نــدآ صلح و آرامش ضرورت مبرم عصر موجوده ماست — برهان الدين سعيدی

 

 

نــدآ صلح و آرامش

ضرورت مبرم عصر موجوده ماست

 

نوشته : علامه محمد سعید « سعید افغانی »

 

باید گــفت که همه  مـــردم  خــواهان  صلح  و آرامش اند  ، مگر اینکه چطـــور  میتوان که صلــح و آرامش را به مـــیان آیــــد ؟

این آمرایجاب دقت و تجسس را می نماید ، به نـظر من این امر مـوکول  به  رجال  اگاه ، دانشمند و کـلان  شوندگان  اقوام  و قبـایل  جهان  و این سر زمـین باستانی  است  ، که حسب رسوم وعنعنات  خـویش  زمینه را مساعد  سازد  که خاص  برای سعادت  جهان ، افغانستان و حضرت انسان  بدون در نـظر داشت اغراض شخصی  توسط  حسن تفاهم ، تعقل و تدبیر نیک و منطقی و استدلال حقــیقی  صلح  و آرامش  به مــیان آید .

ضرورت  هر عصر و زمان ایجاب  میکند  که  همـه  اقشار و انسانها ی آگـاه در تدارک پیـوند رشته های  قطــع  شده و دربمـیان آوردن  فرصت  مساعد  برای تحقق صلــح  و آرامش  متـحد  شوند .

من می گویم  :  اگر در عصرحاضرفـرضآ  بـودا ، زرتشت  و حضرات رسل  وانبیآ عظام علیهم  السلام و رهبران صالح تاریخ  زنـده می بودند ،همه آنها از همه اولتربرای صلح  و آرامش کار و خدمت میکردند ، بنآ به پیروان همـه ادیان  و صاحبان  همه  مفکوره ها فرض و لازم است که به سویه مناطـق  و ممالک  خویش و به  سویه جهان در امر صلح و آرامش مساعی مقــدور خویش را به خـــرچ  دهـــند .

من تصور  می کنم  که اگر جهـان فرصت مساعد  موجوده  برای صلح  و آرامش  را  از دست دهد ، ندامت  و واویــلا در صورت بـروز جنگ ‌ذروی  سودی  نه  خواهد  داشـت .

من باور دارم  که این نا  آرامی های مــوجود  جهان روز به روز کسب و خامت  داشته و موجبات بروز جنگ ذروی را آمــــا ده می سازد .

 بنآ وظیفه رجال صالح  است که یک دقیقه و ثانیه هـم  فرصت را از دست نه دهند  بلکه  هر چه  سریعتر زمینه و وسایل حسن تفاهم  را بکار انداخته  و در راه  صـلح  و آرامش  کار و خدمت خویش را تشدید بخشند .

قرآن کریم ، این  کتاب مقدس اسلام  به امر صلح در صیغه های متنوع صراحتآ و کنایتآ تصـریح  و اشاره  کرده  که  اسناد و آیات  متـبرکه  در زمینه دفــاع  از صلــح  و صلح  جویی اسلام  بهــترین هـدایت کننده  بند گان صالح  خداوند  متعـال به مسلمانان سراسر جهان  منــجمله  مسلمانان کشور ما افــغانستان عزیز است ، و کفایت میکند  که از قرآن کــریم تنها این را گویــم (   والصلح  خــیر ) :

ترجمه : صلح کار خیر است و خیر معنی جامع  و کامل را دربر دارد  که  باید از آن  به نفع  بشریت  کار گرفته   شود  .  و من الله التــوفیق

دوکتور  سعـید افغانی           

             سال  ۱۳۶۰هجری شمسی ــ  کابل    

     www.said-afghani.de.vu 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *