر زخمها و آب پاکی برای زدودن چرکی ها و زشتی های اجتماعی هموطنان ما.

 

همزمان با این سالگرد،  برگشت معتاد ماه مبارک رمضان را نیز شاهد هستیم. ماه رمضان  ماه نور و برکت، ماه همدردی و همجوشی، ماه صفاء  ظاهری و باطنی و ماه تفکر بدیگران ؛ به بیچارگان،  به درماندگان، به یتیمان وآنانیکه ماهها در گرسنگی و احتیاج بسر میبرند.

 

این ماه که  سالی یکبار بر مسلمانان عودت میکند نه بخاطر این است که عده  گرسنگی را فقط بخاطر گرسنگی خودشان تحمل کنند  بلکه بخاطر این است که در پهلوی تزکیه نفس، گرسنگی دیگران را هم  بخاطر ما بیارد.

 

این ماه  انسان مسلمان را وامیدارد تا طی یکماه روزه داری  عادت به خصلت های نیکو کند و در یازده ماه دیگر آنرا ادامه دهد. دیگر اینکه بداند این درد گرسنگی چندساعته  اش را عده یی  ماهها و سالها باخود میبرند. و الا  رمضان و روزه گیری کدام فایده ندارد وقتی انسان را از عمل بد بسوی کارهای نیک برنگرداند و در غم دیگران شریکش نسازد، و به یک جمله کوتاه : ماه رمضان میخواهد تا انسان مسلمان عضو سالم و مسئول جامعه انسانی باشد.

 

با تأسف که برخی از عادات و رواج های ناپسندی در را بطه به رمضان در بین مردم منتشر شده است  که  با رمضان و این ماه پرفضیلت تناسبی ندارد، چون افراط در خوردن هنگام افطار و سحور، شب زنده داری و روز خوابی ، زشت خویی به بهانه اینکه روزه دار است ، کم کاری و گریز از کار و قیمت فروشی و سوء استفاده از احتیاج دیگران و غیر اینها که با رمضان و روزه داری در تناقض میباشد.

 

صدای افغان  برگشت رمضان این ماه پر برکت و فضیلت را  این دوره تزکیه روحی و جسمی را بتمام افغانان روزه گیر و تمام مسلمانان مبارکباد گفته از خداوند کریم تمنای قبول آنرا داشته  به امید اینکه  ازین ماه آموزنده  چیز های خوبی را که هدف اساسی ماه مبارک رمضان است  بیاموزیم.

 

روز و روز گارتان خوش ، فکر و روان تان آسوده   و کشورمان با مردم رنجدیده ما  سربلند بادا.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *