کاندیدی که می خواهد به مشورت یهودها به قدرت برسد — هارون اکرمی

 

کاندیدی که می خواهد به مشورت یهودها به قدرت برسد

 

هارون اکرمی

 

جیمز کارویل امریکایی را که آقای اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری مشاور رضاکار خود معرفی نموده و دوشب را در منزلش از وی میزبانی کرده است، در واقع یکتن از مشاوران صدراعظم اسرائیل و از مشوره دهندگان مهم به سیاست های یهودی در جهان بشمار می رود.

این گزینش با نظرداشت موقعیت کشورما و اوضاع ملتهب سیاسی منطقه و نقش اسرائیل بمثابه مرکز ثقل و محور تهاجم برملت های مسلمان جهان سوال بزرگی را مطرح می کند که پاسخ به آن را نه تنها آقای احمدزی و محافل یهودی بلکه ملت مجاهد افغانستان و ملل مسلمان دنیا نیز حدس زده می توانند.

مردم رنجدیده افغانستان که از فساد سیاستمداران و بازی های سیاسی آنان به شدت افسرده ولی هنوز اعتقاد کابل شان را به رهبری سیاسی خود از دست نداده اند، آیا با آگاهی از جزئیات این نزدیکی برای انجام معاملات سری و پشت پرده که نفع آن به دیگران و ضرر آن به افغانستان از همین اکنون ثابت است، چه موضعی را اختطار خواهند کرد؟.

یا اینکه قبول کنیم، رضاکار موصوف که سابقه دادن مشوره به صدراعظم یهودی اسرائیل را دارد، در ازای مشورت بخشیدن به جناب آقای اشرف غنی احمدزی هیچ دلیل از جانب خودنداشته و صرفأ برای رضای خداوند(ج) حاضر به این اقدام شده است که این خدمت را در جریان مناظره آن با سایر کاندیدان نیز انجام خواهد داد ؟

به هر صورت در عصری زندگی بسرمی بریم که دنیا را دهکده میدانند یعنی دسترسی به معلومات و در یافت حقایق به همان پیمانه آسان شده است که در گذشته ها نسل های پیشین مان از چگونگی کارکرد و برنامه های کار آسیاب بان شان آگاه می شدند.

       نویسنده :  هارون (اکرمی)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *