تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان — شغنان احدزاده

 

بسم الله الرحن الرحیم

 

تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان

 

 

شغنان احدزاده

 

همه میدانند که درخانۀ ما دزد آمده :

دزد که برای سرقت مال واموال  درخانۀ ما آمده است ، نباید حب مال  سبب ازبین رفتن جان ما شود . گرچه اگر شود با عقیدۀ اسلامی شهید است .ولی ازتعقل میتوانید دزد را اگر هم تشخیص دادید وشناخته اید باید وانمود نسازید که آن دزد را شما شناخته اید چون به حیات تان خاتمه میدهد.ولی دزدی که به منظور دشمنی ، قتل وغارت آمده به هرصورت هم غارت وهم کشتار انجام میدهد. حال ازهدف دزد باید واقف شد تا مطابق آن وتوانائی های خود یک اقدام متناسب انجام داد .

دراینجا ، دراین بحث که دزد درخانۀ ماآمده شک نیست همه میدانند ، دزد هم میگوید من دزد هستم ، همسایه ها هم میدانند که دزد است .ولی چون همسایه ها هم احساس همسایگی ندارند  وهم با دزدان روابط مخفی دارند ازآنها هم نباید زیاد انتظار داشت  .

ولی کم بختی این خانوادۀ افغان اینست که درمورد این دزد ها چهار نظر مختلف درخانواده پیداشده است .

1 ــ یک تعداد خانواده به این فکر اند که دزد برای اموال خانۀ ما آمده چون دیگر اعضای خانواده خواب اند ،و با دزد سلاح بدست نمیشود مقابله کرد بهتراست بگزاریم هرچه را میبرد ببرد یعنی با ازدست دادن مال واموال خانه راضی اند ،همینکه سبب قتل وبی عزتی  نشود به سرقت مالشان راضی میشوند ، که زودتر دزد ازخانه برود .

2 ــ ولی یکتعداد آنها به این نظر اند که این دزد ها،دزد عادی نیستد ،دزدی است که برای قتل وغارت ودشمنی به خانه ما آمده چون با دزدان ،این بخش خانواده کدام معاملۀ ثابقه که منجر به روابط خصمانه شده وجود داشته ، به این نظراند که باید انتقام گونه با  فدا نمودن جان خود باید با دزد مقابله بنامئیم .

3 ــ یکتعداد خانواده فکرمیکنند اینکه این دزد نیست بلکه دزدپال است برای تعقیب دزد آمده وچون حالت فقیری خانۀ ما را دیده بفکر کمبوتات خانۀما شده ، تا آنرا برای ما تکمیل کند .

4 ــ ولی یکتعدادخیلی محدود این خانواده است  که بحیث راه بلد خانه با دزد همکاراست به همکاری راه بلد خانه دزد درخانه هرچه میخواهد میکند ،چون دزدان ، راه بلد یاعضوخانه را قناعت داده که خارج ازخانه سهم وی را دوباره میدهد ویا ازخانه ها ی دیگر به او خواهشات مادی ونفسانی وی را برآورده میسازد پس هرچی میخواهندحتی در بی عزتی خانواده اش درمقابل ارضاع نفسانی خود همکار وهمدست با دزد است  .

حال درمورد اوضاع این خانواده با این تعبیر وتقسیم برداشتها چه چاره است ! نظر اینست که با گروپ چهارم نمی توان کدام کارکرد .عینآ رویه ایکه  با دزد میشود با وی هم شود.ولی برای تفاهم ،همدستی وهمنظر ساختن دیگر اعضای خانواده دراین رابطه کوشش کرد. یعنی با بخش دوم وسوم خانواده صحبت کرد که درتشخیص وبرداشت خود دقت وتحقیق بیشتر نمایند .وباتعقل وتفکر بیشتر قوۀ واحد ایجاد وماجرارا خاتمه بخشد.  خواب برده ها نیز اعضای خاانواده اند باید بیدار شوند واز قضیۀ شبخون دزدان  آگاه شوند .واگر ازاعضای خانوادۀبزرگ کسی خودرا بخواب زده ، باید گفت که خواب برده را بیدارکردن آسان است ولی خواب زده گان را بیدار کردن مشکل است .به امید آسانی مشکل افغانها با رحمت وحکمت مشکل کشا. آمین.   

بجواب نامۀ طویل هموطن ازکابل که ازاحساس اسلامی وافغانی شان منشا میگیرد تقدیم مینمائیم . بااکثر مطالب شان بجز از پراگراف آخر موافق نبودیم.چون درآن از نفر اول تا سرمامور نظام را دریک جوال می آندازد . خداوند آنروز را بیآورد که استقلال ،صلح .آزادی برقرارشود بعد آ اشخاص عدالت خواه به جاهایشان قرارگیرد که بتواند ازایشان تقاضای پیاده نمودن عدالت  کرد، وعدالت را بعوض عداوت جاگزین  ساخت . این که صلح وعدالت لازم وملزوم همدیگراست جای شک نیست .ولی سوال پیدامیشود که اول کدام قدم را میگذارید . آیاهردوقدم را همزمان میشود گذاشت آیاامکان پذیر است .؟. با ارایۀ مثال بالا اگربتوانم مطالب خودرا افاده نموده تلاش برای ایجاد فضای اعتماد ، ووحدت  که زمینه های صلح را درکشور مساعد وبعدآ انتظار پیاده شدن عدالت شد. والسلام

خواهرتان شغنان

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *