بمناسبت جشن روز دهقان ونوروز باستان — کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

بمناسبت جشن روز دهقان ونوروز باستان

 

ضمن آرزوی بهترین مژده های نیک وپیامهای صلح درسال  92برای هموطنان افغان وهمزبانان ما درسراسر جهان

 

 


 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان


 

پاسخ های بهاری به سؤلات خزانی:  

 1 ــ امریکا اگربخواهد ،میتواند بین جبهۀ شمال وطالبان آشتی بیاورد . فایده و نقض آن برای امریکا چه خواهد بود؟ 

2 ــ آیا وضعیت امنیتی واقتصادی بعدا ز2014 درافغانستان خوب میشود یا بد ، کی ها خوف بیشتر دارند ؟  

3 ــ آیا امریکا که مصرف  ومعاش ارگانهای امنیتی کشور را می پردازد درآینده برایش بدرد بخورخواهد بود ؟  

4 ــ  آیا ایران اشتباه کرد که دراشغال عراق وافغانستان با امریکا همکاری کرد .؟  

5 ــ آیا روس وچین دروضعیت منطقه واهداف امریکا بیتفاوت هستند ؟  

6 ــ  آیا چین با همکاری نظامی با مخالفین مسلح درافغانستان مخفیانه توافق کرده است یا افواهات میدانید ؟  

7ــ  آیا ایران وپاکستان خواهند توانست اشتباه خویش را جبران کنند وجلو منافع امریکا را از افغانستان بگیرد ؟  

8  ــ آیا مقاومت غیرمسلح یعنی طبقۀ روشنفکرو دانشمند ان متعهد کشور که کشور را اشغال وموجودیت قوای خارجی را عامل جنگ ونا آرامی درمنطقه میدانند بعد از درامۀ اوبامه وکرزی با عنوان نمودن معمای سیمرغ وپری دریائی یعنی مصؤنیت قضائی عساکرامریکا درافغانستان  چه مواقفی را اختیار خواهند کرد؟  

9 ــ آیا مخالفین مسلح بعد از درامۀ کرزی واوباما ،گرفتن سلاح وامکانات راهم وزن به اشغال شوروی بخاطر دفاع وجهاد مقدس بمقابل قوای ناتووامریکا مشروع اعلان کرده اند.؟  

10 ــ امریکا در رابطه به زیر ساختهای افغانستان با سیاست کج دار ومریز چه اهدافی را دنبال میکند . غربی سازی وجهت دادن فرهنگ هندوئیزم برای امریکا دردرازمدت خواهد توانست نسل جوان را با آلایش غریضۀ جوانی ایشان بدون استحکاک ومصارف  کمتر به اهداف خود مسیر بدهد ؟  

11 ــ آیاافغانها با عنوان نمودن نسل کشی توسط امریکا میتوانند پشتونها را که قوم 40 ملیونی درافغانستان وپشتونستان زندگی بومی دارند درمقابل تجاوزامریکا بسیج ومقاومت را تا پاشان شدن ناتو به پیش ببرند.  

 

امیدواریم نظریات تانرا درمورد سؤالات فوق ، ضمیمۀ طرح راه حل بحران افغانستان که توسط شما اندیشمندان با احساس ودردمند ترتیب شده است بحیث تحفۀ نوروزی برای کمسیون صلح وآزادی ارسال بدارید.        والسلام

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *