ما دیګر به ایران نمی رویم — عبدالله عابد کابلی

 

ما دیګر به ایران نمی رویم

 

 ارسالی عبدالله عابد کابلی

 

 

یکشنبه 6 ژوئن 2010 – 16 خرداد 1389 – 01:06:20 به وقت تهران

 

سنی نیوز: فیلمی را مشاهده کردم که ماهیت رژیم ایران را به نمایش می گذاشت با اینکه این فيلم شمه اي از جنایاتی است که روزانه در ایران انجام می پذیرید اما بدون شک حقیقیتی را فاش می سازد که تا هنوز برخی از افغان ها نمی خواهند به آن اذعان نمایند.

این فیلم با این کلمات پایان می پذیرد که دیگر ایران نمی رویم. بلی ………ما نیز همصدا با آنها می گوییم که به ایران نمی رویم.

چرا برویم؟ آیا ایران را نظامی اسلامی اداره می کند که پناهگاهی برای مستضعفان باشد؟

آیا در ایران نظامی حاکم است که مرز را نمی شناسد؟ و خواهان تشکیل خلافت اسلامی است تا به رنج ها ودرد ها و مصیبت های امت خاتمه دهد؟

آیا حاکمان ایران علیه اسلام با شیطان بزرگ! کنار نیامدند؟

آیا ابطحی و رفسنجانی نگفتند که اگر ایران نمی بود کابل وبغداد را امریکایی ها نمی توانستند اشغال کنند ؟

آیا جنگنده های امریکایی در ماه رمضان از فضای ایران عبور نمی کردند تا جام خشم شان را بر کوهپایه های تورا بورا در شرق افغانستان بریزند؟

آیا احمدی نژاد در پایگاهای نظامی امریکا (بغداد وکابل) قدم رنجه نکرد؟

آیا این دست نشانده های امریکا در بغداد وکابل از وی استبقال گرم ننمودند؟

آیا این نظام حاکم بر ایران به دلقک هایش در افغانستان وعراق نگفت که در نظام دست نشانده و فرومایه امریکایی شریک شوید؟

آری ما به ایران نمی رویم مادامیکه صفوی ها در آن حاکم اند تا زمانیکه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم دشنام داده می شوند به ایران نمی رویم.

تا زمانیکه به اسم اهل بیت رحمههم الله، دروغ گفته می شود و تهمت زده می شود و بازار نفاق رواج می یابد، به ایران نمی رویم.

عجیب است ماهیت نفاق و کذب ودجل این نظام فرومایه، این های که دم از محبت اهل بیت می زنند اما دروغ می گویند.

آیا این های که در ایران توهین می شوند و تحقیر می گردند و دشنام داده می شوند و به بند ذلت کشانیده می شوند این ها چه کسانی اند؟

آیا مظلومانی نیستند که دیروز ابر قدرتی را به زانو درآوردند وهمسایگان بلکه همه جهان را از شر نظام مارکس و انگلس رهایی بخشیدند و امروز ابر قدرت دیگری را به زانو در می آورند.

  بلی همان شیطان بزرگی را که صفوی های ایران به دشمنی با آن گلو پاره می کنند و شعار می دهند اما در حالیکه در بغداد وکابل باوی کنار می آیند بلکه پیوند دوستی را به شهادت سیستانی وآل باقر و آل صدر در بغداد وبه گواهی خلیلی ومحقق و محسنی در کابل می بندند!!

این است ماهیت شعار های به ظاهر زیبا اما پوشالین رژیم رافضی ایران.

گاهی افغان ها پدر سوخته می شوند وگاهی وحشی و بی فرهنگ.

نمی دانم که تعریف فرهنگ در فرهنگنامه!! نظام حاکم در ایران چه است؟

تا زمانیکه رافضیهای کینه توز در ایران حاکم اند به ایران نمی رویم.

این فلم در حقیقت درسی است به کسانی سنگ تشیع را در افغانستان به سینه می کوبند و از دلقک های وابسته به نظام ایران پیروی می نمایند این است حقیقت نظام حاکم بر ایران.

پس برخیزید و این وابستگی را بشکنانید و دلقک های وابسته به قم را کناز زنید و بدانید که این ها با اهل بیت رحمهم الله نه از نزدیک و نه از دور هیچگونه پیوندی ندارند.

خبر مربوطه : آزار و تحقیر افغانهای بازداشت شده در ایران توسط نیروی انتظامی + فیلم

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *