مکثی بر نوشتۀ آقای هاشم ( سدید) وتاملی بر تبصرۀ آقای اکادیمیسن سیستانی — عبدالله عابد کابلی

 

مکثی بر نوشتۀ آقای هاشم ( سدید) وتاملی بر تبصرۀ آقای  اکادیمیسن سیستانی

 

  دوستان  گرامی و مبصرین  ارجمند  !

                                                     سلام

 خوشحال هستم شما را نیز درین بحث جنجالی آ قای سدید سهیم می بینم البته تبصره کنند گان محترم قدرت ادراک  وبرداشتهای  شخصی خویش را از اسلام   ارائه میدهند.

  متاسفانه  تا جائیکه من  نظریات  اکثر  مبصرین را خواندم  بیشتر برداشتهای ایشان مبتنی بر اخبار شنیدگی از مردم  ویا قصه های بود ه است  که اکثرا در مجالس شبانه صحبتهای را شنیده وبعدا آنها را صبغه دینی و ا سلامی  داده  وبعد  اساس دین اسلام ومسایل مربوطه ای آنرا به چالش کشیده اند .

  من   تبصر ه های   بیشتر  دوستان رامرور کردم .براستی همان  قصه ای معروف تاریخی   فیل پادشاه را  در خاطراتم زنده کرد  وآن اینکه :

 برای پادشاهی فیلی آورده بودند  که تا آنوقت هیچ کسی اورا ندیده بود   .

 پادشاه  در  یک شب کاملا  تار یک   افراد ی را در محل نگهداری فیل ارسال کرد تا فیل رادیده وبعد برای پادشاه آنرا تعریف کنند .

چون شب تاریک بود وهیچکس از باز دید کنندگان ، فیل را درزندگی ندیده بود ند  وبه نسبت تاریکی  هم کسی قادر به دیدن  کامل ودرست فیل نبود .

 بنأ   هر کدام از باز دید کنندگان  که هرعضوی ازبدن فیل را لمس کرده بودند به تشریح وتعریف فیل پرداختند . کسی فیل را بواسطه ای کله ای پهن   آن تعریف وکسی بواسطه ای خرطوم دراز آن وکسی با لمس پاهای گرد آن وکسی هم بر اساس لمس  دم کوتاه آن  از فیل تعریف خودرا ارا ئه کردند  که هیچ کدام در حقیقت با  تعریف فیل سازگاری نداشت . .

البته این گنا ه ویا اشتباه خود شان نبود بلکه از شرایط تاریک  زمان و عدم دسترسی وقت ویا عوامل متعدد دیگری بود که آنهارا از شناخت درست فیل  معذور داشته بود .

 شناخت وارزیابی اکثر آقایان از دین اسلام مانند همان  فیل شناسان پادشاه است  که بر اساس آن  ازاسلام  تعریف داشته اند و بلکه  قضاوت  هم نموده اند ..

 بهر حال نوشته ای آقای سدید  وتبصره ای بیشتر  دوستان بر اساس نا آگاهی وعدم شناخت  درست ایشان  از اسلام وآموزه های دینی است .

وبدتر ویا نا آگا هانه تر اینکه آ قای سیستانی حتی نوشته  های آ قای سدید را هم نخوانده است وتبصره ای بی ربط کرده است واین نشان میدهد که در هر جائیکه دین مورد سوال قرار میگیرد آنهای که ازدین خوش شان نمی آید  ویا بر اساس دیدگاه مارکسیزم  دین را تریاک جامعه میدانند  خودرا درین پروپاگند سیاسی سهیم دانسته  وکوشش میکنند با قضایا واتفات سلبی ایکه در دنیا اتفاق افتاده  و یا می افتد بدون علت یابی  استناد کرده واسلام ومسلمانان را مسئول معرفی میکنند. .

بطور مثال آ قای سیستانی خواسته تا در پهلوی اتهامات آقای سدید به دین ، عملیات انتحاری وانفجارات را به اسلام ودین نسبت داده  وهمان طوریکه امپریالیزم خبری  سی ان ان – فاکس نیوز – بی بی سی  وغیره رسانه های صهیونیستی وغربی بر علیه مسلمانان بکار می برند آقای سیستانی هم همان را بکار می برند . .

در حالیکه آنهای که بصیرت کامل دارند میدانند این درامه ها  وسناریو ها مانند  سناریوی – بن لادن – حادثه سپتامبر – سناریوی طالب  و… ودیگر جریانات سیاسی است که در ورای  آن تیوری معروف توطئه  نهفته است . آقای سیستانی که خودرا اکادیمیسن خطاب میکنند تا  حال از تیوری توطئه وایجاد بحران  در قضایای بین المللی بی خبر هستند ویا نمی خواهند  به مردم بگویند که  انگیزه های سیاسی ایکه در ورای بحرانهای موجود بین المللی نهفته است  چیست؟

آ یا  چطور شد بعد از اینکه کمونیزم شکست خورد وبه تاریخ رهسپارشد ،   قضایای  جدید  اسلام سیاسی – بنیاد گرائی اسلامی – وتروریزم – طالب وبن لادن – مسئله  عراق – افغانستان – پاکستان – وخلیج فارس  وتاسیس پایگاهای جدید نظامی در دنیا مطرح شد ؟

آ یا این عملیات انتحاری وانفجارات چرا تا وقتی که بساط حکومت دست نشانده ای روسی در افغانستان  موجود بود وجود نداشت ؟

آیا بن لادن – تروریزم – سلاح ذروی عراق – و….چرا در اجندای کاری دنیا قرار نداشت ؟

ایا تهدید هشت کشور اسلامی دنیا به سلاح اتمی توسط سناتورهای امريکائی  چرا بیش از سقوط کمونیزم مطرح نبود؟

وصد ها چرا های دیگر؟؟؟؟؟!!!!

 امروز در غرب خیلی انسانهای آزاده ای هستند که موشگافانه این قضایا را مورد کنکاش قرار داده واهداف استعماری که در ورای این توطئه ها وجود دارد آنرا بر ملا میکنند .

متاسفانه دانشمندان واکادیمیسن های ما از  فلم سازان  وسینما گران هالیوود هم کمتر مسایل سیاسی را درک میکنند. در حالیکه هنر مندان چیره دست هالیوود به قضایای سیاسی دنیا بادید  باز تر وغیر ایدیولوژیک نگاه کرده حتی فلم میسازند .

 اما ما مردم هنوز  در خواب ورویاها ی باطله بسر می بریم .

آقای سیستانی یا اخبار هارا درست پیگیری نمی کنید ویا اینکه طفره میروید که در عراق عساکر انگلیس بالباس عربی عراقی  در مساجد سنی وشیعه ها عملیات انفجارات را دنبال میکردند .

آقای سیستانی نمی دانید که در عراق  موجود ،ایران وسپاه ایران درهفتاد در صد  ازعملیات انفجارات نقش اساسی داشتند  تابا حمایت امریکائی ها وانگلیس ها حکومت مزدور انگلیس -امریکائی وایرانی را در عراق تاسیس کردند . .

در انفجارات لندن – هسپانیه – وبسیاری موارد دیگر درغرب ویا غیره جاها  و… همه  آنها  سناریوهای است که تا حمایت مردم خودرا دولت های استعماری در اشغال سایر سر زمینها بدست آورند .

 البته ممکن قسما عناصر کودن  ومجنون که مغزشوئی شده باشند درین عملیات هم استخدام شده باشند که هیچ ربطی به دین واسلام ندارد  زیرا دین اسلام ترورو کشتن هیچ بیگناهی را  ولوکه کافر هم باشد اجازه نمی دهد .

آقای سیستانی چشم تان را باز کنید عراق بواسطه  ادعای داشتن سلاح ذروی اشغال شد – آقای سیستانی افغانستان بواسطۀ طالب وبن لادن اشغال شد – آقای سیستانی کشور فلسطین به عنوان قلب کشورهای اسلامی  برای کنترل تمام ذخایر نفتی وسرمایه های این کشور های عربی توسط استعمار بر تانیه به اسرائيل واگذار شد وفعلا توسط امریکا وزراد خانه اتمی  امریکا حمایت و تائید میشود    وبیش از شصت سال است که ملت بیچاره ای فلسطین را از خانه وکاشانه آن رانده اند واطفال وزنان وپیران وجوانان آن  را سر به نیست  میکنند ..

 چشم خودرا آقای سکولار باز کنید ببیند که قبله ای آمال  تان برای منافع کشور های خود بر علیه سایر ملتها وبشریت چه جنایاتی را مرتکب میشوند .

جناب اقای سیستانی این شما نیستید که از اسلام سیاسی  هراس دارید  بلکه بیشتر ازشما اسرائیل – امریکا – انگلیس  وغرب هراس دارد . زیرا در اسلام غلامی – مزدوری – وپرستش بتها واصنام  امپریالیزم ونظامهای سلطه وجود ندارد . در اسلام اصل بر اینست که :

   ««  ««لا تظلمون ولاتظلمون»» «« نه بر کسی ظلم کنید ونه هم تحت تاثیر ظلم واقع شوید»» .

اسلام برای  پیروان  خود قدرت شجاعت – شهامت – آ زادگی – حق دفاع مشروع –  وهم چنین اخلاق – گذشت – احترام متقابل – ادب – صداقتمندی – راستکاری – حلال خوری – ودوری از ظلم وتعدی را یاد میدهد واین به مذاق استعمار برابر نیست.

اسلام از مظلوم دفاع میکند  وبر ضد ظالم عمل میکند – اسلام خواهان عدالت وبرابری در حقوق انسانی بین همه افراد بشر است – اسلام بر ضد تبعیض نژادی – تبعیض منطقه ئی وسایر فکتور های که مردم را از همدیگر جدا میکند  می باشد . .

اسلام به نظام سلطه ای استعماری  واشغال تن در نمی دهد . اسلام بافقر – گدائی ودریوزگی  سر سازگاری ندارد .

اسلام   حقو ق اساسی بشر – حقوق زن – حقوق اطفال وحتی حقوق حیوانات وطبیعت را  ازجمله مواهب الهی دانسته وآنرا جدا ترویج ورعایت میکند .

اعمال ناروای من – تو – طالب – شیخ – جادو گر – فالبین – رمال – آخوند – آیت الشیطان  قم ونجف وتهران  هیچ ربطی به اسلام ندارد

 ودامن اسلام ازین آ لودگی ها پاگ است .

واین شعر معروف   مصداق واقعی  وعملی دارد که :

 

اســــــلام به ذات خود ندارد عیبـــــی

هرعیب که هست در مسلمانی ما است

والسلام علی من اتبع الهدی

عبدالله  -عابد- کابلی

2010-03-31

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *