با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب — میرعنایت الله آشفته

 

"با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب"

 

بر مسایل حساس پافشاری نمی کنیم .

 

میرعنایت الله آشفته

 

ناممکن نخواهد بود که چند دهه بعد، درردیف بندی قدرت های طراز اول جهان تغییرو تعویضی صورت نگیرد، چنانیکه جایگا فعلی دولت های چین و هندوستان با قرن گذشته دربرابر امپراتوری روسیه تزاری و برتانیای کبیر قابل مقایسه بوده نمیتواند.

 

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *