پیشنهاد عاجزانه و التماس آمیز یک افغان هیچ کاره! — میرعنایت الله آشفته

 

پیشنهاد عاجزانه و التماس آمیز یک افغان هیچ کاره!

جــزعبرت آموخـتــن از اشتباهــات؛ رو آوردن به وفــاق مـلــی، دیگــر راه بیــرون رفت نـداریــم!

 

میرعنایت الله آشفته دلو/۱۳۹۲ جنوری/۴۰۱۴

 

آنچه مبرهن است نتایج کنفرانس ناقص بُن به دلیلی، طرف تائید کشورهای منطقه و اعضای پیمان ناتو قرار گرفت که حضور القاعده و رژیم طالبان را دیگر به ضرر خویش در افغانستان، تشخیص نمودند. جهت برچیدن و درهم شکستن گروه های توظیف شدهٔ تروریستی القاعده، که زمان جهاد مقدس و آزادی بخش ضد اشغال شوروی طرف حمایت امریکا، جهان غرب و کشور های اسلامی قرار داشت با دام های گُستردۀ افراط گرایی و اشغال مخفی همسایگان، امریکا یکبار دیگر دست دوستی به جانب دوستان رها ساخته شدهٔ قبلی خود رهبران مجاهدین (آزمون شدگان نا مؤفق ادارۀ جهاد برحق ملت افغانستان واحد) دراز، نمود. در ترکیب کنفرانس بُن، دولت جدید و تحمیلی، تکراراً از همان چهره های متهم به جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشری استفاده نمود. آنچه اصلاً مطرح نبود و با تآسف تا فعلاً هم مطرح نیست، همانا منافع ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم ما بود؛ که قربانيان اصلی جنگ های ۳۵ ساله می باشند.

عده یی از مدعیان چیز فهم چپگرا و راستگرا، از گذشته تا ایندم نا عاقبت اندیشانه، شعار های ميان خالى تحول طلبانه سر داده بودند، به گمان قوی نا آگاهانه، اين همه بربادى را به نحوى وسيله شدند؛ در حاليكه چنین سیه روزی را، به خود و کشور شان آرزو نداشتند. اما نتیجه و حاصل مبارزات سیاسی شان، اختلافات میان حزبی، تنظیمی و گروهی و چسپیدن به ایدئولوژی های وارداتى بود كه شرایط ذلت بار موجود را به بار آورد. (آنچه کف دست ملت، منحیث میراث باقی گذاشتند، مطلق یک کارنامه ضد وحدت ملی و ضد منافع ملی مي باشد.) مردم با سواد، کم سواد، فاقد سواد، مسلمان و غیر مسلمان (سيکهه و هندو باوران) افغانستان، قربانی این شعار بازی های میان تهی، تندروانه و افراطی گردیدند. بوسیله پول و زور تفنگ دوستان!؟  پیمان نظامی منحل شدهٔ وارسا و امروز امریکا و ائتلاف ناتو و رقابت های نا سالم کشور های اسلامی، کشور ما را به لابراتوار و آزمایشگاه اسلحه، و مسابقهٔ مسلمان و تروریست، پاسداران فرهنگ و فرهنگ ستیزان، بوسیله خود ما تبدیل كردند. مردم آگاه و ناظر ما میدانند که صرف نظر از موقعیت جیو ستراتیژیک کشور؛ مسببین داخلی این همه مصايب و زمینه ساز تجاوزات بیگانگان، در قدمهٔ نخست خود افغانها هستند، يعنى" از ماست که بر ماست" و از هیچ آدرس ديگر نباید گلایه داشت!

هموطنان عزیز! با یک جمع بندی ساده از اوضاع نا بسامان کشور و پی بردن مقامات امریکا در جنگ با مقاومت مسلح و غیر مسلح در افغانستان، برعلاوه تلفات جانی، هزینهٔ بیش از ۱۰۰ ملیارد دالر در سال، گزینهٔ انتخاب، احتمالاً اشتراک کمتر در جنگ های ذات البینی افغان ها، سهم خواهند گرفت.

پاکستان به نسبت داشتن رابطهٔ دیرینه، بازی و دیپلماسی بهتر نسبت به دولتمردان افغانستان، رابطه تنگاتنگ با دولت های انگلستان وعربستان، داشتن راه بحرى، داشتن سلاح اتومی، نفوس چند برابر بیشتر از ما، احزاب سیاسی وطن دوست تر (نسبت به ما) با داشتن تضاد های فکری که حق مسلم هر حزب سیاسی می باشد، ولی به مجرد مطرح بودن منافع ملی خویش در یک موقف ملی و واحد قرار می گیرند. با وجود بازی و سیاست دوگانه و غیر صادقانه، با امریکا و ناتو، نسبت به افغانستان محاط به خشکه، با ارزش تر، برای غرب جلوه می کند و ترجيح داده می شود. اما باری جیوبایدن پس از دیدار خود از افغانستان و پاکستان تشویش و نگرانی خود را نسبت به اوضاع پاکستان، بیشتر بیان داشت. آیندۀ پاکستان را طالبان پاکستانی در مجاورت افغانستان بی ثبات، بى ثبات تر ساخته و منافع غرب را بیشتر به مخاطره مي اندازد. 

به نسبت بی کفایتی، روحیۀ انحصار گری، اختلافات ذات البینی دولتمردان افغانستان، بی برنامگی و تعقیب منافع متضاد و متفاوت اعضاى ناتو در قبال سیاست منطقه یی؛ عدم شناخت کافی از ساختار ها و بافت های اتنیکی و اجتماعی مردم افغانستان و مقاومت مخالفان مسلح و غیر مسلح مردم افغانستان و مزید بر آن عدم حمایت افکار عامه در امریکا و غرب همه دلایلی خواهد بود که، به انتخاب باز هم گزینهٔ اشتباه آمیز دیگر (حمایت از جنگ سالاران محلی) با چراغ سبز دادن به همسایه ها، بخصوص پاکستان، متوسل خواهند شد. هر افغان وطن دوست و دور اندیش می داند که سلامت کشور واحد با اخذ چنین تصامیمی به نفع افغانستان واحد نمی باشد.  بناءً مردم خیر اندیش و آگاه نسبت آیندهٔ مبهم و فاجعه بارش، توقع مدیریت سالم را از جانب سیاست مردان کشور چه حاکم در دولت، يا حاکم، ولى خارج از دولت و چه نیروهای مخالف مسلح و غیر مسلح، انتظار تسامح و تساهل را دارند!

نتایج توانایی های فردی و جمعی را ما می توانیم از افتخار آوران و مدال آوران جهان سپورت به تجربه بگیریم. قهرمان سازی و قهرمان ستیزی جعلی ما را بیشتر از هم دور ساخت.  قهرمانان حقیقی جهان ورزش فرزندان برومند افغانستان واحد چون روح الله نیک پا، سیر بهادر زاده، حمید رحیمی، نثار احمد بهاوی، نوروز منگل، حمید حسن، شاه پور ځدران، محمد شهزاد، بلال آرزو، منصور فقیر یار، يوسف كارگر و . . . تمثال هاى برازندهٔ معرفى چهرهٔ يك قهرمان واقعى مي باشند، زيرا از هرنوع تعصب به دور اند و باعث همدلى مردم شدند. در جشن هايى كه به افتخار اين قهرمانان برگذار گرديد عملا ً وحدت ملى را به نمايش گذاشتند.

 

پیشنهاد عاجزانه و التماس آمیز یک افغان هیچ کاره، به ملت نجیب افغان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، احزاب سیاسی، گروه ها، انجمن ها، جامعۀ مدنی و رسانه ها: طبق قانون، مسؤولیت دولت كنونى حدود دو ماه بعد، اگر بتواند با ارائـۀ نتيجهٔ تدویر انتخابات ولو غیر شفاف و ناقص، پايان پذيرفته، اتمام حجت خواهد نمود. اما آینده و سلامت کشور واحد، وظیفه، وجیبه و مکلفیت همه، به خصوص آگاهان کشور بشمول زن و مرد، پیر و جوان مخصوصاً نسل جوان  باز مانده از احزاب متهم به خرابکاری دیروز، توقع برده می شود تا با آن ذکاوت سیاسی و بلوغ فکری افغانستان شمول خود، از بهترین، منطقی ترین، سیاسی ترین و وطن دوستانه ترین گزینه، که همانا آتش بس قابل اعتماد جانبین با ضمانت های لازم و بعداً اشتراک در میز مذاکره با حضور شخصیت های صاحب صلاحیت، مطابق تفاهُم قبلی شان و جهت اطمینان بیشتر مردم در کنار همه اجزاء مکملهٔ آن، حضور فعال و میزبانی ملل متحد را ضروری می پندارم، صورت دهند.  اگر این ضرورت مبرم و سرنوشت ساز قبل از انتخابات!؟ ناقص و غیر شفاف و يا بعد از آن؛ مورد توجه جدى و صادقانه قرار نگیرد، عواقبش جز، ادامهٔ ریختن خون شجاع ترین فرزندان این وطن اعم از جوانان پیشرو یا عقب رو، علاقمند همکاری با غربی ها یا شرقی ها و کشور های اسلامی، درد جانکاه ما بیشتر خواهد گردید. همکاری مشروع با هر طرفی با دیدگاه های متفاوت ولی مشروط و منوط بر منافع ملی و وحدت برادرانه و برابر، ما را به منزل مقصود رسانیده می تواند.

 

مخ په وړاندي د گد کور د ژغورولو او ساتنى په لــور!

ملی یوُوالي د گد کور د ژغورولو او ساتنى ضامن دى!

 

په درناوی    

میرعنایت الله آشفــته

 

دلو ۱۳۹۲

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *