چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ — انجنیر محمد نذیرتنویر

 

چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟

 

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر

 

بازهم تجاوز!تجاوزی که 12 سال قبل در روز یکشنبه 15 میزان ساعت 6 شام آغاز یافت.

تجاوزی که بازهم زیر نام دیموکراسی، برابری و ترقی شکل گرفت!

تجاوزی که اینبار غیرعلنی و بطور نامرئی توسط کمونیستها همراهی شد!…

 

 

برای متن کامل این مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *