مصاحبه امان معاشر با محترم آصف آهنگ تحت عنوان انتخابات چیست؟ — امان معاشر

 

انتخابات چیست؟

 

امان معاشر خبرنگار ازاد

 

در کشور های با مدنیت وفرهنگ مردم به خاطر تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود خدمتگزارانه وصادقانه عمل نموده بخاطر شناساندن وکیل ویانماینده مبارزه کرده  و شخص مورد اعتماد خود را انتخاب مینمایند.

به دور اول انتخاب آقای ولادیمیر پوتین ریس جهور روسیه در مسکو اقامت داشتم پروسه انتخابات را از طریق تلویزون میدیدم. نماینده گان احزاب مختلف کاندید خود را به ریاست جمهوری معرفی نموده بودند. تبلغات انتخاباتی الی روز انتخابات به حدی زیاد بود حتی در مجالس اقای ژرنوفسکی نمایده حزب لیبرال روسیه به رقیبای خود پیاله اب انداخته وحمله های لفظی مینمود.تا قبل از انتخابات تصور می نمودم این رقابتها  به دشمنی وموضعی گیری  مبدل شده اینده روسیه به انرشیزم ، فقر،وبدبختی تبدیل خواهد شد. روز انتخابات گذشت اقای پوتین در انتخابات برنده شده ریس جمهور روسیه انتخاب شد . چند روز بعد محفل بزرگ در قصر کرملین به مناسبت معرفی واغاز وظیفه ریاست جمهوری ترتیب شده  اقای پوتین نطق نموده گفت(با تشکر از همه کسانیکه مرا انتخاب نموده اند وکسانیکه مرا انتخاب ننموده اند. مه به ان باورم کسانیکه به من رای نداده اند امید های خدمت بهتر از نماینده انتخابی خود داشتند بدین وسیله مه احساس وطنپرستانه انها را  ستوده وعده می دهم به همکاری شما بخاطر کسب اعتماد شماخدمتگار صادق وطن بودن  خود را اثبات  نمایم. دعا میکنیم خداوند درین امر ما را یاری رساند.)سپس کاندیدان دیگر ریاست جمهوری هر کدام بنوبه با گفتن تبریکی هر گونه اماده گی خود را در را خدمت به وطن بنمایده گی از احزاب ومردم خود به اقای پوتین ابراز داشتند ومشترک در راه خدمت به وطن متحدانه کمر بستند ووطن خود را از بحران سخت سیاسی واقتصادی نجات داده وابر قدرت بودن خود رادر جهان بار دیگر ثابت نمودند.

درین ماه رویداد مهم در حیات سیاسی واجتماعی کانادا رخ داد. او عبارت از انتخابات سراسری نماینده گان مجلس ملی کانادا است. در پروسه انتخاباتی کاناداهمه داوطلبانه به منظور معرفی نماینده مورد اعتماد خود وبهتر شناساندن ان رفته تبلغ نموده  وبه نماینده انتخابی خود رای دادند که در نتیجه حزب محافظه کاران کانادا با گرفتن 143چوکی برنده شده قدرت اداره دولت را بار دیگر بدست اوردند. درین انتخابات حزب لیبرال 76 چوکی حزب دموکرات 27 چوکی وحزب کیو بیک 51 چوکی در مجلس ملی نماینده گان کانادا بدست اورند وانتخابات  در یک فضا صلح وصمیانه خاتمه یافت.

درین  انتخابات افغانهای کادانادایی نیز اشتراک وپروسه مشارکت خود را در فرهنگ کانادا معلوم نمودند. یک هموطن ما  خود را محبوبه معرفی نموده  به نفع حزب لیبرال کانادا فعالیت مینمودبه جواب سوال من  چرا حزب لیبرال نتوانست نمایده زیاتر به مجلس ملی کانادا معرفی نماید؟ گفت(احترام در مقابل خدمت سزاوار هر خدمتگذار است نماینده گان حزب رقیب ما حزب محافظه کاردر جریان حکومتداری 25 ساله خوداقتصاد کانادا را بالا برد دولت کانادا را در منطقه وجهان شناساند سطح زنده گی در کانادا بالا شد وبیکاری را در کانادا محوه نمود امروز در کانادا کار با مزد خوب بیشتر از کار گر است این همه سبب افزایش اعتماد حزب محافظه کار شده مردم رای بیشتر به انها دادند ما هم به امید بهتر خدمت نمودن کار میکنیم تا در انتخابات اینده برنده شویم) هموطن دیگر ما  خود را مراد عضوی حزب دموکرات معرفی نمود گفت( حزب دموکرات درین انتخابات برنده نشد ولی مقام خود را در مجلس ملی حفظ نموده ما وهر فرد حزب کوشش می کنیم با خدمت وصداقت خود در اجتماع اعتماد بیشترمردم را  در انتخابات اینده حاصل نمایم )

افغانهای کانادایی با اشتراک شان در انتخابات بمنظور تعین سرنوشت وطن شان کانادا  مشارکت در فرهنگ کانادا را معین نمودند.

منظور من از قصه های دور دراز این بود انتخابات تعین اقتدار لیاقت وخدمتگذار بودن انتخاب شونده است که هر انتخاب شوند ه به اساس لیاقت ،شایسته گی،دانش وفرهنگ وطنپرستی اش انتخاب میشود . در افغنستان نیز مردم ما انتخاب ریس جمهور در پیش دارند اما با یک  تفاوت بزرگ فرهنگی کاندیدان ریاست جمهوری با مانورهای قدرتنمای می خواهند انتخاب شوند بعضآ حتی از ظالمترین قصابان انسانی طالبان وحشی طلب مدد میشوند .  انتظاران میرود بجای

 ارامی وترقی افغانستان به مصلخ انسانکشی وویرانی بیشتر مبدل گردد.

. قسمیکه با عمل وحشیانه ودور از تصور انسانی طالبان بردران هموطن ما از ولایت لغمان را همچو سر گوسفند با گفتن الله اکبر با کارد حلال نمودند وتمام منطقه وجهان را در سوگ شاندند ا ما دولتمران ما که ارزو انتخاب به ریاست جمهوری را دارندبه جای اوردن صلح با همدستی دشمن دیرینه ما پاکستان وشاه سعودی می خواهند دوباره ان وحشیان  را قدرت بیشتر دهند وخود ریس جمهور شود .

امان معاشر خبرنگار ازاد                                     

 

مصاحبه امان معاشر با محترم آصف آهنگ  تحت اعنوان: انتخابات  چیست؟

 

انتخابات چون تعیین سر نوشت در حیات  اجتماعی ، سیاسی واقتصادی جامعه رول سازنده دارد. هر فرد با احساس در رابطه به تعیین سرنوشت خود وملت خود بی توجه نبوده امیدو  آرزو بهتر شدن آینده شانرا به دل می پروراند. ومیکوشند با یافتن راهی بهتر به مقصد خود رسند.چگونه به  موفقیت دست یازیدن نیاز به بررسی وشناسای از واقعات گذشته واجتناب از خطا های گذشته   است.

 مردم ما در آینده نزدیگ بار دیگر با اشتراک درانتخابات تعیین سرنوشت مینمایند،  از نحوه انتخابات گذشته وتاریخ انتخابات معلومات از زبان مورخ دقیق ،مبارز اگاه ،ژور نالست شهیر ومشروطه خواه جوان ومهربان انسان وطنپرست آقای آصف آهنگ برای شما اگاهی دهم .سلطان سخن داکتر صاب اکرم عثمان شخصیت استاد آهنگ را چنین تعریف نموده است.

(آصف آهنگ به خانوادۀ مبارز، دلیر و سر بر کفی تعلق دارد که در قرن اخیر چندین قربانی را نذر راه مشروطه خواهی و عدالت اجتماعی کرده است. او برلیان اصیلی بر انگشتر نهضت روشنفکری افغانستان ا ست).

سوال : استاد آهنگ  انتخابا ت چیست؟ وچه وقت بوجود امد؟

جواب : .( ویل دورانت) مورخ بزرگ امریکایی در تاریخ بزرگ خویش ،سرزمین شرق را گهواره تمدن جهان نامیده است .

اما در تاریخ شرق دوره های تاریخ مانند دوره های تاریخی اروپا واضح وروشن نیست. در تاریخ اروپا میتوان دوره های تاریخی را بروشنی ملاحظه نمود واز تحولاتیکه در جهان تا امروز رونما گردیده است مطلع شد.

 دوره های تاریخی که از دوره های آغازین یا کمون اولیه شروع  وبعد دوره های ارباب رعیتی یا دوره های غلامی یاد میشود پس از تحولاتیکه بوجود می آید دوره فیدالزم آغاز میگردد . در شرق اولترین جنبش شروع میگردد وامپراتوری مخامشی های آریایی تا شهر آتن ومصر پیش میرود .بعدآ دولت مقدونی تا سرزمین چین پیش میرود

پس از سقوط مقدونیه در غرب امپراطوری روم بوجود میاید وهمچنان در شرق در هند دولت موریا ودرفلات  ایران دولت اشکانیان قدرت را بدست میگریند.

سوال: اولین بار انتخابات در کجا وچگونه عملی گردید؟

جواب: در روم اولین مرتبه  انتخابات بوجود امد ، این انتخابات تنها به کسانی تعلق میگرفت که در وصف اشراف وصاحبان غلامان بودند .ولی مردم متوسط  وپایین حق کاندید شدن را نداشتند در پهلوی آن دو قیام هم در روم ومصر برای آزادی غلامان بوجود آمد: در روم قیام غلامان به رهبری اسپارتاکوس صورت گرفت که در اخر منجر به شکست غلامان شد. در مصر به رهبری مرشای عمرانی پیامبر یهود برپا گردید که غلامان توانستند تحت رهبری موسی پیامبر رود نیل را شکافته  وسر زمین مصر را ترک کند  ودر سر زمین خارج از سر زمین مصر که امروز بنام فلسطین میباشد جا گزین گردد.

سوال :استاد آهنگ شما از دوره ارباب رعیتی ودر ادامه از فیدالی نام بردید .ان دوره بعدآ به کدام دوره تغییر شکل نمود؟

جواب : بعد آ  طبقه بنام سر مایدار در میدان رقابت با فیودالها پا به میدان گذاشت وبه کمک کارگر وغیره توانستند که فیودالزم را سرنگون نموده وبجایش سر مایداری های بزرگ قدرت را بدست گیرند که در انگلستان بدون جنگ وخونریزی ودر فرانسه به جنگ خونین که بنام انقلاب کبیر فرانسه یاد میشود قدرت را بدست اوردند.

بنا بران قوانین بوجود امد که صلاحیت خوانین واشراف وهمچنان جدایی دولت از کلیسا ها را بوجود اوردند.

درین قوانین حاکمیت را حق مردم دانست، باین معنی حاکمت مردم توسط مردم بالای مردم نامیده شد.

بنآ انقلاب کبیر فرانسه و بیشتر از ان تغییرات که در افغانستان رونما گردیدتاثر ان اولتر در کشورهای اروپایی صورت گرفت وبعدآ در ترکیه ،مصر وقفقاز  از انها در ایران وهند هم سرایت نمود.

استاد اهنگ : قوانین نو  بوجود امده در انگلستان وفرانسه که شما  یاد اور شدید کدام الهام ویا تاثر در حیات سیاسی افغانستان داد؟

. جواب: مشروطه خواهان در دوران امیر حبیب الله خان تقاضا نمودند که در سلطنت خویش به وکلا مردم هم حق داده شودکه متفقآ همکاری نمایند.

امیر حبیب الله  مرد هوشیار و نوکر با وفا استعمار انگلیس بود،او میدانست هر گاه به مشروطه خواهان همکاری شود ، تقاضاهای اول انها استقلال کشور شان خواهد بود. بنا برآن نمیتوانست که با انگلیس ها مخالفت گردد.

بنآ چند نفر از سران مشروطه خواه را بخوشی انگلیسها ودوام سلطنت خودش از بین برد.وتعدادی را هم به زندان انداخت و مشوطه اول را به  این صورت از بین برد ،ونفس ها را د سینه بند نمود.

سوال  : اهنگ صاحب: ازدربار شاه و فعالیت مشروطه خواها ن ومبازره انان کمی روشنی اندازید؟

جواب : جوانان مشروطه خواه در خود در بار هم تعدادی متعقد بودندکه تحولی صورت بگیرد.این جوانان در باری از اخبار واماریکه  بزبان فارسی در هند ایران وترکیه وماورالنهر نشر میگردید نماینده کشور بخاطر معلومات امیردو نسخه به در بار می فرستادند، جوانان مربوط به در بار از ان استفاده میکردند وهتی سردار محمد کبیر جان با رفیقای غیر درباری اش این جراید را بدسترس شان قرار میداد.

سوال : شاه امان الله خان در رابطه با قانون وانتخابات ومبارزه مشروطه خواهان چه مناسبت داشت؟

جواب: با روی کار امدن غازی امان الله خان که با همکاری جوانان درباری وبیرون از در بار هم فکر وهمنوا بودند  وطرفدار جدی مشروطه خواهی بودند . بخصوص که محمود بیگ طرزی سالیان که به سرزمین ترکیه تعلق  داشته زندگی میکرد  وبیشتر تقاضای مشروطه خواهان ترکیه را میدانست،  امان الله خان بیشتر از خواسته های روشنفکران ترکیه اگهی پیدا کرده بودند.

سوال:  آقای آهنگ صاحب پرابلم های رسانه ها در ان وقت  و رول روشنفکران چه بود؟

جواب:  در ان وقت در زبان فارسی  دو جریده  بدسترس جوانان افغان قرار داشت، بنآ برآن مشروطه خواهان دوم کشور    زبان ترکی یا لسان فرانسوی را فرا میگرفتند وبیشتر کوشش شان فهمیدن زبان فرانسوی وترکی بود که انرا می اموختند. زمانیکه در مشرقی امیر حبیب الله خان هدف گلوله قرار گرفت وانگلیس ها نتوانستند که جانشین دیگری مطابق میل خود شان تعین کنند . بنآ مشروطه خواهان توانستند که علی رغم انگلیسها شهزاده امان الله خان را بجای پدرش بنشانند.

سوال : با آمدن شاه امان الله خان مناسبت شاه با مردم چگونه شد؟

جواب :شاه امان الله بدون مبالغه به فرد فرد مردم افغانستان بدون کوچکترین امتیاز  تبعیض عشق وعلاقه داشت وبیشتر علاقه به معارف داشت.

امان الله خان در باره معارف ودیگر اصلاحات فرامین به ولایات کشور فرستاد و پس از مدتی شخصآ خودش با حیاتی به قندهار رفت بیبیند که فرامینش تطبیق شده است ویانه؟ به قندهار رفت واول به مکتب تشریف برد . دید که درس شروع میباشد ولی چند نفر بچه ها در صحن مکتب به بازی مشغول میباشد . از مدیر مکتب پرسید چرا این بچه ها درس نمیخوانند؟. مدیر عرض کرد که ساعت درس دنیات میباشد واین بچه ها از اهل هنود هستند .

شاه امان الله گفت (:انها اقلیت هستند  وما باید اقلیت خود را بیشتر توجه داشته باشیم شما دنیات خودشانرا برایشان درس بدهید که افغان اصیل باشند).

 شاه امان الله انقدر مرد وطنپرست ومردم دوست بود که به فرد فرد کشورش علاقه داشت  وهمچنان به ترقی وتعالی کشورش قدم های بزرگ برداشت و و و

سوال : استاد محترم. غازی امان الله خان کدام نقصی در کارش نداشت ؟او در زمانش انتخابات را تشکیل میداد؟

جواب : نقص بزرگ او این بود که جواب سوال عبدالرحمن خان لودین مشرطه خواه بزرگ ما را چنین داد زیرا که او در لویه جرگه از شاه سوال کرد( که اعلاحضرت شما  یک صدر اعظم از بین مردم تعین کنید که پیش شورا مسوول باشد) شاه حرفهای او را شنید ولی پاسخش را در نبشته چند روز بعد دادکه ( من نمی خواهم که بین من ومردم من صدراعظم حایل گردد.)

بنابران اعلی حضرت پاسخ نا امید کننده را به مشروطه خواه بزرگ ما داد ولی نادر خان همین مشروطه خواه بزرک را مقابل چشم خود در ارگ زیر قنداق تفنگ شهید نمود.

 سوال : قانون اساسی در افغانستان چه وقت بوجود امد؟

جواب:  در کشور ما قانون اساسی مرتبه اول توسط غازی امان الله خان بوجود امد .

سوال چرا اصلاحات امان الله خان زیاد دوام نکرد؟

جواب : همراه با امان الله خان مشروطه خواهان بیشتر به راه اصلاح وترقی کشور بود وکار های کرد که دشمن خود، انگلیسها را چنان بر افروخته ساخت که تحمل آن مرد آزادی خواه را نداشتند وبروی یک دسیسه حبیب الله کلکانی را قربانی داده وکاندید شانرا جنرال محمد نادر خان را به تخت وتاج کابل نشاندند.

سوال: نادرشاه چگونه وبه کمک کی ها بقدرت رسید؟

جواب:نادر شاه به کمک انگلیس ها با برادرانش ومحمد گل خان مهمند قدرت را بدست گرفتند

سوال در زمان نادر شاه قانون اساسی بود؟

جواب : نادرشاه  هم قانون اساسی را اورد وروز تاسیس شورای ملی را هم رخصتی عمومی اعلان کرد.شورای ملی/ اعیان وبلدیه ملی هم داشتیم . اما در تاق بلند گذاشته شده بود ودو لب شخص محمد نادرشاه قانون بود.

سوال :اهنگ صاحب.در زمان نادرشاه اعضای شورای ملی ویا بلدیه چگونه تعین میشد؟

جواب: اعضای شورای ملی به نظر شخص شاه وبه مسولیت نایب الحکومه وحاکمان به حیث وکیل بمرکز معرفی میشد ند این وکلا تضمین شده بودند وکوچکترین عملی بدون نظر حکومت به نفع مردم خویش انجام داده نمیتوانستند

.سوال: چرا؟

جواب :قانون دو لب شاه بود .

محمد نادر شاه به نظر خودش وسفارش سفیر انگلیس دست به تصفیه مشروطه خواهان و امانیست زد ، تعدادی را به قتل رسانید بدون تحقیقات ومحاکمه عده را زندانی نمود، اما خودش هم به سرنوشت خود رسید، بجایش پسرش  محمد ظاهر شاه شد اما او بسیار جوان بود همه کار ها راشخص محمد هاشم خان برادرش اجرا میکرد ولی یک مدیر را هم بدون نظر سفیر انگلیس مقرر نمی توانست .

بنآ دوره صدارت او   شکنجه ، قتل وانداختن اختلافات قومی بین مردمان با هم برادر کشور افغانستان بود . محمد هاشم خان نسبت قتل برادرش محمد عزیز خان پدر محمد داود خان ونعیم خان در المان کینه ودشمنی زیاد بمقابل طبقه جوان وطن بخصوص مردم کابل داشت .قصه فیل مرغ های او کینه او را نشان میدهد و دو برادر زاده خود را هم بر ضد شاه امان الله وروشنفکران تربیت کرده بود.

بنا بران تا ختم جنگ جهانی دوم هر ظلمیکه توسط محمد نادر خان و هاشم خان بالای مردم افغانستان به دستور انگلیسها  وبر علاوه دشمنی محمد هاشم خان آمد ومردم تحمل کردند.

اما پس از عزل محمد هاشم خان وتقرر سپهسالار  شاه محمود خان بحیث صدر اعظم وکمی به جرعت آمدن ظاهر شاه  واعلامیه خقوق بشر ملل متحد وصدا های مشروطه خواهی داکتر محمودی وعده ای از جوانان دیگر بلند شد . شاه محمود خان سپهسالار  سران قوم هزره، تاجک،ازبیک ، قزلباش را خواسته واز ظلم وستمیکه توسط سردار محمد هاشم خان  ومحمد گل مهمند وارد شده بود عفو خواسته فرمودند ( دشمن شما محمد گل خان  را برطرف کردم.)

سوال : استاد آهنگ شما از شاه محمود خان نام بردید آیا شاه محمود خان انتخابات در حکومت خود داشت؟ومناسبت ان با طبقه روشنفکرجامعه چگونه بود؟

جواب: شاه محمود خان به تقاضای روشنفکران لبیک گفت بلیدیه را که بمردم تعلق دارد با ساختن قانون بلدیه انتخابات بلدیه را مطابق قانون عملی نمود رایگیری کاملا آزاد  در صندوق رای هر کس که مورد نظر شان بود انداخته میشد.

بعد از انتخابات بلیدیه انتخابات شورای ملی هم مطابق آن عملی گردید ودر هر در انتخاب حکومت اصلا مداخله نکرد.خود مردم به خواسته خود به هر که علاقه داشتند کارت را به صندوق نفر دلخواه خود می انداختند .

بنا برآن برای اولین بار بود که بر طبق اعلامیه حقوق بشر ملل متحد وخواسته روشنفکران وجوانان شاه محمود خان صدر اعظم دموکراسی واقعی را عملی نمود.

بهترین اشخاص از طرف مردم انتخاب گردیدند  از شهر کابل میر محمد غبار وداکتر محمودی وهمچنان عبدالحی حبیبی ودهقان بدخشی  وغیره که تعداد شان بیش از بیصت نفر بودند وهمه مشروطه خواه بودند واین انتخابات بلدیه ملی وشورای ملی بروی اساسات و دموکراسی  واعلامیه حقوق بشر ملل متحد عملی گردیده بود.

بنا بران در پنج سال اول صدارت  شاه محمود خان مردم افغانستان بدون تعبیض وامتیاز برادرانه زندگی کردند وجمیت های بنام ویش زلمیان ، ندآ خلق و وطن بوجود آمد  وجراید ملی انگار ، ندآ خلق و وطن هم نشر وپخش میگردید واز جانب اتحادیه محصلین فعالیت میکردند. بنا برآن کشور  به سوی یک دموکراسی مبرفت.

 سوال : کی مانع پیشرفت دموکراسی در آن وقت شد؟

 جواب:وقتیکه قانون اساسی در انتخابات تطبیق شد دفتآ سردار محمد داود خان ومحمد نعیم خان که سفیر افغانستان در انگستان وفرانسه بودند وظایف شانرا رها کرده به وطن برگشتند…

 انها خود را مستحق صدارت میدانستند و افغانستان را ملک مطلق خود فکر میکردند . پس برآن شدند که دگر دیر تر حرکت کنند  مردم به حقوق خویش آشنا میگردد ودیگر چانس آنها از بین خواهد رفت.

بنا برآن این دو برادر از هر راهی که بود کوشش میکردند که به چوکی صدارت برسند  

 از هر راه که پیش آمدند نشد بنآ تصمیم گرفتند که در کابینه شاه محمود شامل شوند.واز داخل او را به عقب برانند وچنان کردند.

سوال :آقای  آهنگ صاحب شما در کدام دوره ها دموکراسی را مشاهده نموده اید؟

جواب : در طول تاریخ کشور به دوره امان الله خان وپنج سال دوره صدارت شاه محمود خان  دموکراسی بوده و مشروطه خواهان صدای خود را بلند نمودند اما شاغلی محمد داود ومحمد نعیم بار دیگر به زبانها قفل انداختند  وزندانها از مشروطه خواهان مملو گردید.

سوال :ستاد اهنگ : در حیات سیاسی واجتماعی افغانستان انتخابات چه نقشی خواهد داشت؟

جواب : در مقابل سوال شما باید کاغذ ها سیاه گردد.

اول : تا امروز ما احصاییه صحی از کشور خود بدست نداریم چرا که حاکم کشور بخاطریکه قومیت خود را اکثریت نشان بدهد نمی خواهند که سر شماری واقعی صورت بگیرد . بنآ تا سر شماری واقعی که نماینده های همه اقوام در آن اشتراک داشته باشند وجود نداشته است. بطور مثال امریکایی ها خواستند که احصاییه کوچی ها را که در تابستان به افغانستان می آیند ودر در خزان واپس به پاکستان میروند یعنی چهار ما در افغانستان وهشت ماه در پاکستان میباشند بیگرند .

آمد کوچی ها ورفت کوچی ها را از زمین وهوا احصایه گرفته بودند  یکصد هزار خیمه نوشته بودند  هر خیمه یک فامیل وهر فامیل پنج نفر  پنجصد هزار نفر میشد. اما آنرا بقلم خود حفیظ الله امین دو نیم ملیون اضافه ساخته است.(.میگویند کجا راز نهان ماند که زو سازند محفل ها).

دوم: مردم جنوبی وحاشیه سرحد قطعآ تذکره ندارند. پس چگونه احصاییه بدست می آید؟

سوم : هر گاه دولت امریکا خواسته باشد که در افغانستان یک دولت واقعی  ودموکراتیک بوجود بیاید درین چند سال میکوشید وتوسط نفر های خود گرفتن یک احصاییه واقعی کشور را که نماینده هر قوم درآن شامل گرفته میشد تا بصورت واقعی احصاییه کشور معلوم میگردید وبه آنها تذکره داده میشد .تا بروی سند دست داشته خود در انتخابات اشتراک میکردند.

سوال:  استاد محترم شما فرمودید که حفیظ الله امین دو ونیم ملیون به نفوس کوچی ها با قلم خود افزود .  چرا قبل از ان در رابطه نفوس شماری ارقام معین از کوچی ها بدست نیست؟

جواب : دولت مخصوصآ شاهان درانی هم نمی خواسته که چنین احصاییه از مردمان جنوبی وحاشیه سرحد گرفته شود بروی احصاییه که خود میسازند احصاییه آنها را علام میدارند.

سوال:  استاد:  به نظر جناب شما چگونه باید نفوس شماری شود؟

جواب : با بحضور داشت نماینده ملل متحد ونماینده های دیگر اقوام احصاییه گرفته شود ودر مورد کوچی ها هم که هشت ماه درپاکستان بوده ودر پشاور جایداد ها ، قصر ها دارند وزمین ها دارند .

سوال : استاد اهنگ  بفرماید راجع به انتخابات گذشته که چگونه بوده معلومات دهید.

شما میدانید که انتخابات در افغانستان بوده، ونوسنده در کانادا بسر میبرم ، طبعآ بصورت واقعی معلومات ندارم که انتخابات چگونه وبروی کدام قانون عملی گردیده است.اما نظر به سابقه زندگی در وطنم ، در شهر کابل انتخابات دو مرتبه بدون مداخله حکومت صورت گرفت : مرتبه اول پس از عزل محمد هاشم خان صدر اعطم وتقرر شاه محمود خان بحیث صدراعطم ونشر اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نظر به تقاضای روشنفکران به عمل آمد که حکمت مداخله نکرد و مردم شهر کابل به آزادی مطلق خود برطبق قانون وکلآ خود را انتخاب کردند  و در دوره دوم زمانی میباشد که محمد ظاهر شاه  به خاطر حاکمیت که حق مردم بود ونظر قانون اساسی جدید 1343 انتخابات دوره دوازدهم شورای ملی صورت گرفت که حکومت مداخله نکرد ولی در ناحیه اول که وزارت خانه ها که اکثرآ در ان ناحیه بودند وسید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات ومالیه بود فرمانی برآمد که مامورین ومستخدمین وزارت خانه ها میتواند که در حوزه های انتخاباتی خود رای بدهند ، با این صورت میر غلام محمد غبار مرد مبارز کشور که از ناحیه اول کاندید بود موافق شده نتوانست.

اینکه در گذشته چگونه بود تذکر داده ام که وکلا از جانب نایب الحکومه تضمین شده فرستاده میشد ند وانتخاباتی صورت نمی گرفت . مردمان سمت جنوبی و یک عده بنام وکلای کوچی ها که نه تذکره داشتند ونه به دولت مالیه میدادند ونه عسکر  اما بروی سیاست تعداد نفوس آنها (چرت انداز )سه چهار چند بالا میبردند که نشان بدهند پشتو زبانها اکثریت هستند . امریکایی ها که احصاییه کوچی ها را از زمین وهوا گرفته بودند یکصد هزار خیمه بود اگر هر خیمه را پنج نفر یک فامیل حساب نمایم پنجصد هزار میشود  اما کوچی ها هشت ماه در پاکستان می باشند وچهار ماه در افغانستان ، اما در جمله تبعه افغانستان گرفته شده در حالیکه تمام جایداد شان در پاکستان می باشد ودر جنگ داخلی افغانستان اصلآ در افغانستان نبوده اند ؟؟؟؟؟

بنا برآن باید دولت وحکومت در باره احصاییه مردم جنوبی وحاشیه سرحد، تذ کره بدهند وآنها هم مانند دیگر اقوام افغانستان مسولیت خود را درک کنند در انتخابات بروی تذکره دست داشته حصه بگیرند وهر گاه تذکره نداشته باشند از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم گردند بنا بران انتخابات گذشته ها به جز دو مرتبه در شهر کابل باقی همه وهمه سفارشی بود ه است وارزشی نداشته است..

 سوال : انتخابات اینده  ریاست جمهوری افغانستان به نظر جناب شما چگونه برگذار شود؟

جواب :هر گاه این سوال را چند ماه قبل میکردید ، نظر خود را مفصل میدادم . ازینکه درانتخابات بیش از دو ماه وچند روز باقی مانده است اینکه چگونه برگذار خواهد شد ، نظر امریکایی ها وافغانهای امریکایی رول خواهد داشت.

استاد محترم آصف آهنگ : در رابطه با برگزاری انتخابات اینده با استفاده از یادداشتهای تان از حیات سیاسی جامعه گذشته معلومات دهید.

استاد اهنگ: قسیکه قبلآ گفتم نظر امریکایی ها وافغانهای امریکایی  در انتخابات اینده شاید رول اشته باشند ودیگر اینکه همسایه ها بخصوص پاکستان ، ایران وعربستان سعودی هم بی مداخله نباشند.

اما کشور ما توسط تخریبات همسایه ها بخصوص پاکستان که در دوره صدارت محمد داود خان تا بدرجه قطع روابط رسیده بود اما در دوره اخیر ریاست جمهوریش با پاکستان وایران نزدیک شده واز شوروی ها سخت ازرده  شده بود.شورویها هم دید که شکار از دست شان رها شده ،مهلت ندادودست به کودتا زدند وگلیم رژیم دوصدو پنجاه ساله احمد شاهی را بر  چیدند.

 سوال اهنگ صاحب : شما از شورویها نام بردید. انها روی چه منظور در امر نابودی خاندان احمد شاهی سهیم شدند؟ وبعدآ چه ها کردند؟.

جواب : انها برعلاوه توسط اعمال دست نشانداده خود بجای اینکه مبارزه طبقاتی کنند ، فقط وفقط به قتل وقتال اعناصر اگاه وطنپرست وچیز فهم کشور دست یازیدند، قتل وقتال جنبش مردم هرات ، قتل وقتال مردم چارکنت مزار ، قتل وقتال مردم چنداول کابل وقتل وقتال مردم موسی قلعه قندهارو خوگیانی مشرقی ونورستان وغیره شدند. روسها برخلاف ایدلوژی کمونیزم وبرخلاف نظر تیوریسن های کمونیزم در جهان سوم که تا زنانیکه پایه های اجتماعی وجود نداشت به صورت تحمیلی وکودتا غلط می باشد.اما روسها خود شان برخلاف گفته شان افغانستان فاقد پایه های اجتماعی بودواعضای حزب پسران فیودالهای اطرافی وخورده بورژوازی شهری بود نه رهبران حزب ونه اعضای حزب از کارگران ورنجبران نبودند بورژوازی شهر تشکیل شده بود نه از کارگران رنجبران شهر وده.

سوال : استاد آهنگ:در صورتی که شرایط عینی وذهنی برای انقلا ب آماده نه بود شورویها چطور   اقدام پیش از وقت نمودند؟

جواب : روسها فکر میکردند که امریکا در ویتنام شکست خورده دیگر در اسیا مداخله نمیکند .ازانرو فیلش به یاد هندوستان افتاد.

سوال: استاد. شورویها با داود خان در رابطه چگونه ارتباط داشت؟ جواب: شورویها با سردار محمد داود خان یکسال داخل  مشوره بودند .شاه هم از تبلیغات وتحریات محمد داود خان بجان امده بود او هم یکقمار زد وموسی شفیق را یحیث صدر اعظم به شورای ملی معرفی کرد.

استاد محترم:شما از موسی شفیق صدر اعظم  نام بردید از نحوه فعالیت ان در صدارتش  معلومات بدهید.

 استاد اهنگ: محمد موسی شفیق  به سرعت عمل نمود با پاکستان اشتی کرد وبا ایران قرار داد اب هیر مند را فیصله نمود واز کشور های خلیچ عربی واز عربستان کمک های زیادی بدست اورد،وبمقابل جمعت خلق هم جوانان مسلمان را تشویق کرد ، برخلاف با بوجود امدن جوانان مسلمان از یک طرف وپیدا شدن جمعت بنام شعله جاویداز طرف دیگر بمدت بسیار کم از جمعت دموکراتیک خلق پیشی گرفتند ودر جمعت خلق انشعاب های بوجود امد که به سه چهار جمعت های کوچک کوچک تجزیه گردیدند .

 موسی شفیق هم بهمان سرعت بطرف غرب پیش میرفت ، شاه اوضاع را خراب دید وبغرض معالجه ویا تفرعی به انگلستان رفت. سردار نعیم خان هم اوضاع را میدید که روز بروز خراب شده میرود با مشوره برادرش محمد داود خان به لندن نزد اعلحضرت محمد ظاهر شاه رفت.

سوال اهنگ صاحب: شما از واقعات جالب خاندانی گفتید ایا کدام سند هم در رابطه موجود است؟

جواب: علم وزیر در بار شاه ایران در صفحه 141 در ج سه یاد داشهایش چنین مینوسد:

1-((محمد ظاهر شاه در لندن بوده ، نعیم برادر داود پیش او رفته وخواسته است که شفیق نخست وزیر را بر کنار وداود را صدر اعظم نماید . شاه زیر بار نرفه در عوض عبدالولیخان را که از ترس کودتای خود عبدالولی همرا داشته است به عجله به کابل فرستاده است .عبدالولی به محض ورود قضایا را احساس میکند وبه ولیعهد پشنهاد می نماید داود را بگیرد. ولیعهد موافقت نمی کند ومیگوید پدرم تا سه روز دیگر بر میگردد ولی تعجب ازین است که یک قطعه خود عبدالولی هم جز یاغیها  بوده است . عبدالولی به اتکای چه قدرتی میخواست چنین عملی تندی بکند.))

2-صفحه 122جلد سه یاداشهای علم وزیر دربار شاه ایران

وزیر مختار امریکا امد در خصوص برنامه ولا حضرت ، اوضاع افغانستان صحبت کردیم او گفت یکسال پیش داودبه سفیر ما گفته بود ، اگر وضع شاه به همین طور بماند قابل دوام نخواهد بود وحالا برادرش نعیم که سابقآ وزیر خارجه افغانستان بود ومن خوب  میشناسم ،به سفیر ما یاد اوری کرده است که مگر حرف پارسال ما را از خاطر برده اید که از حرکت ما اظهار تعجب میکنید ؟

3- در صفحه 124 یاداشت علم وزیر دربار شاه ایران

عباس ارام سفیر شاهنشاه در چین که تهران است دیدنم امد ، گفت دیشب مهمان سفیر چین در ایران بودم او گفته بوده است که ما یکسال پیش میدانستیم که روسها با داود خان مشغول مقدمه چینی کودتای هستند احتیاطآبه شاهنشاه تلگراف عرض کردم.)

خوب به گفتار وکردار وعمل سردار محمد داود خان بحیث یک افغان وطن پرست که طرفدار ترقی وتعالی کشور خود می باشد دقت نمایم. روشنفکران ما پس از عزل محمد هاشم خان وتقرر شاه محمود خان بحیث صداعظم خواهان اصلاحات اداری ودموکراسی شدند وملل متحد هم اعلامیه حقوق بشر ملل متحد را نشر نمود.شاه محمود به صدای روشنفکران لبیک گفت ازادی های را بمردم بر طبق اعلامیه حقوق بشر ملل متحد قبول نمود ،پس از تنفییذ قانون انتخابات بلدیه ها وشورای ملی واجازه داان واتحادیه محصلین ، بدون مداخله حکومت مردم با ازادی کامل وکلای خود را در بلدیه ملی وشورای ملی انتخاب کردند وجمعت های بنام ویش زلمیان ، ندای خلق ووطن هم بوجود امد .جراید واخباری هم از جانب جمعت ها انتشار می یافت  وروز بروز مردم به حقوق خود ودولت اشنا شده میرفتند.

سوال : استاد اهنگ در دور اصلاحات شاه محمود خان که شما فرمودید داود خان در کجا بود؟ و چه عکس العمل از خود نشان دادند؟.

جواب :دران زمان سردارمحمد داود خان ومحمد نعیم خان سفیران لندن و پاریس بودند ، فکر کردند که اگر دیر بجنبند چانس صدارت را از دست  میدهند فورآ وظایف شانرا ترک کرده وبه وطن برگشتند و در کابینه شاه محمود خان اشترا ک نمودند وشامحمود خان را بگوشه بردند واولین عملی که انجام دادند ،اتحادیه محصلین را مسدودوتعدای محصلین رااز فاکولته اخراج کردند. سپس داکتر محمودی رااختظلف کردند ومیخواستند اورا بقتل برسانند، اما داکتر در ایینه روبروی دریور دیدکه دریور به عقب چشمک زد .داکتر فهمید وبه دریور گفت که توقف کنید که بسیار تکلیف دارم .دریور توقف دادوداکتر از موتر پایین شد وفرار کرد .دریور ودونفر دیگر همرایش عقب او دویدند واو را کش کرده بطرف موتر می بردند که مردم به فریاد او رسیدند وانها فرار کردند.اما پس از اینکه داکتر شفا یافت وجریده اش را کشید او را مصادره کردند وسپس جریده وطن را هم یک بهانه مصادره کردندودر انتخابات دوره هشتم  شورای ملی هم محمد داود خان علنآ مانع  امدن دوباره روشنفکران گردید وپس از انتخابات هم سران جمعت های  وطن ،ندای خلق وویش زلمیان را زندانی نموده ودکتاتوری مطلق دوره سردار محمد هاشم خان یکبار دیگر با همان شدت بر قرار نمود.

در مقابل سیاست خارجی هم با پاکستان قطع رابطه کرد وبا ایران هم رابطه خوب نداشت وسیاست بیطرفانه کشور راکه در طول دوره سلاطین درانی برقرار بوده به طرف روسها تغییر داد.

شاه مجبور شدکه دو باره سیاست بیطرفی رادر بین شرق وغرب مراعات نموده ودموکراسی را که در دوره پنج ساله اول شاه محمود خان برقرار بوددوباره حاکمیت راکه حق مردم بود بمردم بدهد واعلامیه صادر نمودوقانون اساسی جدیدتهیه وتصویب گردید.

 استاد محترم :بعد از جاری شدن قانون نو شاه محمود خان ومحمد داود خان در کدام مناسبت بودند.؟

محموداود خان جز خاندان سلطنتی که سابقآهم بودندواز مزایای ان استفاده میکردند امادرین قانون اساسی دیگر نمتوانستندکه در کارهای اجرایی مداخله نمایند ، همین موضوع این مرد متعصب ولجوج راچنان برافرخته ساخت که محمد رسول خان ریس پولیس سابقه خویش را طلب میکند .جنرال نذیر خان کبیرسراج مینویسد که رسول خان برایش گفته است که مبلغ پنج ملیون افغانی نقد دارم وبرایت میدهم که به ببرک کارمل وسید طاهرشاه بدهی که بر ضد شاه ، کابینه وشوراتحریکات نمایند.اما من پول انرا نگرفتم ولی امرش را بجا اوردم ووووو

استادمحترم: اعمل محمد داود را در مقابل خاندان خودش ووطن چگونه میدانید.؟

جواب: اعمال سردار محمد داود خان کاملآمستبدانه وبر خلاف حاکمیت مردم ودموکراسی بوده ومانند شاه شجاه وبلکه بد تر از شاه شجاه با روسها وبه هدایت روسها با گروه چپ خلقی اتحاد کرده وبر ضد ولینعم خود کودتا کرد .

اهنگ صاحب:پای روسها چگونه به سیاست داخی افغانستان کشیده شد؟

جواب :روسها از سال 1332 که بر طبق دعوت سردار محمد داود خان بکشور دعوت شده بودند با یک نقشه مرتبه بادادن یک مقدار اصلحه پای افسران نظامی ترک را از کشور کشید وبجای ان برای تعلیم اسلحه جدید متخصیصین  خود راودر پهلوی ان کا جی بی را هم فرستاد، رهبران چپ گرای کشور هم که بخاطر پشتونستان از طرح محمد داود خان همایه میکردند ،از طرف محمد داود خان به انها اجازه داده بودند که در مسلک خودشان ازاد عمل نمایند ولی برخلاف دموکرات ها را کاملآ از بین بردند وزنداند نمودند.

سوال شورویها چطور در امور اداری طن ما جای گرفتند؟

جواب:روسها از ابتدا کودتاه محمد داودخان کوشیدند که در جا های حساس جوانان چپ را در شعبات مهم جابجا نمایند . این جوانان که در جمعت های خلق وپرچم بودند ویا قبلآ درشوروی جذب کا جی بی شده بودند مقرر شده بودند ومحمد داود خان کمال اعتماد رابالای انها داشت بنآ اولتر از همه روسها همه دوستان وهمکاران وطرفدارن محمد دادود خان را زیرنظر  داشتندتا انها را از بین نمی بردند نمیتوانستند که قدرت را بدست خلقیها بدهند .

سوال: استاد محترم: روسها چگونه طرفداران محمد داود خان را از بین بردند؟

 جواب: قبلآگفته شده بود که جاهای حساس را گرفته بودند. به رهنمایی روسها راپور های جعلی ترتیب میدادند وبااین صورت توسط خود داود خان انها را نابود میکردند.مثلآ راپور به ریاست جمهوری میرسید  میوند وال خان محمد خان مرستیال وووفلان وفلان در فلان خانه بر ضد ریس جمهور جلسه دایر کردند. این راپور مستقیمآ بریاست جمهوری میرسید ومحمد داود خان انرا مطالعه میکرد فردایش وپس فردایش از طریق دیگر شعبات مانند ان  راپورمیرسیدومحمد داود خان امر بازداشت انها را میداد ، پس از گرفتاری در وزارت داخله یا در ضبط احوالات اکثرآ همین جوانان  چپگیرا بودند که به اصطلاح (سویتیزیم)داشتند ومنافع خود را فدای منافع مادر میکردند.

بنا بران به این طریق اولین کار روسها از بین بردن دوستان خود محمد داود خان بود تا او را خلع سلاح کنند وچنین کردند وهمه دوستان او را ازبین بردند. محمد داود خان زمانی بخود امد که کسی به طرفداری او نمانده بود وبه فیر یک گلوله او را از بین بردند.

استاد محترم: با تشکر زیاد از صحبتهای دلچسب در رابطه به واقعات گذشته وطن ما در رابطه کدام گفتنی های  وپیامی به هموطنان ما داشته باشید فرماید.

این موضوعات واقعت است که تذکر دادم وباید خدا همه رفتگان را بیامورزد اما باید که بعد ازین متوجه شویم وبه بیگانه ها اعتماد نکنیم وبه هموطن خود که درین دوصدو هفتاد سال در خیرو شر ان دیدنی ها را دیده ایم و بد بد بد اولاد سرزمین خود ما از هر قوم وقیله که باشد بهتر است ..

اعلحضرت امان لله خان از قند هار با مردم قندهار وهزاره به طرف کابل امد ولی به تحریک فروخته شده ها  مردم سلیمان خیل جنوبی او را از عقب  خنجر زدند وشاه محبوب کشور مجبور به عقب نشنی میشود.

 

خدا خراب کند هر کسی  که مملکتی        برای منفعت خویش خوان یغما کرد

 

ارجمند خواننده: استاد اهنگ در ختم صحبت وطنپرتانه شان چند سطر از یک بیانیه اعلحضرت امان الله خان غازی  را تذ کر داده گفت تا فرق یک ذعیم ملی را با یک فرد مفت خور وخود خواه وجا طلب وبیسواد  که از استبداد لذت میبرد وبر ضد دموکراسی از خارجی کمک میگرفت فرق قایل شوند.

(( خدا میداند که من ملت غریب وعاجز خود را به اندازه دوست دارم وبه مقابل خیر وبهبود وارامی واسایش طبقه عاجز ملت خود . نه خان نه ملک نه ملا نه سید ونه به دیگر صاحب رسوخان اهمیتی میدهم ، بلی این مسله را بار بار گفته ام ، اگر ملت غریب ما ارام وخاطر جمع گردند ، طبعآ، خان ، ملک،سید، ملاوتمام انها هم اباد واسوده می باشند . اگر خدایناخواسته پریشان ونا ارام باشند ، پس من تنها ارامی خان ،ملک، سید،ملارانخواسته بلکه از خودم را هم نمیخواهم

مراد من که بعضی جا ها از قوم گفته ام . تنها درانی ،غلجایی، شیرزاد،مهمند وصافی نمی باشد بلکه طبق مقررات شرعیه قوم وخویش من همان اشخاصی را میدانم که کلمه پاک (لاالله الله محمد رسوالله)بجای اورند ، اینکه کابلی باشد یا هزاره ، افغان باشد یا تاجک ، شعیه باشد یا سنی در نفس افغانستان باشد یا در گوشه وکنار سکونت داشته باشد می باشد.

شما باید این گفتار قومیت های فضولانه را از خود دور کنید وتفرقه اندازی را از میان خود بردارید وهمه برادران اسلامی بنظر محبت واخلاص ببنید . من بسیار ارزو دارم که میان ملت محبوبم این خرافات قومیت وفوضولیات قومیت تفرقه وجدایی دور گردد ، خانه جنگی ها، تور بورگری ها،که درحقیقت تخم انرا بیگانه گان بنا بر منافع ومصالح خویش در بین ما پاشیده است از خود دور کنیم))

استاد گرانقدر وصاحب ثروت معنوی ملت در پیام خود گفت:

 (از برادران پشتون وپشتو زبانان ارزو مندم که مانند این شاه غازی وطنپرست وترقی خواه ما در فکر وحدت ملی ما باشند ونه برتزی جویی  وووو….)

امان معاشر خبرنگار ازاد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *