حضور زنان در نظام سیاسی — زاهد اساس

 

 

حضور زنان در نظام سیاسی

 

 

زاهد اساس

 

جامعه انسانی متشکل از افراد، اشخاص که برای کسب اهداف مشترک دور هم جمع شده و تشریک مساعی مینمایند و  زنان در تشکل اجمتاع انسانی نقش اساسی را بازی مینمایند.

زنان نیمه ای از پیکر جامعه انسانی را تشکیل میدهند؛ دین مبین اسلام زن و مرد را از لحاظ کرامت انسانی یکسان داشته و میتوانند دوشادوش مردان در ساختار اجتماعی نقش بازی نمایند. برتری میان آن دو جز بر تقوا و پرهیزگاری نیست در جامعه اسلامی و از نگاه دین مبین اسلام زن نیز مانند مرد، انسان مسؤل است برای تبلیغ واقعیت ها، بجا آوردن احکام دین و ادای واجبات و دوری از  نا محرمات و پایبندی با حدود و مرزهای شریعت و فراخوانی دیگران به دینداری و امر به معروف ونهی از منکر از مکلفیت ها و مسؤلیت های آن میباشد. در قرآن کریم به صیغه های ای مؤمنان و یا ای مردم خطاب صورت گرفته بدون شک زنان نیز در این خطاب شامل بوده و درجمله مؤمنان ومردم داخل اند.

حضرت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در باره زن میفرماید: زنان با مردان همردیف و هم مانند اند بعضی از زنان به همراه پیامبر اسلام و اصحاب کرام ( رض) شهامت نموده عملاً درغزوات اشتراک فعال و  در بدترین و خطرناکترین لحظه های زندگی با مردان بوده اند از اینرو زنان میتوانند همسان با مردان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته و از حقوق اجتماعی خویش برخوردار و بهره مند باشند. پس از این معلوم میشود که حضور زنان در نظام سیاسی بسیار ارزنده و مفید بوده که باعث ترقی و پیشرفت دولت در تمام عرصه های سیاسی اجتماعی وفرهنگی میگردد. اما در جوامع انسانی بعضاً نظام های مستبد بوجود میآید که از حضور زنان در جامعه جلوگیری و زنان را در حصارهای خانه ایشان محبوس و از حقوق حقه شان محروم مینمایند. نظام توتالیتر و خود کامه طالبان نمونه بارز این نوع نظام ها بود که به بدترین شکل زنان را از جامعه به دور و منزوی نمودند اما با شکست طالبان و استقرار نظام جهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی زنان دوباره حق مشارکت در ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور راه یافتند. و مطابق ماده 22.

 پس برزنان مسلمان افغانستان واجب است که دوشادوش مردان وبرادران خود در امر بازسازی و عمران افغانستان و جامعه زجر کشیده خود که جنگهای تحمیلی وویرانگر در گذشته و حال دامنگیر آن بوده و میباشد و تا هنوز هم صدای بمب و انفجارات قلب هر هم وطن ما را جریحه دار ساخته قدم برداشته وبرای یک افغانستان مرفه، آزاد و بدور از جنگ و خونریزی تلاش نمایند.

خوشبختانه نظام اسلامی و دموکراتیک که با برگزاری انتخابات و تصویب قانون اساسی بمیان آمد دولت مردمی تشکیل شد، عدالت  تأمین گردید، زنان ومردان دوشادوش یگدیگر درتمام عرصه ها با هم یکجا سهم میگیرند وروز به روز وطن عزیز ما افغانستان بطرف ترقی و پیشرفت گام می نهد.

امروز ما شاهد حضور و مشارکت گسترده زنان در عرصه های مختلف و در امر تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی میباشیم که این خود بیانگر تغیرات و تحولات مثبت درزندگی زنان و نشانگر حضور مؤثر آنان در شرایط فعلی میباشد تأکید دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تثبیت جایگاه واقعی زنان در کشور و اقدامات عملی در زمینه حاکی از برخورد برابر و یکسان دولت دربرابر شهروندان این کشور میباشد در هرصورت تداوم روند فعلی مطمئناً انکشافات و تغییرات قابل ملاحظۀ را در عرصه حقوق و بهبودی زندگی زنان در پی دارد.

بناً بر زنان افغانستان است که از وضعیت موجود نهایت استفاده مثبت نموده و نگزارند که دشمنان این وطن یکبار دیگر آرامی شانرا به ناآرامی مبدل سازند. 

                                                                   با احترام

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *