شهداء پاکستان یا قربانیان خواسته های امریکا؟ — احمد طارق فیض

 

شهداء پاکستان یا قربانیان خواسته های امریکا؟

نگاه به تجلیل روز شهدا در پاکستان

 

احمد طارق فیض

 

پاکستان یکبار دیگر قدمی گذاشت تاریخی اما غلط. هفته قبل حکومت پاکستان روز شهدا را تجلیل نمود تقریبا تمام کسانیکه از آنها به اسم شهید و پاسداران خاک پاکستان یاد میشد در واقع همه آنها در مناطق صوبه سرحد کشته شده بودند. این اقدام حکومت پاکستان بسیاری نا گفته ها و چهر پنهانی آنرا آشکار می نماید و این اقدام عملا دشمنی علیه ملت پاکستان تعبیر میشود.

از روزیکه پاکستان در پهلوی امریکا در جنگ نام نهاد علیه تروریسم ایستاد شد تا به امروز حتی لحظه آرام برایش دست نداده است. جنرال پرویز مشرف جهت جلب توجه بیشتر امریکا طبق گفته خودش در کتاب  در عقب خطوط آتش به صد ها و هزار ها مسلمانان را اعم از عرب، افریقایی، افغان و پاکستانی را در بدل پول تحویل امریکا کرد. به همین ترتیب هزاران عساکر اردوی پاکستان را بطرف وزیر ستان لشکر کشی نمود و در سالهای اول تجاوز امریکا بر افغانستان در آنطرف سرحد قتل عام بی شایبه را راه اندازی نمود که حتی در مطبوعات تصاویر اجساد سوخته شده اطفال توسط اردوی پاکستان در آن مناطق انظار و توجه همه جهانیان را جلب کرده بود. و مردم مظلوم و بی پناه سرحد از آن روز تا بحال لحظه آرام نبوده اند گاهی توسط طیاره بی پیلوت امریکا ای و تقریبا همه روز توسط اردوی پاکستان محکوم بمرگ و از یکجا به جای دیگر مهاجر میشوند. یکی دیگر از سیاه ترین عمل جنرال پرویز مشرف فاجعه مسجد لال می باشد که توسط اردوی پاکستان به صد ها شاگردان و دانشمندان اعم از زن و مرد را در آنجا بشهادت رساند و مسجد لال را با خون پروانه های اسلام و بلبلان لا اله الاله رنگین  نمود. بلاخره ماشین حکومت پاکستان که با پول انسان فروشی و ریختاندن خون بیگناهان در حرکت انداخته شده بود بیشتر تاب نیاورد و از حرکت افتاد.

چند پیش با یکی از ژورنالستان جوان در رابطه مطبوعات کابل صحبت میکردم واقعا خیلی زیبا فرمودند که مطبوعات ما علف خوار هستند و کسانیکه علف میدهند طبیعی است خواسته های خود را دارند. متاسفانه اگر نگاه به حیات سیاسی پاکستان انداخته شود تقریبا از بدر بدنیا آمدنش و الی امروز علف خوار باقی مانده است وبنا بر تعقیب نمودن پالیسی های غلط و اشتباه نتواسته عدم وابستگی خود را حفظ کند. اگر نگاه به ده سال گذشته اردوی پاکستان انداخته شود دیده میشود که این اردو در یک دهه گذشته با قدرت بیرونی در جنگ نبوده است بلکه همواره ارودی پاکستان بنا بر خواست امریکا در سر کوبی ملت پاکستان گمارده شده است. واقعا اردوی که رسالت خود را نادیده میگیرد، خاصیت ملیش از بین میرود و در خدمت قدرت و بیگانه قرار میگیرد، دیگر آن به هیولای وحشی و ماشین انسان کشی  مبدل میگردد چنانچه در هشت سال گذشته شاهد عمل کرد واقعا غیر انسانی اردوی پاکستان در بلوچستان، سوات، وزیر ستان، و دیگر مناطق پاکستان بودیم. جنایت را که امریکا در فلوجه انجام داد و مردم فلوجه حتی سرک عمومی را بنا بر کمبود جای قبر کندن و دل بندهای نازنین خود را در آن بخاک سپردن متاسفانه حین جنایت و از آن بدتر از طرف اردوی پاکستان در مناطق وزیرستان صورت گرفته است. متاسفانه با هزار حیف باید بگویم حکومت پاکستان اسرائیل ثانی بر مسلمانان در طول هشت سال گذشته ثابت شده است.

زمانیکه غیر اخلاقی بودن جنگ ویتنام بعد از کشتار وحشیانه به عساکر امریکا ای ثابت شد نه تنها بی رغبتی خود را به این جنگ اعلام داشتند بلکه آنهائیکه بحیث قهرمان از طرف حکومت امریکا معرفی شدند و مدال قهرمانی و سر سپردگی را حاصل کرده بودند. در واقع مدال قهرمانی و افتخار را آن عساکر قهرمان بطرف سنای امریکا پرتاب کردند و از کرده های شان در ویتنام اظهار شرمندگی و بیزاری نمودند. پاکستان باید بداند آنهائیکه بر اساس خواسته های امریکا انسانهای بیگناه را محکوم به مرگ میکنند هیچگاه قهرمان شده نمیتوانند، و آنها شهداء نیستند. مطمئن باشید نتیجه قهرمان سازی های شما نه تنها ذهنیت عامه را عوض نمیکند بلکه تنفر مردم پاکستان را نسبت به اردو بیشتر تر می سازد به همان طور که از امریکا شدیدا متنفر هستند از اردو نیز متنفر میشوند.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *