نقش رسانه های جمعی درجهت آگاهی افکار عامه — زاهداساس

 

 

نقش رسانه های جمعی درجهت آگاهی افکار عامه

 

رسانه عبارت از وسیله انتقال پیام، معلومات، و اطلاعات به توده های مردم میباشد.

مطبوعات و رسانه های جمعی چه چاپی و چه تصویری در جهت آگاهی افکار عامه رؤل بس مهم را ایفأ مینمایند، حتی به اعتقاد بعضی از دانشمندان قوه چهارم در یک دولت به شمار میرود، به قول یکی از فلاسفه های مشهور پیشرفت و تکامل در یک جامعه از سیر تکامل مطبوعات در آن هویدا میگردد و مطبوعات وسیله گفت و شنود توده هاست.

در عصر یکه جهان به دهکده جهانی تبدیل شده، مطبوعات رؤل اساسی را در تشکیل وایجاد این دهکده ایفأ مینمایند و وسیله ارتباط است بین فرهنگ ها، در تشکل اعتقادات و باور های مختلف، در عصر یکه بسوی جهانی شدن گام بر میداریم رسانه ها و مطبوعات نقش بسیار مهم را در جهت از هم پاشیدن مرز ها و نزدیکی کشور ها به هم ایفأ مینمایند، کوچکترین حادثه که در گوشه ای از جهان اتفاق میافتد با سرعت سرسام آور همه مردم از آن آگاهی حاصل مینمایند.

از طرف دیگر مطبوعات وسیله ای است در جهت تفاهم، تبادله تجارب، وحدت ملی، همگرای، نزدیکی افکار و اندیشه های مختلف و در نتیجه صلح، ثبات و امنیت. مطبوعات در نهادینه نمودن قوانین، ارزش های فرهنگی و اجتماعی رؤل بس بزرگی را ایفأ مینمایند. و نقش شان در اشاعه فرهنگ، اعتقادات و باور های مردم بسیار برجسته است. بنابر این مطبوعات باید محتاطانه عمل نمایند و در جهت دفاع از فرهنگ، اعتقادات و باورهای جامعه عمل کنند وگرنه فرهنگ های کوچک مضمحل شده در کام فرهنگ های بزرگ فرو خواهند رفت، سلطه فرهنگ های بزرگ بر جامعه ما سایه خواهند افگند و در پی تسخیر جامعه خواهند شد، ارزش های جامعه را خواهند بلعید. برای اینکه فرهنگ و ارزش های جامعه را رشد بدهیم تا بتوانند در مقابله با فرهنگ های بیگانه گان قرار گیرند و بتوانند از محو و نابودی ارزش ها جلوگیری کنند، مطبوعات و رسانه های جمعی مسوولیت عظیم و خطیر را به عهده دارند تا در جهت رشد و غنامندی فرهنگ، عنعنات، باورها، رسوم و ارزش های جامعه خود تلاش نمایند، چون وسایل ارتباط جمعی یگانه وسایلی است که سیر و حرکت اجتماعی را معین میکند، به اعتقاد بعضی ها مشکلات کشور های توسعه نیافته ناشی از فقر اقتصادی نیست بلکه ناشی از فقر فرهنگی و عدم بیداری مردم آن کشورها است. بناً مطبوعات میتوانند در جهت بیداری مردم و آگاهی عامه رؤل بسزأ را بازی نمایند.

متاسفانه تعدادی از رسانه های جمعی ( صوتی و تصویری ) در افغانستان از آوان تأسیس خود تا حال بنشر فرهنگ و اعتقادات بیگانگان پرداخته است، سریال ها و فلم های بدون سانسور و بدون دوبله دری یا پشتو، خانواده های افغانی را آزار میدهند، اولاد های این سرزمین را آنقدر مصروف خود ساخته که درس و تعلیم فراموش شان شده است و وقتی برای تکرار دروس خویش ندارند.

رادیوها به نشر آهنگ های بیگانه میپردازند، ما نباید به فرهنگ خود آنقدر پشت کنیم و آنقدر تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار بگیریم که هویت خود و ارزش های خود را فراموش کنیم، ما در داخل کشور خود ( افغانستان ) به ارزش های دینی، مذهبی و فرهنگی خود توجه بیشتر کنیم، چون در طی چند دهه بحران همه ارزش های ما فرو ریخت. حال که زمینه آن مساعد شده باید به ساختن ارزش های خود توجه نماییم، از خود سازی شروع کنیم تا جامعه ساخته شود، به کودکان، نوجوانان کشور بیاموزانیم نه اینکه آنها را مقلد دیگران قرار دهیم، باید ارزش های اجتماعی خود را رشد دهیم، به تحصیلات و تعلیمات کودکان توجه کنیم. خوب خواهد بود که از طریق رادیو ها و تلویزیون ها برنامه های سواد آموزی پخش شود این به نفع ملت و مردم افغانستان است. به گفته مولا علی (ع):

برو قوی باش اگر راحت جان طلبی       که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

با وجود نشر اعلامیه ها در مورد جلوگیری از فلم های مبتذل، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه تلویزیونهای خصوصی توجه نکرده و از نشر فلم های برهنه و خلاف فرهنگ اسلامی توسط تلویزیونهای خصوصی و دولتی جلوگیری ننمودند البته جدیداً در مسوده چهارده ماده ای که از طرف مجلس نماینده گان تهیه گردیده تأکید شده که باید از نشر فلم های مبتزل در تلویزیون ها جلوگیری بعمل آید، ما باید متحداً تلاش نمائیم در جهت غنامندی و ارزش های دینی و اسلامی جامعه خود مان، این سریال ها و فلم ها به جریحه دار شدن احساسات عامه مردم کمک میکند و باعث میشود که مردم اکثراً مذهبی کشور ما از دولت و حکومت فاصله بگیرند و ارزش های دموکراسی متضرر شود، ممکن در آینده دموکراسی نو پای ما صدمه جبران ناپذیر را ببیند و مردم به حمایت از سیاست فرهنگی دولت عمل نخواهند کرد.

بناً چون مطبوعات وسیله گفت و شنود توده ها است و  در این گفت و شنود نزدیکی نظریات را فراهم میکند و نزدیکی نظریات حرکت مشترک اجتماعی را سبب میشود و مردم در کنار هم به تفاهم دست پیدا مینمایند. بناً مطبوعات وسیله شود در جهت تحقق آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی و ارزش های جامعه مدنی. به مردم تفهیم نماید که افغانستان خانه مشترک همه ما است در جهت آبادانی و بازسازی این کشور همه مردم باید سهیم شوند، به بیگانه گان و مخالفین نظام فرصت این را ندهند که بار دیگر کشور ما در یک بحران دیگر فرو رود، به امید کشور آباد، آزاد و مستقل همه مردم باید متحدانه تلاش کنند.

بااحترام

زاهد اساس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *