گامی بسوی جلو — محمد عارف یوسفی

 

گامی بسوی جلو

 

محمد عارف یوسفی

 

دیروز سه شنبه ۲۷ میزان وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری طی یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود که  نظر به فیصله شورای وزیران بعد ازین استخدام افراد در پست های مهم و بلند دولتی به اساس رقابت  آزاد صورت میگیرد و این اقدام نادر و مثبت دولت در حقیقت گامیست بسوی جلو و نهادینه شدن ارزش های مدنی در کشور ما افغانستان.

در کشوری که بدست آرودن پست عادی ماموریت به اساس شناخت،رشوه  و یا مصلحت های سیاسی صورت میگرفت، راه یافتن اشخاص بیطرف در نظام امری بود دشوار و گاهی هم نا ممکن. ولی این تحرک سالم دولت که گام نخست را در راه بهبود اداره و دولتداری گذاشته است حرکتیست به مسیر مدنی شدن و پا گذاشتن به پله های نخستین نردبان پیشزفت و ترقی، زیرا پست های مهم و کلیدی به اساس استعداد، تخصص و مسلک  بدون در نظرداشت وابستگی سیاسی قومی، زبانی و سمتی برای اشخاص دارای اهلیت و لیاقت سپرده میشود(اگر صرف در قالب شعار نباشد) که در افغانستان این روش را میشود یگانه نمونه ی وحدت ملی نامید نه ائتلاف و سازش های حزبی و سمتی را که بار ها شعار وحدت ملی ازین مواضع سر داده شده است. چون در صورت رقابتی شدن پست های مهم دولتی هر شهروند افغانستان وابسته بهر قوم و تباری که باشد  نظر به شایستگی ،درایت، اهلیت و کفایت کاری اش بر مسند کرسی نشسته و خود را در قدرت و دولت شریک می پندارد. که بدون شک با تطبیق این برنامه نتنها اینکه نیروی روشنفکر، تحصیلکرده و آگاه جامعه  در معرض  خدمت مردم قرار میگیرند بلکه در روند کاری و سیستم اداری دولت بهبود قابل ملاحظه ی بوجود خواهد آمد که امیدواری برای از بین رفتن و یا کاهش ارقام  فساد اداری در کشور را که درین اواخر به اوج خود رسیده نیز بیشتر میسازد.

 نا گفته نباید گذاشت وقتی میشود به این اهداف نایل شدکه در تشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری و یا هر کمیسیون دیگری که مسولیت  اخذ، نظارت و ارزیابی امتحانات را میداشته باشند، افراد دانشمند با احساس، مسلمان ، متعهد و معتمد قرار گیرند تا در ارزیابی و تعیین افراد واجد شرایط،  روابط و مادیات را نه بلکه  صداقت،ایمان و ترس از خداوند را اصل قرار داده قضاوت عادلانه نمایند. تا باشد که حق به حقدار برسد. 

درست آن وقت است که مردم کشور از هر قوم و قبیله ی که باشند و یا در هر گوشه و کنار وطن که زیست نمایند خود را نه در حاشیه بلکه شریک نظام میدانند و احساس تبعیض و تعصب بهر عنوانی که بوده باشد جایش را به دلگرمی و همکاری میان دولت و مردم خالی میسازد. و نصب و استخدام افراد روی ارقام نادرست، کهنه و فرسوده ی اکثریت و اقلیت و بهانه های ازین قبیل نیز بتاریخ سپرده میشود. و هر کسی میتواند با در نظرداشت شایستگی اش در خدمت مردم و دولت قرار گیرد.

و یکی از تاثیرات بی نهایت مفید دیگراین اقدام مثمر  این است که زمینه ساز رقابت سالم میان جوانان و نو جوانان در جهت بالا بردن سطح آگاهی و تحصیلات شان بخاطر رسیدن به مدارج بالایی میگردد.

اگر این برنامه واقعاً در عمل  پیاده شود در آینده نه چندان دور شاهد تغییرات ارزنده و سازنده در ساختار اداری دولت افغانستان خواهیم بود.

و در اخیر همانطوریکه ما اعمال ناشایسته دولت را همیشه به انتقاد گرفته ایم و میگیرم پس به همان اندازه مسئولیت داریم که از عملکرد های شایسته و مفید دولت نیز حمایت کنیم تا مشوق و همکار خوب دولت و مردم خود در جهت ساختار نظام سالم باشیم. 

بناً این برنامه را که یکی از کارکرد های خوب دولت در قسمت مبارزه با فساد اداری و مانع عمده ورود افراد غیر مسلکی در پست های مهم دولتی میباشد به فال نیک گرفته آرزوی فعالیت های بیشتر و بهتر دولت را درین راستا داریم.

و من الله توفیق

 

 محمد عارف " یوسفی"

بیست و هشتم میزان 1389

20-10-2010

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *