به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم درسايت افغانستان آزاد (تتمهء بخش اول) — عبدالکریم فاریابی

 

به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم درسايت افغانستان آزاد

(تتمهء بخش اول)

 

عبدالکریم فاریابی

 

بندهء مارکس دربخش اول نوشته اش تحت عنوان" بررسی مختصرقرآن" به بيان کشف های خود(!) چنين ادامه می دهد" بد نخواهد بود چندآيتی ديگر مشابهی اين راهم نظر اندازيم" وبعد ترجمهء آيه 104 سورهء انعام را چنين می نويسد: " سورهء الانعام آيت 104( به راستی رهنمودهائی از جانب پروردگارمان برای شما آمده است پس هرکی به ديده بصيرت بنگرد به سود خوداو وهرکس از سربصيرت ننگردبه زيان خوداوست ومن برشما نگهبان نيستم "

وبدنبال آن ، باحماقتی که خاصهء بندگان بی عقل کمونيسم است، از کشف جديد وبی نظيری (!) که نموده است ، ذوق زده می شود وچنين عربده سرمی دهد: "

آيا ميتوان پذيرفت که اين حرف خداست؟؟؟؟ هموطن – نسل جوان- ای آنکه اسلام زده شده ای! چه فکر می کنی ؟؟؟؟ فکرت رابگو وبنويس تا درروشنگری افکار تومن وهزاران ديگر چون مثل  من روشن شويم"!

ما به پاسخ اين خاديست آدمکش که بی عقلی وسفاهت را با بيسوادی آميخته وخودرا مسخره کرده است، می گوئيم: بلی آقا خاديست! اين سخن خداست وهموطنان مسلمان وجوانان هشيار افغان که سواد وعقل شان بزرگترازآنست که انسان سفيه وبی عقل و- درعين حال-  شيادی مانند تو ايشان را بفريبد، اين را می دانند ؛ زيرا ايشان معلومات خودرا دربارهء اسلام وقرآن ، از منابع اصيل ودرست آن را می  گيرند ونه از نوشته های مزخرف وبيسوادانه وکلمات وجملات دزدی شده وتحريف شده توسط تو وامثالت!.. ايشان می دانند که دراين آيهء کريمه نيز از قاعدهء حذف وتقدير که قبلاً درموردش صحبت کرديم، کارگرفته شده است ومتن آيت ومعنی آن بدينگونه است:"  قدجاء کم بصائر من ربکم  فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعليها وما اناعليکم بحفيظ " يعنی  "بگو ای محمد يقيناً آمده است شمارا نشانه ها ودلائلی از جانب پروردگارتان پس کسيکه اين دلائل را باديدهء بصيرت ببيند به سود خوداوست وکسيکه ازديدن آن نابينا گردد، به زيان خوداوست ومن برشما نگهبان نيستم"!

اگر خوانندهء عزيزکمی دقت کند ، درمی يابد که درينجا نيز بندهء شياد مارکس (آقای آزادل)  ترجمهء آيت راغلط نوشته ولفظ" من ربکم" را که " پروردگارشما" معنی می دهد،  " پروردگارمان" ترجمه نموده است ؛ واين خودنشان می دهد که اين شخص مکار برعکس ادعايش نه به تفاسير معتبر مراجعه کرده ونه معنی آيات را از منابع موثق ودرست آن می گيرد ونه به زبان عربی که زبان قرآن است آشنائی اندکی دارد!!.. حال معلوم نيست مارکسست مکاری که يک کلمه عربی نميداند وازقواعد اين زبان وگرامر ودستورش کوچکترين اطلاعی ندارد ، به چه اساس وتحت کدام قوانين ومقررات نويسندگی ونقد، مطالبی را که به اين زبان بيان گرديده وبه اعتراف بسياری ازدشمنان اين کتاب وبسياری از دانشمندان بزرگ غربی به اوج فصاحت وبلاغت خود قراردارد، به نقد بکشد وبرآن اعتراض کند؟؟!!

آيا کسيکه بخواهد کتابی راکه مثلا از زبان انگليسی به زبان فارسی ترجمه شده است، نقد کند، تنها به خواندن متن فارسی آن اکتفامی کند ويابايد آن را با متن انگليسی نيز تطبيق کند؟! آيا نقد چنين شخصی که تنها به زبان فارسی آشنابوده واز انگليسی حرفی نفهمد، درنزد اهل دانش معتبر خواهد بود؟!

آيا وقتيکه بعد از نقد وی ، به اهل دانش وقلم آشکار گردد که درترجمه اشتباهات بسياری وجودداشته ودرآن چيزهای نوشته شده که درمتن انگليسی وجودندارد ومترجم چيزهائی راکم کرده وچيزهائی را به آن افزوده است، اين جناب ناقد شرمنده وسرافگنده نمی شود؟؟!!.. آری! درمنطق نويسندگی ونقد وعلم ودانش چنين است؛ ولی مارکسست های ملحد وشياد که اکثريت شان بيسواد هستند وبا مکاری وبهره برداری ازبعضی سايت های مبتذل ورسوا خودرا درصف نويسندگان وشاعران ونقادان و…و… جازده اند، تابع هيچ قانون ومنطق ومقرراتی نيستند واز هيچ عمل خلافی ، عرق شرمی به پيشانی شان نمی نشيند!

ايشان که مليون ها انسان را بنام مبارزه با امپرياليسم کشتند ودرنهايت بدون هيچگونه شرم وخجالتی بوتهای امپرياليسم وامپريالست هارا بوسيدند، چرا بايد اززيرپا کردن مقررات نقد ونويسندگی بشرمند؟؟!!

ايشان که ساليان درازی ملتهارا فريفتند وملياردها دروغ را تحويل شان دادند، چرا بايد برضد مقدسات  ملت خود از فريب ودروغ کار نگيرند؟؟!!

آری! دروغگويی وشيادی وعوامفريبی شيوه يی است که مارکسست ها در آن تجربه دارند واستاد هستند واينک يکی ديگر ازآن  شيادی های بندهء ذليل مارکس ( آزاد ل) تقديم خوانندگان هشيار وآگاه وبويژه نسل جوان می گردد تا برای شان روشن شود که مکر وفريب اين شياطين چقدر مضحک وچقدر سست وبی پايه است وچه زود افشا می گردد وبه رسوايی های شان می افزايد!

وی – آنگونه که قبلاً گفتيم – گويا کشف کرد ه است که قرآن سخن خدانيست ويکی ازدلائلش آيهء 114 سوره انعام است که وی نيم آن را ترجمه کرده وازنيم ديگر که مشتش را باز ورسوايش می سازد، صرف نظر نموده است! او ترجمهء نيم آيت يادشده را چنين می نويسد: " آيا غيرخدارا به داوری می طلبم

درحاليکه اوست که اين کتاب آسمانی را که همه چيز درآن آمده به سوی شما فرستاده است" !

وی به دنبال اين تحريف وتقلب ،با طمطراق چنين می نويسد:" قضاوت را به خواننده می گذارم ببين هموطن عزيزآيا فکر می کنی خدا چنين می گويد؟؟؟؟ نميدانم توجه فرموديد يانه اين گفتاريک انسان است  نه الله که محمد ازآن سخن می گويد"

به اين بندهء حقير ومکار مارکس بايد گفت که اشتباه کرده يی رفيق ! تو بااين به -اصطلاح عوام- فلوته بازی ها نمی توانی ملت مومن وجوانان آگاه مارا بفريبی!! مردم به تفاسير معتبر وترجمه های درست قرآنکريم – ونه ترجمه های غوث زلمی وشياطين مکاری امثال تو وبادارانت- مراجعه خواهند کرد واين آيت را با ترجمه اش چنين خواهند يافت:" افغير الله ابتغی حکماً وهوالذی انزل اليکم الکتاب مفصلا والذين آتيناهم الکتاب يعلمون انه منزل من ربک بالحق فلاتکونن من الممترين " الانعام 114

ترجمه:" بگو آيا بجز خداديگری را به داوری بخواهم درحاليکه اوست که فرستاده است برای شما کتاب روشنی را وآنهايی که به آنها کتاب داديم( اهل کتاب) می دانند که اين کتاب از جانب پروردگار توبراستی نازل شده است پس مباش از شک کنندگان"

آری! جناب (آزادل) اصل آيت وترجمه اش چنين است که تو درترجمهء آن- باحذف بخشی از ترجمه- از مکاری کمونستی کار گرفتی ؛ چه اگرکل آيت را ترجمه می کردی آنگه خواننده می گفت : ای کمونست احمق ومکار! درين آيت که به صراحت گفته شده است، اين سخنی است که ازجانب خدا نازل شده واهل کتاب ازاين حقيقت خبردارند! .. ومی گفت : اگر تو- طبق ادعايت-  به راستی به تفاسير معتبر مراجعه وازآنها استفاده کرده بودی پس چرا کلمهء ( بگو) را که درتفاسير وجوددارد، حذف کردی؟!

 ادامه دارد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *