امام زاده سیار (آخرین تولید دولت احمدی نژاد! ) — عبدالله مؤحد

 

امام زاده سیار

آخرین تولید دولت احمدی نژاد!

 

ارسالی: عبدالله مؤحد

این عکس را روز گذشته در یکی از خیابانهای اصلی شهر اراک گرفتم. امامزاده ای سیار.ضریح امامزاده ای که به داخل خیابانها آمده تا مردمی هم که وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود."و افرادی که دوان دوان به سوی ضریح می آمدند و دستی بر آن می کشیدند و پولی داخل آن می ریختند. مردی هم که گویا رابط میان مردم و امامزاده بود با میکروفونی به دست مردم را به سوی امامزاده فرا میخواند. دیگری هم پارچه های سبزی به مردم میداد تا بتوانند دخیل ببندند.

بالاخره عصر عصر تکنولوژیست و همه چیز باید پیشرفت نماید. حتی مقبره ها و ضریح ها. مشاغل نیز تغییر کرده اند. دیگر یک امامزاده فقط نمی‌تواند برای خادمش و یکی دو نفر از هیئت امنا درآمدزا باشد بلکه می‌بایست چندین خانواده را نان بدهد. برخی مردم ساده دل نیز، که فقط به دنبال جایی برای دخیل بستن هستند تا شاید امیدشان ناامید نگردد.

آخر چقدر باید از سادگی این مردم سوء استفاده کرد و به چه وسیله‌ای. بعد وقتی که می‌گویند از دین استفاده ابزاری می‌شود همه آنچنان با اخم و تخم به آدم نگاه می‌کنند که گویی کفر گفته‌ای.

فهم و شعور برخی از مردم کجا رفته که با دیدن چند تکه آهن که بر آن نام ضریح نهاده اند، سر از پا نمی‌شناسند و از آن حاجت می‌خواهند. واقعا کاری به جز تاسف خوردن نمی‌توان انجام داد. اینها نه با فرهنگ سازی درست می‌شود و نه با آگاه سازی. آنقدر برخی چیزها را برایمان مقدس کرده اند که مطمئنا برخی که این مطالب را نیز می‌خوانند لب به دندان گرفته و می‌گوند نعوذ بالله، چه حرف‌ها میزند این خدا نشناس.

منبع: سایت شارشار

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *