قیمتِ یک طالب پنجاه ملیون دالر؟ — ډاکټر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قیمتِ یک طالب پنجاه ملیون دالر؟

 

نویسنده : ډاکټر نثار احمد صمد

 

امریکا در افغانستان مصارف هنګفتی نموده و خزینه ها را تخلیه نموده است. کمیته تحقیقاتی کانګریس امریکا می ګوید که پنتاګون در افغانستان طی سال ۲۰۰۹ ماهانه سه و نیم ( ۳٫۵ ) ملیارد دالر مصرف نموده ، که این مبلغ در ۲۰۱۰ ماهوار به ۵٫۷ ملیارد دالر افزایش یافته است .

امریکا برای اردو و پولیس نیز در ۲۰۱۰ بیش از ۹٫۲ ملیارد دالر خرچ نموده و برای سال جاری از کانګریس ۱۱٫۶ ملیارد دالر دیګری نیز تقاضا نموده است . اګر این مخارج را نیز بر آن بیافزاییم ، درخواهیم یافت که امریکا ماهانه در افغانستان هفت ملیارد دالر ضایع میکند .

 

به هر حال ، روزنامه امریکایی ( بالتیمورسن ) در ماه اکتوبر ګذشته و ( بروکینګ انستیتوت ) امریکا در سپتامبر ګذشته بطور جداګانه ګزارش داده که :

۱ ـ پنتاګون در سال ۲۰۱۰ در افغانستان یکصد ملیارد دالر مصرف نموده است ؛

۲ ـ تعداد طالبان مسلح در افغانستان به سی و پنج هزار نفر میرسد ؛

۳ ـ امریکا مدعی است که هر سال در حدود دو هزار طالبان را از بین می برند ؛

۴ ـ پس امریکا برای کشتن هر بیست نفر طالبان باید یک ملیارد دالر مصرف نموده باشد ؛

۵ ـ آیا میدانید که کشتن یکنفر طالب به چند دالر تمام شده ؟ جواب : پنجاه ملیون دالر!

۶ ـ جایزهً بازداشت یا قتل بن لادن را می دانید که چند است ؟ آن هم پنجاه ملیون دالر است !

۷ ـ طالبان سالیانه در حدود ۱۵۰ ملیون دالر عاید دارند ؛

۸ ـ طالبان تا اکنون در حدود سه هزار عساکر خارجی را کشته اند ؛

۹ ـ پس برای هر عسکر خارجی پنجاه هزار دالر مصرف نموده اند ؛

۱۰ ـ آیا میدانید که پنجاه ملیون چند برابر پنجاه هزار دالر می شود ؟ جواب : یکهزار چند !

۱۱ ـ پس کشتن ۳۵۰۰۰ طالبان چند دالر مصرف خواهد داشت ؟ جواب : ۱٫۷۵ تریلیون دالر!

۱۲ ـ در افغانستان صرف ۵۰ ـ ۱۰۰ فعالین القاعده باقی مانده است ؛

۱۳ ـ پس قیمتِ کشتن یکنفر القاعده چند دالر خواهد بود ؟ جواب : یک ملیارد دالر!

۱۴ ـ آیا پیروزی در این جنګ ممکن است ؟ اګر باشد ، چندین سال در بر خواهد ګرفت ؟ آیا چنین کار کمر امریکا را نخواهد شکست ؟

 

بلی خوانندهً ګرامی ، بهتر خواهد بود تا مواد فوق الذکر را کمی واضحتر ارایه نماییم و ببنیم که امریکا چګونه خون را جاری ساخته و خزینه ها را تخلیه میکند . ارقام فوق و حقایق تلخ میرساند که یک طالب چقدر قیمت بها و یک عسکر امریکایی چقدر ارزان میباشد . یعنی قیمتِ سر یک طالب پنجاه ملیون دالر است در حالیکه قیمتِ جان یک عسکر امریکایی صرف پنجاه هزار دالر می باشد، حالانکه قیمت یک عسکر اروپایی هنوز ارزانتر است . جالب اینکه قیمت سر یک طالب عادی و رهبر القاعده با هم برابر هستند ! ولی بخوبی معلوم نیست که این بسیار قیمت بها بوده و یا آن بسیار ارزان قیمت می باشد ؟! امریکا در بدل پنجاه ملیون دالر جایزهً شان مبلغ چهار هزار ملیون ( یعنی چهار ملیارد ) دالر را به آتش افګنده است . ببنید ، امریکا تا امروز در افغانستان بتعداد ۱۵۲۰ عسکر تلفات دا ده است . آیا از این همه تلفات و ضایعات کدام نفعی را حاصل نموده است ؟ نه خیر .

 

آیا این همه تلفات و مصارفِ عظیم به این جنګِ طویل ، مبهم و نامؤفق می ارزد ؟ قطعأ نه . امریکا همین امروز ۱۴ تریلیون دالر مقروض بوده که آنرا بازپرداخت کرده نمیتواند . کسر بودجوی امریکا به ۱٫۷ تریلیون دالر رسیده که تاریخ امریکا نظیر آنرا ندیده است . به این حساب فرد فردِ امریکا امروز ( ۴۵۳۰۰ ) دالر قرضدار میباشد .

 

جنګ افغانستان در تاریخ امریکا دراز ترین جنګ برای آنکشور محسوب شده که مطلقأ با پول قرض ادامه یافته  است . امروز ۹٪ جمعیت امریکا ( یعنی ۴۷ ملیون نفر ) بیکار بوده که برای تلاش کار پاهای شان آبله شده اند .

 

ولی با آن هم نزد افغانها علت اصلی اینکه چرا امریکا افغانستان را اشغال نموده واضح نیست و چرا علی الرغم این همه تلفات و ضایعاتِ کمرشکن هنوز هم به این اشغال ادامه میدهد ؟

الف ـ اګر علت آن القاعده باشد ، ریًس عمومی سی آی اې ( لیون پنیتا ) خودش اعتراف نموده که در افغانستان فقط ۵۰ ـ ۱۰۰ فعالین القاعده باقی مانده است و بس .

ب ـ اګر علت آن نفت و ګاز آسیای میانه و حوزهً کسپین باشد ، پس برای چه معطل است و چرا پس از ده سال اشغال هنوز به آن اقدام ننموده اند ؟  

ج ـ اګر هدف آن ترقی ، آبادانی و دیموکراسی افغانستان باشد ، پس عملأ دیده شده که آنها در این ده سال حتی رژیم شخصی کابل را از فساد ، تزویر ، دزدی و جعل رهایی نبخشیده و اګر سوته کراسی را عملأ بجای دیموکراسی روا نداشته ، دیګر چه کرده است ؟

 

ببنید ، نمایندهً مقتدر حزب جمهوری خواه امریکا ( والتر جونز ) در کانګریس ګفت که یک جنرال متقاعد در امور افغانستان مشاور من میباشد و وی بمن چنین نوشت : « ما به مادر ، پدر و یا همسر آخرین مارین یا عسکریکه در افغانستان برای دفاع و پشتیبانی یک حکومتِ فاسد و رهبر فاسد در جنګِ نامؤفق کشته شده ، چه جواب بدهیم ؟ تاریخ ثابت ساخته که ما افغانستان را اصلاح و بهتر ساخته نمیتوانیم . این بنفع ما است تا از تاریخ بیاموزیم ، یعنی اینکه هیچ کشور افغانستان را فتح ننموده است …. دیګر وقتِ آن فرا رسیده تا بر انجام جنګ در افغانستان فاتح شد و بس . »

 

بلی ، جنګِ افغانستان بدلیلی بازنده است که عنوان و اعلان آن غلط است . این جنګ بر علیه یک جناح اعلام شده ولی با جناح دیګری در جریان است . ببنید در این جنګ :

اول ـ تعداد بسیار زیاد افغانها کشته شده ؛

دوم ـ عدهً زیاد عساکر امریکایی و خارجی بهلاکت رسیده ؛

سوم ـ مبالغ هنګفتِ دالر مصرف ، غبن و حیف و میل شده ؛

چهارم ـ پلانها ، ستراتیژی ها و تاکتیکهای زیادی بی نتیجه شده ؛

پنجم ـ وقت و فرصتهای زیادی ضایع شده ؛

ششم ـ قریه ها ، خانه ها و جایداد های زیادی با خاک یکسان شده ؛

هفتم ـ شکنجه و ظلم زیاد تعمیل شده ؛

هشتم ـ عدهً کثیر افغانها زندانی و مفقود الاثر شده ؛

نهم ـ اعمال زیاد جاسوسی ، انتقامی و جزایی بوقوع پیوسته ؛

دهم ـ بمب ها ، راکتها ، ماین ها ، تانک ها ، و تفنګ های بی حساب عمل نموده است ؛

 

که چنین شده ، پس چه باید کرد ؟ راه حل بسیار آسان و ساده است ! چګونه بسیار آسان و ساده است در حالیکه در ظرف سی سال بر وخامت و کراهت آن مسلسل افزوده میشود ؟ پاسخ اینست که الله سبحان و تعالی بما چلنج دا ده که تا وقتی در اثنای چنین مخالفت ها ، نزاعها و مصیبت ها به ما صادقانه مراجعه ننمایید ، مشکل تان حل نخواهد شد ، سی سال چه که سی دهه هم سپری شود ! چطور به الله سبحان و تعالی مراجعه نماییم ؟ پاسخ اینکه اول باید در خود تغییر وارد سازیم ، در غیر آن الله حالت ما را ابدأ تغییر نمیدهد ( الرعد ـ ۱۱ ) و دوم اینکه برای رفع و دفع چنین مصایب و نزاعها هدایات الهی و دستورات نبوی را قلبأ تعمیل و به اجرا در آوریم ( النسأ ـ ۵۹ ) ، نه راه حلهای غیرالله ! آیا شداید و مصایب ما و شما با همهً این نظامها ، رژیم ها ، قانون ها ، جرګه ها ، تزویرها و ساخته کاریها مرفوع شده ؟ کم شده ؟ و یا اقلأ امیدوارکننده شده است ؟ پاسخ طبعأ منفی است . پس بهتر خواهد بود تا به آن مرجع حقیقی پناه ببریم که متضمن سعادت ، قوت و مؤفقیت ما و شما بوده و بی صبرانه منتظر است ( آل عمران ـ ۱۰۳ ) و ماذالک علی الله بعزیز . والسلام ، ( ن . صمد )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *