سربازان مايؤس امریکايى خودکشى مى کنند — دوستداران وطن

 

 

سربازان مايؤس امریکايى خودکشى مى کنند

 

فشار جنگ بالاى سربازان امريکائى روز افزون شده از زندگى مايوس اند. حالت روانى ناگوار دامنگير آنها شده آماده نيستند که به رضاء و رغبت به جبهه جنگ بروند از مقابله روياروئى و از جنگ در برابر ملت مسلمان و قهرمان افغان عاجز مانده هر لحظه مرگ را در پيشروى خود شاهده مى کنند.

 

نظام ملتياريستى و رژيم جنگى بش، سربازان امريکائى را مجبور ميسازد تا در برابر مسلمانان به جنگ و غارتگرى پرداخته زندگى مسالمت آميز مردم را به مخاطره بيندازند بسيارى از سربازان امريکايى حالت روانى خود را از دست داده مجنون و ديوانه شده اند توازن فکرى و اعتدال مزاج در وجود آنها ديده نمى شود، به انسان هيچ ارزش نمى دهند هميشه دست به ماشه آماده کشتن اند.

 

بوش مى خواهد که بالوسيله سربازان مورال باخته و نا اميد از زندگى افغانستان را اشغال نموده نظام دلخواه بى دينى خود را پياده سازد و براى مردم افغانستان آزادى دور از هر نوع ظلم و استبداد ببخشد مردم را از شر و تهديد نجات دهد، در حاليکه سربازان امريکايى از مظالم و ناروائى هاى بش و نظام حاکم در امريکا به ستوه آمده خودکشى مى کنند.

رسانه هاى خبرى گذارش مى دهند که سرباز امريکايى Matthew W. Brown بئست ساله در روز دوشنبه در اسعدآباد کنر پيش از رفتن به ماموريت نظامى اش خودکشى نموده است. جبر و فشار نظام استبدادى اداره بش احساس جوانان امريکايى را از بين برده از راه زور آنها را مجبور ميسازد تا بخاطر تحکيم سلطه شيطانى و حاکميت طاغوتى دستگاه مستبد بوش در کشور هاى اسلامى عليه مسلمانان بجنگند، ترور و اختناق را حاکم ساخته زندگى صلح آميز مردم را از بين برده انارشيزم مطلق را پياده کنند.

 

استبداد و ناروائى هاى دستگاه جابر و بى رحم بش سبب اذيت سربازان امريکا شده در نتيجۀ اختناق حکام خودکامه و جنگ در برابر مجاهدين به حالت هاى بد روانى مبتلا شده توازن فکرى و اعتدال مزاج را از دست داده اند.

بش با بدمعاشى و چپاولگرى مى خواهد که با اسلام و مسلمانان مقابله نموده ترور و اختناق را حاکم سازد او دشمن سر سخت آزادى و استقلال بوده خواهان ديکتاتورى ظالمانه است که از اين راه وجاهت اجتماعات بشرى را از بين برده قانون جنگل را عملى مى سازد.

 

بش بى رحم و قسى القلب به ملت امريکا هم ترحم و دلسوزى ندارد دشمنى هاى او با ملت هاى مسلمان باعث شده است که ناآرامى هاى گسترده در کشور هاى امريکايى بروز کرده تشنج و ناآرامى ها کيان هستى آنها را تهديد نمايد. رويدادها، وقايع و نا امنى ها نشاندهندۀ آنست که امريکا شکار اين تلاش هاى مذبوحانه دستگاه شيطانى شده با آزادى کامل افغانستان، امريکا نظام سياسى، اقتصادى و نظامى خود را از دست داده مانند اتحاد جماهير شوروى سوسيالستى از نقشۀ جغرافياى حذف شده حاکميت ظالمانه و ديکتاتورى نظامى اش را براى هميش از دست خواهد داد.

 

ديوانگان از پاسدارى نظام عاجز اند. بوش توقع دارد که سربازان ديوانه، خسته، شکست خورده و مايوس از زندگى به آرمان ناپاک واهداف استعمارى او جامه عمل پوشانده نظريات ضد اسلامى بوش را حاکم سازند.

اقدام غير عاقلانه و تلاش هاى جاهلانه همچو دستگاه ها سبب تشنج و ناآرامى ها شده ملت ها را به خاک و خون کشانده است.

 

 

اقتباس از: سايت وزين دوستداران وطن

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *