نظام خر میخواهم نه نظام خر و خرخری امروز — انجنير فضل احمد افغان

 

نظام خر  میخواهم نه نظام خر و خرخری امروز

انجینیر فضل احمد افغان                                                                                                   برتش کولمبیا کانادا.تاریخ 18می2009م.

 

 

در حدود شصت سال قبل که عمر من بیش از دوازده نبود و در افغانستان عزیز که شاهی  حکمفرما و مرحوم سردار شاه محمود خان عاقل و د یموکرات  صدراعظم  بود. و هنوز در  افغا نستان شاهرا ها و سرکها ی پخته ونیم پخته و جود نداشت- طیاره و خطوط هوائی در افغانستان از تصور بلند بود – لاریهای بارکش- سرویسهای مسافربردارموترهای تیزرفتار و تکسی به جز از تعداد محد ودی از گاد یهای اسپی چیزی برای نقل و انتقالات   بسیار محد ود بود دهاقین در مزارع – کارگران در شغل و پیشه- مامورین و مستخدمین در اورگانهای دولتی و غیر دولتی با نواختن توله صبح به وظایف و توله عصر به منازل خود میرفتند. با قناعت به خشک وتری که داشتند در آغوش فامیلهای خود به امید فردای بهتر به آسوده حالی زند گی میکرد ند.موضوعات قوم- مذهب- لسان و منطقه موضوع بحث نبود همه بنام افغان و فرزندان یک مادروطن یعنی افغا نستان می زیستند. به آنچه افتخار میکرد ند داشتن آزادی- استقلال- حاکمیت ملی – حاکمیت ارضی و حاکمیت قانون- فضای صلح- آرامی و برادری نسبی  بدون تشویش بود

 

روزی از روزها در یک محفل خصوصی شخصی از یک د وستی  پرسید." نظام افغانستان چه نوع نظام است"؟ او بجوابش گفت که نظام خر.  سوال کننده از جواب د وست به تشویش و از سوال خود پشیمان گردید. اما دوستش که از هواخواهان  شاهی مشروط  بود و مخالفتی هم با صدارت سردار شاه محمود خان نداشت آغاز به تفصیل جواب خود کرد. و گفتند که در افغانستان اکثر نقل و انتقالات توسط خر(مرکب) میشود یعنی دهاقین اگر نر گاو نداشته باشند قولبه و میده کردن گندم- جوار و دیگر حبوبات را توسط خر میکنند. امتعه خود را توسط خر به مارکیت میبرند. بعضآ عروسان و دامادان را بالای خر میبرند- سبزیفروشها سبزیجا ت- گلی سرشوولا  گلی سر شو و غیره را میبرند و همچنان خر است که اشخاص را از یکجاه بجای دیگر میبرد – سنگ کشان سنگ – خشتمالان خشت – گل و چوب را برای ساختمانهای تعمیرات میبرند- چوب-هیزم- پشقل و سرگین به مارکیت و منازل توسط خر انتقال میشود و حتی خرها کوچه ها و شهرهای ما را با پاک نمودن بدرفتها تنظیف میکنند و صدها کار دیگر را انجام میدهند وعلاوه کرد که.

چون در یک کشور برای موء فقیت و پیشرفت سیستم اقتصادی که رکن اساسی یک نظام  است وسائیل زراعتی و حمل ونقل پیشرفته امری حتمی میبا شد. چون ما متآسفانه آنرا نداریم فی لهذا من میتوانم بگویم که اقتصاد ما متکی به خر و نظام افغا نستان" نظام خر"است. سپس سوال کننده تشویشش رفع و با اظهار تشکر قناعت کرد.

حال میخواهم به عرض هموطنان عزیز برسانم که امروز خطوط هوای- سرکهای پخته- وسائیل ترانسپورتی پیشرفته از قبیل لاریها- تیزرفتارها- تکسی ها و حتی لمزینها- موترهای ضد مرمی هوتلهای مجلل راد یوها و تلویزونهای دولتی و خصوصی- انترنت- کامپیوتر-سامان و آلات پیشرفته – تیلفونهای باسیم وبی سیم دولتی و شخصی- مارکیتها- مکاتب و پوهنتونهای شخصی و دولتی- دیموکراسی قلابی- بازارآزاد وغیره صدها قلم ازچیزهای پیشرفته توام باجنگسالاری- خرافات– حملات انتحاری- فقر-غربت- آوارگی- دز د ید ن- سرقط – تجاوزات جنسی- عدم قانونیت عدم حاکمیت ملی – عدم حاکمیت ارضی- عدم مصئونیت– بی امنیتی- نبودن آستقلال وآزادی- موجودیت ده ها هزار عساکر متجاوز اجنبی  توام با تشویق بی ناموسی ها – تشویق کشت و قاچاق مواد مخدره- قاچاق سنگهای قیمتی و آثارتاریخی تکثیرامراض مهلک ایدز و سرطانی- توسعه عیسویت با تکثیر انجیلها به لسانهای دری و پشتو-فساد اخلاقی- هجوم فرهنکهای غیر افغانی وتآثیرات منفی آن به فرهنگهای عالی افغانی – قانون اسا سی مغایر شرایط و اساسات اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و دفاعی مادروطن عزیز ما افغا نستان با رهبری فا سد و بی کفایت مزدور و وطنفروش را داریم یعنی غلامی را در نظام خرو خرخری داریم.

 حال از هموطنان عزیز میپرسم که آیا" نظام خر"  دوره سردار شاه محمود خان مرحوم علرغم غربت و عقب مانی های آن با داشتن آزادی- استقلال- حاکمیت ملی- حاکمیت ارضی- حاکمیت قانون-امنیت سرتا سری- برادری و آرامش روحی خوب بود؟ ویا نظام خرو خرخری غلامی امروزی که اغیار خودشان و یا توسط غلامان و نوکران خود فروخته افغان ما  به سرنوشت شیر مردان که همیشه با سر و جان و مال از نوا میس ملی – استقلال- آزادی – حاکمیت ملی وارضی دفاع میکرد ند بازی میکنند و میخواهند همه ملت افغان را چون غلامان خریده شده خود در برد گی  قرار دهند و با بمباردمانهای غیر انسانی  و تخریب خانه های شان  تلاش دارند که غرورملی ملت با شهامت مخصوصآ خواهران وبرادران مناطق پشتون نشین را درهم شکنند وملت مظلوم را که در سی سال اخیر بکلی مضمحل گرد یده برای ابد در برد گی خود داشته و هر آنچه آرزویشان با شد در افغا نستان بزور توپ- طیاره- تانک – بمب ها –راکتها- دالر ونیرنگها وفریبهای دیگر به پیش ببرند؟.

 هموطنان عزیز د شمنان سوگند خورده افغان وافغانستان چنین تصور میکنند که افغانان خارج مرز به اصطلاح "هرکی به کان نمک رفت نمک شد". نمک شده اند و دیگراحسا س  وطندوستی – خداپرستی و شهامت افغا نی خود را فراموش یعنی بی غیرت ومصروف عیش ونوش شده اند و به تاریخ پر افتخار نیاکان خود خط بطلان کشیده اند و با بی تفاوطی  در نظام خرو خرخری امروزی  میخواهند خواهران وبرادران هموطن ما را در خاک و خون بکشانند و با نوشیدن جام شهادت بر عدهء مظلوم و بیدفاع که جان بسلامت میبرند با پوشاندن حلقه غلامی  بر لبانشان مهر بزنند. واقعآ جای تآسف است که ما هنوز هم خواب هستیم و از دسایس دشمنان و دردها و آلام مسلط در مادروطن عزیز ما هیچ درس نمیگیریم.

خواهران وبرادران عزیز لطفآ از خواب غفلت بیدار شوید ترحم به حال خواهران وبرادران مظلوم- فقیرو بیچاره خود کنید و بیک صدای واحد بنام خداوند بی نیاز سوگند یا د کنید بگوید که ما  افغان واحد ویکپارچه هستیم و تا آخرین رمق حیات از نوامیس ملی – استقلال- آزادی- حاکمیت ملی و ارضی- منشور ملل متحد- دیموکراسی واقعی مطابق شرایط اجتماعی افغانستان عزیز و حقوق حقه فرد فرد برادران وخواهران افغان خود دفاع و سرنوشت خود را بدست خود میگیریم  و میگویم که د شمنان  مادروطنما در اشتباه اند ما هیچگاه غلام و برده نبوده ایم و نخواهیم بود.لهذا لطفآ نظام خرو خرخری خود را بگیرید. ما " نظام خر" شصت سال قبل خود را که در فضای صلح وامنیت آزاد و مستقل بود یم میخواهیم.

خداوند متعال ملت خوابیده افغان را بیدار و افغانستان عزیز را آزادکند.

                                                                          و من الله توفیق.            

    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *