در تعقیب نوشته: قانونی اسلام را پیاده کرد — حمید عطا

 

در تعقیب نوشته:  قانونی اسلام را پیاده کرد

 

حمید عطا

 

جناب محمد نور  بشما سلام و عافیت

مقاله شما را در سایت  مقبول صدای افغان دیدم . برای من اختیار موضوع که در مورد تقدیم جایزه به آقای فرهاد دریا  از سوی شما مورد حلاجی و نقد قرار گرفته جالب آمد .  از نوشته هایتان معلوم میشود که شما باید آدمی متدین و غیور به دین و مذهب تان بوده باشید. اما با تأسف آنچه را من دیدم  ( اگر بخطا نرفته باشم) چیزی که در نوشته شما  مراعات نشده  حکمت و دور اندیشی دینی ، موقعیت و حالت  موضوع مورد بحث، شرایط زمانی و مکانی  و امثال اینها است.

 

فکر نکنم که در عالم هنر ( صرف نظر ازبحث های  بجا و بیجای  حلیٌت و حرمت آن ) کسی منکر این باشد که آقای فرهاد دریا یکی از نامداران این عرصه بوده  و توانسته است که شخصیت نیکی  درین ساحه بوده باشد.

شما اگر آهنگ های این هنرمند مردمی را مشاهده کنید و آنرا با عده یی دیگری که هنر را بگونه متاعی  بازاری  و بدون پیام انسانی صرف برای شهرت کاذب و جمع چند پول و جذب چند چشم جنس مخالف بخود، مورد استفاده قرار میدهند مقایسه کنید شاید درک کنید که آقای دریا  ارزش گرفتن جوایز را دارد .

 

دوست عزیز !  ما باید هر چیز را در جایش مورد بحث قرار دهیم ، نمیشود ما در " دنیای فاضله  افلاطونی " خیال خود زندگی کرده و همه دیگران را وادار کنیم که باما در همان دنیای رؤیایی ما زندگی کنند. پیرایش به فضائل کاری است پسندیده ، دوری از هر زشتی و فساد  نیکوست، برقراری عالم روحانی و الهی در تمام ابعاد زندگی و تعامل انسانی  هم یک آرزوست . اما ایا ما میتوانیم همه را به  آنچه آرزوی من وتوست  در آوریم . و آیا همه آنچه من و تو برداشت از دین و فضلیت ، اخلاق و سجایای نیکو داریم  انعکاس واقعی است از خود دین و فضیلت و اخلاق؟.

مگر یکی از ارکان دین همین نیست که انسان انسانی را بیجا تشهیر نکند؟  مگر خداوند نگفته است که شما هر صحبتی را که بگوش تان میرسد دلیلی برای حکم کردن تان قرار ندهید؟. درحالیکه شما از خانه همین دین چنین کردید.

 

گمان نمیبرم که فرهاد دریا دعوی تقدس کرده باشد و یا آهنگ "  من آیینه دینم !" را سرداده باشد، و یا سنگ  دین بسینه زده باشد  که به اساس ان وی را محکوم یا تقدیر کنیم .  وی  سنگ هنر را بسینه زده است ، وی آوای وحدت مردم را سر داده است ، وی دعوی خدمت به چند تنی از مردم " کوچه " ، محتاج و سر راه را کرده است . و در همین ناحیه باید وی را نقد کرد؛ تقدیر کرد یا توبیخ کرد!.

گرفتن عکسی با دختری و حتی روسپیان که دلالت به  کوبیدن شخص نمیکند، ساحه کاری وی چنین است . هر زمانی که جامعه را طبق میل خویش سوق دادید آنگاه از افراد میتوان پرسش تطابق به همان ارزشهای حاکم بر جامعه را کرد. در جامعه ما تا چه حدی خلافکاری و زشتی وجود دارد که متعدی آنی  بدیگران است، بیعدالتی و سیه کاری، حق تلفی، مردم آزاری  و…و… همه یکسو  و ما بیایم گلوی مردم را بخاطر عکس گرفتن کسی با کسی و یا شنیدن چیزی از کسی بگیریم  و لو که آنچیز کاملا درست هم باشد؟!.

 

((  گر حکم شود که مست گیرند            در شهر هرا نکه هست گیرند ))

 

با تأسف بسا  که ما در عمل و فکر خود هیچ گاهی تناسب  و اولویت هارا مد نظر نگرفته مطابق به خواست ها و ذوق خود حکم مینماییم

اقای قانونی نه بصفت  نماینده خدا چنین جایزه را به آقای  فرهاد دریا داده اند، و نه هم آقای دریا خواسته است تا پاداشی  بنام خدا و یا از سوی خدا از کسی دریافت کند. و درک میکنم که او امیدی به خود پروردگارش دارد نه به این و آن.

من مطمئنم که تمام عمل انسان  را نمیتوان در بعضی از اعمال وی خلاصه کرد، فرهاد دریا در پهلوی اینکه هنرمند مردمی است از شخصیت نیک و شهرت خوب انسانی نیز برخوردار اند. وی اگر جایزه میگیرد  زیر همین عنوان میگیرد و بحق هم میگیرد.

وی در عرصه که در ان وارد شده است یکی از قهرمانانی است  که سایه اش را فراتر از آن گسترده است. وی قلب ناتوانانی و کم توانانی را هم با دست و فکر پرخیرش بردست داشته است.

من بامی خوری یا ناخوری  حرفی ندارم ،  و آنرا معیار در شناخت افراد قرار نمیدهم بلکه خدمت و خیر رسانی به خلق خدای را در همین جامعه موجود خویش مهم تر میدانم ، آب و خاک  انداختن بر بالای  شعله های نفاق و شقاق در میان مردم همکیش و هم سرنوشت را جزئی از عبادت میدانم . بنظر من دریا انسانی است که کار های نیکویش  روی انگیزه عقیده اش در حرکت است .

 شما میتوانید از ناحیه دیگری هم  بوی فکر کنید، بشخصی فکر کنید که درمقام فرهاد دریا باشد ، ولی از مردمش غافل و بیخبر ، از موقعیتش بخاطر منافع فردی و قومی اش بهره بردار، هنرش همه ابتذال و بدون پیام انسانی ، خلق آزار و سودجو که منفعت شخصی را بر منفعت عامه برتر بداند. اگر از این ناحیه نگاهی به  فرهاد دریا بیندازیم، میبینیم که وی از این صفات بدور بوده که باید بوی توسط افراد جا گرفته در بلند ترین مقام وطن جایزه دهیم. تا بلکه بدیگران برسد که چنین افراد را الگوی زندگی خود سازند . تا باشد که افراد نیکو در جامعه زیاد شود و اهسته اهسته جامعه ما و مردم ما براهی بدر شوند که در ان عادت خیر و صلاح چیره  باشد.  

 

چه شود اگر همانگونه که دین ما بما میفهماند در پی هر عیب کسان چوب و چراغ نگیریم ، آنچه را ما نمیپسندیم  اگر عیبی هم باشد ولی بخود فرد تعلق دارد و دیگران را صدمه نمیزند تشهیر نکنیم  و خرده نگیریم،  چون ما هنوز در چنان جامعه زندگی نمیکنیم . زندگی پیامبر اسلام علیه الصلاة و السلام را اگر مروری کنیم  میبینیم که پیام  ایشان مراتبی را طی کرد  برای آنچه شما بخاطر آن از فرهاد دریا رنجیده ایید .

شاید فرهاد دریا اگر صدای شما بگوششان میرسید  این بیت را در برابر شما زمزمه میکرد و خودرا با دیگرانی که در جامعه ما بخروار ها یافت میشوند در مقایسه قرار میداد و میگفت :

 

ماخون رزان خوریم و تو خون کسان         انصاف بده کدام خونخوارتریم ؟

 

فکر میکنم کشاندن قانونی و فرهاد دریا را در این قضیه به پای  ترازوی دین چندان بجا نبود

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *