وفات مارشال محمد قسیم فهیم —- محمد عزیزعزیزی)

 

وفات مارشال محمد قسیم فهیم

انا لله وانا الیه راجعون

 


نوشتۀ: الحاج محمد عزیز( عزیزی)

 

  مارشال محمد قسیم فهیم یکی از شخصیتهای مهم جهادی وسیاسی کشوردر اثر سکتۀ قلبی  دار فانی را وداع گفت

 

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ / الرحمن:26-27

كل نفس ذائقة الموت)

وکفی بالموت واعظا

يموت كل صغير وكبير …. يموت كل أمير ووزير …… يموت كل عزيز و حقير

يموت كل غني وفقير … يموت كل نبي وولى …. يموت كل نجي وتقي ….يموت كل زاهد وعابد … يموت كل مُقِّـر وجــاحد … يموت كل صحيح وسقيم

غيـــــــــرذوالجلال العزیز والجبــــروت وهوالحیٌ لا یموت

مارشال فهیم یکی از شخصیتهای منسوب به فامیل جهــاد افغانستان وهمسنگر بزرگ  شهید احمد شاه  مسعود امروز در اثر سکتۀ قلبی  دارفانی را وداع گفت
 وفات ایشان را بخانواده ودوستان وعزیزان ومنسوبین قبیلۀ جهاد تسلیت میگویم
واز خداوند میخواهم تا   ایشان وهمه در گذشتگان عالم اسلام  را مورد عفو ورحمت قرارداده ومجاهدت  ایشان را بپذیرد واز سر تقصیرات وکوتاهی های ایشان وما وهمه مسلمانان در گذرد
چون همه ما سند برائت زنده ای بدست نداریم  ؛ بناءً از خداوند میخواهیم تا مارا مشمول رحمت وعفو وبخشایش خود قراردهد
مطلب  مهمی را که میخواهم ، در ارتباط با همه شخصیت های اسلامی وتاریخی وجهادی افغانستان یاد آور شوم این است ، که   بر اساس ارشادات دینی :
 (اذكروا محاسن موتاكم)
 خوبیهای مردگان خویش را یاد آوری کنید
«
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا »  
لازم است تا از خوبیهای اموات مسلمین یاد آوری کرد  ومرده های مسلمین را    نباید به بدی یاد کرد ، لیکن متاسفانه در افغانستان سنت سیئۀ  بد گوئی زندگان
وپرستش وتقدیس مردگان خیلی رائج است .
واین عمل خیلی زشت ونا پسند است  زیرا بسیار دیده شده که مردم در قضاوتهای  خود در مورد زنده ها  ومردگان دچار خبط واشتباه وحتی گناه  وکبایر میشوند .
من با آنکه  طرفدار نیستم تا هیچ یک از اموات مسلمین به بدی یاد شوند ولیکن تقدیس وتمجید بیش از حد ویا پرستش مردگان ورساندن ایشان بمنزلت معصومین  ویا چشم پوشی مطلق از کارنامه های اشتباه آمیزوخطا های  زندگی شان خود اشتباه بزرگیست .
     من انتظاردارم تا علما ودانشمندان ومورخین وخاصتا میراث بران جهادی ودنباله روان رستاخیز اسلامی و جنکهای آزادی خواهی ملت افغانستان   این  طلسم مرده پرستی وچاپلوسی را  بشکنند ، وبدون اینکه بر حریم  شخصیت مردگان وشهدا تعرض کنند باید کارنامه های زندگی عملی شخصیت های بزرگ  جهادی وملی وتاریخی کشور افغانستان با دید انتقادی  وبدون حب وبغض وگرایشات قومی ومنطقه ئی وزبانی وحزبی  وتعصبات جاهلی  بنگارند تا برای باز ماندگان وآیندگان درس تاریخی بحساب آید
ما همانطوریکه در تاریخ افغانستان از سلطان محمود غزنوی – شاه اشرف  هوتکی – میرویس بابا – احمدشاه ابدالی – وزیر اکبر خان – میر مسجدی خان  وصدها وهزارن  نفر دیگر به نیکی یاد میکنیم در عین حال لازم است تا خبطها واشتباهات ایشان را نیز بدانیم
این موضوع را من در رابطه با موضوع جهاد افغانستان خیلی بیشتر از گذشته مهم میدانم .
زیرا شکست امپراطوری روسیه بدست مجاهدین افغان کار ساده ای نبود ودر حقیقت  میتوان از آن بعنوان اسطورۀ قرن بیستم یاد کرد  ؛ ولیکن چرا این پیروزی  بزرگ وشاهکارعظیم  قرن بیستم ، دچار ضعف وشکست شده است ، ما  باید ریشه های اصلی این شکست بعد از پیروزی را  پیدا کنیم .
حالا من  خیلی ضرور میدانم تا یک  بار دیگر ما کارنامه های نیک بزرگان جهاد  ،  اشتباهات وخطاهای همه رهبران جهادی چه آنهائیکه شهید شدند وچه آنهائیکه با مرگ طبیعی فوت کردند وچه آنهائیکه هنوز زنده اند همراه با کارنامه ها وشهکاریهای قوماندهای جهادی واشتباهات عملی واخلاقی این قوماندانهای جهادی دوباره نوشته وارزیابی شود تا درس وسرمشقی برای آیندگان باشد .
من از عناصر روشنفکر جمعیت اسلامی وحزب اسلامی واتحاد اسلامی وسایر احزاب جهادی  وحتی از روشنفکرانیکه در حلـــقۀ احزاب جهادی  نبوده ولیکن با خط جهاد وانقلاب اسلامی افغانستان همسو وهم عقیده  بوده اند میخواهم تا یکبار دیگر حیات سیاسی رهبران جهاد مانند شهید  استاد ربانی – حکمتیار استاد سیاف – مولوی خالص مرحوم  – مولوی محمد نبی – وشیخ اصف محسنی  وقوماندان بزرگ جهاد مانند  شهیدای بزرگ انقلاب اسلامی همچون  احمد شاه مسعود – معلم ذبیح الله – استاد محمد گاظم شارقی – صفی الله افضلی – علاء الدین خان – استاد عبدالصبورفرید – آرین پور-  – قوماندان طارق – جنرال داود داود – وسایرقوماندنهای سترگ و شهدای انقلاب اسلامی مربوط به جمعیت وحزب اسلامی واتحاداسلامی و…..ودیگر احزاب جهادی ایکه شهید شده اند  دوباره مورد ارزیابی قرارداد  ، تا عوامل اصلی و شکست وناکامی جهاد  افغانستان را  از داخل کشور ریشه یابی کرده  وهم چنین  عوامل بیرونیوبین المللی این  شکست را نیز بر شمرد تا درس تاریخی برای آیندگان بوده باشد .
ودرین میان  هم بدون حب وبغض  می بایست  از کارنامه های  عملی نطامی –  سیاسی واجتماعی واخلاقی   مارشال  محمد قسیم فهیم  ،  این شخصیت جهادی   که در کنار شهید  احمد شاه مسعود سالیان درازی را بجهاد مصروف بود وبعد از شهادت  مسعود میراث بزرگ آن به ببرادران آن که ولی مسعود واحمد ضیا مسعود باشد نرسید بلکه  این مارشال فهیم بود که عملا وعلنا خود را میراث بر اصلی خط جهادی  شهید مسعود میدانست ودر عرصۀ سیاسی ونظامی واجتماعی  مطرح بود
پس تحقیق بیشتر  پیرامون کارنامه های عملی مارشال فهیم بعد از شهادت  احمدشاه مسعود از همه بیشتر ضروری بنظر میرسد
در اخیر از خداوند بزرگ میخواهم تا مراتب شهادت شهدای ملت افغان وشهدای عالم اسلام  را بلند داشته واموات ملت افغان وهمه مسلمین جهان  را بیامرزد

« سعدیا مرد نکو نام نمیرد هر گز»
«
مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند »
سعدی علیه الرحمة

 دراخیر غزلی را که بدین مناسبت هم اکنون نوشتم  خدمت همه دوستان وعزیزان   تقدیم میدارم   

 

با کاروان مــــرگ همه همنـوا شویـم

ناگه  به زنگ قافله ما همصدا شویم

 

از جمله امتیاز و همه فخر این جهـان

قطـع امیــد کرده از آنهــا رها شـویم

 تنها است  مرگ  همسفروهمره ورفیق
ازقوم وخویش ودوست همه ما جدا شویم


در آن سرای دیگر و هنگـــام باز پرس
با قاضی وحساب وکتاب  آشنـــــاشویم

وقتی به کارنامۀ خود مــا نظر کنیم
آگاه به جمله کارثواب و خطا شویم

 

از مرگ دیگران همه باید گرفت درس

از ابتـــدا بــه فکر وغــمِ  انتهــا شویم

 

غمخوار دیگران بشویم  همچنـانکه خود
هر گاه به درد ورنج وغمی مبتلا شویم

 

نادم شدیم اگر زهمه کار زشت خویش

مستوجب عنایت ولطف  خــــدا شویم


هشدار ! ای برادر وای خــواهر (غزیز)
از راه حق مبــــــاد گهی، مــا سوا شویم
پایان
———————————–
محمد عزیز( عزیزی)
روز یکشنبه – ساعت 15:10
 1392-12-18 هجری شمسی
هشتم جمادی الاول سال 1435 هجری قمری
برابر به : 2014-03-09 میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *