مصاحبه با شمس الدین مسئول ولایتی تحریک طالبان… — احمد خان الکوزی

 

مصاحبه با شمس الدین مسئول ولایتی تحریک طالبان درولایت بدخشان با شبکه خبری الجزیره

 

احمد خان الکوزی – از کوئیته پاکستان

 

سوال اول – برادر محترم لطفاً خود را به خوانند گان مختصراً معر فی نمائید؟
جواب
اسم من شمس الدین مربوط ولایت بدخشان ؛ الحال منحیث مسئول ولایتی درولایت بدخشان از طرف امارات اسلامی تعین میباشم تا امورات جهاد را در این ولایت تنظیم نمایم ، البته از آغاز تحریک طالبان درسال (1374) به خاطر جاری سا ختن شریعت اسلامی در این حرکت سهیم بوده و در تشکیل امارت اسلامی در ادارات مختلف به خاطر خدمت به دین وملت ودفاع از سرزمین ووطن عزیزمان افغانستان ایفا وظیفه نمودم وانشا الله تا آخرین لحظه زندگی به مبارزه ادامه خواهیم داد.
سوال دوم – وضعیت دشمن ومورال مجاهدین را در ولایات شمال وخصوصاً درولایت شما چه قسم بررسی مینمائید؟

جواب
البته دشمن درنقاط جنوبی مورال خویش را از دست داده اند . ولی در ولایات شمالی با نبود امکانات لوژستیکی وجبهات منظم وکمبود نیرو مواجعه هستیم واز این رو نمی توانیم حملات سنگین بالای دشمن وارد نمائیم وامکانات نیروهای ما صرف با اجرای عملیات خورد وکوچک وتعبیه ماین در کنار جاده هامقصور است . ومشکلات دیگر که با آن مواجعه هستیم نبود یک رهبری واحد است . یک تعداد افراد واشخاصی هستند که از ملا محمد عمر اطاعت نکرده واکثراً به خشونت های ضد بشری وضد اسلامی متوصل میشوند واز اداره خارج اند.
از جانب دیگر
جوانان درشریط کنونی مصروف کسب وتعلیم اند وباید گفت که عده از افراد امارت اسلامی به اعمال غیر اسلامی وغیر انسانی مانند حملات انتحاری ، سوختاندن مکاتب ، کشتارافراد بیگناه مبادرت ورزیده ازین رو اکثراً جوانان از امارت اسلامی جانب داری نمی نمایند که این عمل آنها را من نیزتقبیح ومحکوم مینمایم..
سوال سوم – حکومت وقوت های ئتلاف ادعا میکنند که
پروژه های بازسازی نسبت به دیگر نقاط کشور درشمال به حد کافی صورت گرفته نظر وچشم دید شما چیست؟
جواب– درصفحات شمال تاکنون درعرصه بازسازی
گامهای قابل ملاحظه برداشته شده که همه درفواید اهالی محسوس میگردد . چنانچه مکاتب وسرک ها بازسازی وجدیداً اعمار واحداث گردیده است.
سوال چهارم – با رسیدن فصل بهار وموسم گرما آیا درپروگرام های مجاهدین تغیرمیاید ویاخیر؟

جوا
ب آنچه که قبلاً یاد آور شدم اینکه مادرشرایط فعلی به یک سلسله مشکلات مواجه هستیم . اگر بتوانیم مسایل لوژستیکی ویک جبهه منظم ر ا ایجاد نمایم درآنصورت شاید بالای دشمن حملات خویش را افزایش دهیم.
سوال پنجم – نظم وهمبستگی واتحاد را در صفوف مجاهدین چگونه ارزیابی میکنید؟

جواب
البته نظم ونظام اتحاد وهمبستگی در زمان اقتدارحاکمیت تحریک وجود داشت ولی فعلاً وجود ندارد ، عده از اعضآی تحریک از امیر المومین ملا محمد عمر (مجاهد) اطاعت ، وعده از مولوی جلال الدین (حقانی) وبعضاً ازرهبران پاکستانی که درسراسر افغانستان گماشته شده اند اطاعت مینمایند.
سوال ششم
توصیه شما به مجا هدین وطلبأ چیست؟
جواب – البته توصیه حق علماً وبرزگان است اما بنا بر تقا ضای شما وادای مسولیت چند مسئله رابرای هر فرد مسلمان لازم میدانم
.
تزکیه نفس – یعنی ترس از خدا وارتبا ط کامل با الله داشتن
.
اصلاح
فکری – به این معنی که تا حد امکان علم دین ودانش حاصل کردن زیرا کسب علم بالای مرد وزن مسلمان فرض است کا با تاسف یک تعدادافراد واشخاص بدستوراستخبارات کشورهای بیگانه دست به اعمال ضد انسانی (تیزاب پاشی بصورت اهل معارف) درولایت کندهارصورت گرفته است محکوم مینمائیم بخاطر اینکه آنها برای دریافت مقدارپولی ازامرخداوند سرپیچی نموده اند.
اطاعت – هرفرد ما تحت از ما فوق خود در امر شرعی
.
اتحاد در صفوف
زیرا از اختلاف وپراگندگی نتیجه خوب بدست نمیاید.
حفظ اسرار – این از جمله بزرگ ترین امورجهاد میباشد. که هم اکنون دربین ما وجود ندارد
.
شفافیت – در تماماً امور به خصوص درامورمالی زیرا در عدم شفافیت در بین مجاهدین بد گمانی ایجاد میشود
.
عدالت
زیرا عدم عدالت سبب اختلافات میشود ، که اکنون درصفوف تحریک طالبان وحتی کسانیکه درسطح رهبری قراردارند عدالت را مراعات نمیکنند ، زیرا عده ای از قوماندانان تحریک بخاطر دشمنی های شخصی شان بنام های گوناگون مردم بیگناه را به شهادت میرسانند.
دعوت– باید هر فرد مجاهد دعوتگر به سوی حق باشد
.
حسن
سلوک – با مردم اخلاق نیک و موعظه حسنه نموده درقلب جامعه جا گرفته دل ملت رابدست آوردن ولی دیده میشود یک تعداد اعضای طالبان با کشتارافراد بیگناه ، تخریب تأسیسات عامه المنفعه ودیگراعمال زشت شان با عث ایجاد فاصله میان طالبان ومردم گردیده است.
صفای نیت – رضاً خداوند اقدس مطلب هر فردمسلمان باشد
.
سوال هفتم – درآخر به ملت مسلمان افغانستان چه پیغام دارید؟

جوابپیغام من به ملت مسلمان افغانستان ملت غیورومجاهد پرور ، ملت قهرمان ودرددیده اینست که جنگ راه حل نیست از مذاکره با دولت حمایت نموده وما درراستای تحقق آن تلاش بخرج میدهم ، بخاطریکه سه دهه جنگ در افغانستان تحت عناوین مختلف باعث ویرانی وکشته شدن هزاران هموطن ما شده است وجنگ جز تباهی ووحشت چیز دیگر به ارمغان نیاورده و ثمره دیگر ندارد . من منحیث یک فرد مسلمان وافغان این را اولویت میدهم تا مصدر حقیقی وخدمت گزار واقعی بوطن ودین واسلام باشم.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *