عرض تسليت — امان معاشر

 

عرض تسليت

 

نشريۀ زن و مجلۀ قيام

 

هموطنان گرامی !

روز پنجشنبه 27 می 2009، بساعت 12:30 ظهر خبر تأثر آور فوت محترم گل احمد (شیفته) نویسنده و شاعر پرتلاش و پرکار به دفتر مجله (نشریه زن) رسید که واقعأ تکان دهنده بوده، اما به جز صبربه کارکنان این نشریه  و خواستن مغفرت برایشان دیگر کدام راهی وجود ندارد.

این فاجعه ادبی و فرهنگی رامؤسس و دست اندرکاران مجلۀ (نشریه زن) و جریدۀ (قیام) با اظهار تسلیت و همدردی به فامیهای محترم (شیفته) و عزیز هموطنان و فرهنگ دوستان گرامی، نه تنها خود ها را غم شریک فامیل های مرحومی دانسته، بلکه با تأسف ابراز میدارند که ضایعه بس بزرگی فرهنگی و ادبی در جمعیت افغانی در این شهرو همچنان صدمه بس عظیمی برای مجله بوده و هست.

محترم آغای (شیفته) یک شخص متدین ،متوازیع، متفکر و خیرخواه بودند ایشان همیش وقت گرانبهای خود رادرغربت ودور از مهین به پژوهیش و نگارش موضوعات مختلف سپری میکردند. تاهمه از آن مستفید گردند.

محترم گل احمد(شیفته) یکی از نویسندگان و شاعران برجسته افغانستان بوده و مضامین پرمحتوای ایشان نتهادر مجلات و نشرات مختلف کابل بلکه در نشرات برون مرزی همیش به نشر میرسید. در اینجا قابل تذکر است که مجله (نشریه زن) در شهر وانکور کانا افتخار همکاری این نویسندۀ شهیر را حاصل نموده بود، با ارسال مضامین پر محتوی تاریخی، ساینسی وغیره وغیره ایشان صفحات مجله را تزئین می بخشید و به خوانش شما عزیزان قرار میگرفت.

اما، امروز جای ایشان در بین جمعیت افغانی و نشریه خالی بوده، خاطرات و نوشته های گرانبهای شان در دل های ما زنده و جاوید خواهد بود

دوستان عزیز، امروز ما همه برا ی وداع با محترم آغای (شیفته) گرد هم شده و دست دعا بلند کرده از درگاه ایزد بی نیاز فردوس برین برای مرحومی و صبرجمیل به فامیل های عذادار نیاز مینمایم.

                                               با عرض حرمت

مؤسس مجله (نشریه زن): شفیقه(نورزی)

مدیر مسوول جریده (قیام) امان معاشر

 E-mail address: noorzay4481@shaw.ca

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *