حملات پاکستان: تجاوز در جواب به تجاوز است — ایمل خان فیضی

 

حملات پاکستان: تجاوز در جواب به تجاوز است

 

ایمل خان فیضی

03.07.2011

 

تجاوز از خاک افغانستان توسط گروه های کوچکِ از افغان های اجیر در چوکات یک ستراتیژی مخفی سازمان استخباراتی امریکا در آنسوی سرحد (پاکستان) صورت میگیرد و پاکستان در جواب به آن و دفع چنین عملیات غیرمستقیم امریکا در خاک خود، حکومت افغانستان را با حملات جوابیه تحت فشارقرار میدهد.

 

حملات پاکستان برخاک افغانستان در جواب به عملیات نظامی- مخفی است که توسط افغانها اجیر سی. آی. ای از چندی بدینسو در خاک پاکستان (مناطق سرحدی) صورت میگیرد. به اساس برخی از منابع رسمی غرب و افغان، سازمان استخبارتی امریکا، سی آی ای، یک تیم اجیر 3000 نفری-افغان را برای پیشبرد عملیات مخفی در افغانستان و در صورت ضرورت، خارج از سرحدات افغانستان (پاکستان- مناطق سرحدی) دراختیاردارد و از آنها درهردو طرف سرحد میان افغانستان و پاکستان استفاده میکند.

ازچندی بدینسومقامات پاکستانی شکایت دارند که در پهلوی اهداف ملکی، پولیس سرحدی آنکشور از سوی گروه های مسلح از سوی افغانستان مورد حملات مرگبار قرار گرفته اند.

باوصف آنکه ازاین گروه مسلح افغان سی. آی. ای در رسانه های داخلی کشور و یا ازسوی دیگر نهاد ها رسماً نام گرفته نمی شود، ولی حکومت افغانستان، سازمان های استخباراتی کشورهای دخیل در جنگ افغانستان، ناتو… همه از موجودیت و فعالیت های این گروپ اجیرکه برخی از منابع تعداد افراد آنرا سه هزار و برخی ها پنج هزار میگویند، بخوبی آگاهی دارند. به اساس بعضی از گزارش ها این گروه باوجود اینکه عملیات خود را بیشتر مستقلاً (جدا ازنیروهای امریکائی سی آی ای و نیروهای خاص اردوی آنکشور) انجام میدهد، عملیات آنها در هم آهنگی با ناتو صورت میگیرد. (1)

افراد مربوط به این گروه از سالهاست که در داخل و خارج از افغانستان تحت تربیه، تجهیز و تمویل امریکا قرار دارند. مجهز باسلاح ها و دیگر وسایل و امکانات پیشرفتۀ عصر، افراد مربوط به این گروه میتوانند در هرگوشه و کنار کشور و حتی خارج از سرحدات کشور عملیات مخفی را به امرِ مامورین سی.آی.ای انجام دهند و جز همین سازمان به هیچ کس ِ دیگر جوابگو نیستند.

در سال 2009، افراد مربوط به این گروه، مطیع الله قانع، قوماندان امنیۀ  ولایت کندهار و عبدالخالق همدرد، مدیر مبارزه با جرایم جنائی را با یکتعداد ازمحافظین پولیس در یک حملۀ مسلحانه در دفترڅارنوالی استیناف آن ولایت به قتل رساندند. بدلیل دخالت غیرمستقیم قدرت های غربی در این حادثه، رئیس جمهور کرزی بعد از تقبیح نمودن آن، از نیروهای ائتلاف بین المللی خواست تا مجرمین را فوراً به مقامات امنیتی افغان تسلیم کنند…

 

با روی کار آمدن ادارۀ اوباما، توسعۀ عملیات مخفی در خاک پاکستان یک  بخش مهم از ستراتیژی جنگی امریکا در منطقه میباشد. استفاده ازاین گروه مسلح اجیرافغان برای  سی.آی.ای هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی مفید میباشد. عبور نیروهای امریکائی از سرحدات افغانستان و داخل شدن آنها به خاک پاکستان به هدف اجراء عملیات، برای دولتمردان امریکا باعث ایجاد درد سر شده است. به گفتۀ بعضی ها، سی آی ای مجبوراً به ستراتیژی کلاسیک خود که توسط آن طی سالهای 1980 دست به ایجاد گروه های "مجاهدین" زده بود، بازگشت نموده است.

سپینسر اکرمن، ژورنالیست امورنظامی در امریکا در این زمینه چنین اظهار مینماید: "زمانی که از لحاظ سیاسی و یا نظامی اقدام برای عملیات مستقیم امریکا مشکل میشود، زمان آن می رسد که نیروهای محلی چریکی را تربیه، تجهیز وتمویل نمود تا آنرا (عملیات را) انجام دهند."

 

در این روزها که حملات نظامی پاکستان برخاک کشور ادامه دارد، برخی ها میپرسند که چرا ناتو و حکومت کابل در مقابل به این تجاوز پاکستان خاموشی اختیار کرده اند. جواب این سوال را باید اول از آنها پرسید که دهل ایجاد پایگاه های نظامی دائمی امریکا در افغانستان را به گردن انداخته اند و نعره سر می دهند که پایگاه های امریکائی حفظ تمامیت ارضی کشور و امنیت داخلی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی… و دخالت های بیشرمانه آنها (کشورهای همسایه) تضمین میکند.  اصابت بیش از 370 فیر راکت پاکستان بر خاک افغانستان طی سه هفتۀ اخیر مثال خوب از تضمین حفظ تمامیت ارضی افغانستان توسط نیروهای نظامی امریکا است.

 

حکومت افغانستان در حالت قرار دارد که آنرا میتوان حالت "میان دو سنگ آرد شدن" نامید. ولی خاموشی امریکا و ناتو به دلیل اینست که ستراتیژی جنگی این قدرت ها باعث حملات پاکستان برخاک افغانستان شده است. امریکا توسط اتباع افغان در خاک پاکستان عملیات خودسرانه انجام میدهد و قیمت این چنین خودسری های امریکا را اکنون مردم بیچارۀ افغان در حملات جوابیه پاکستان می پردازند. تجاوز از خاک افغانستان توسط گروه های کوچک از افغان های اجیر در چوکات یک ستراتیژی مخفی سازمان استخباراتی امریکا در آنسوی سرحد (پاکستان) صورت میگیرد و پاکستان در جواب به آن و دفع چنین عملیات غیرمستقیم امریکا در خاک خود، حکومت افغانستان را با حملات جوابیه تحت فشارقرار میدهد.

 

افغانستان بعد از سال 2001 به یک لابراتوار سیاسی قدرت های غربی مبدل گردیده است. تجارب که اکنون در این لابراتوار سیاسی (جغرافیه افغانستان) ازسوی قدرت های غربی صورت میگیرد، دامنۀ آن از سرحدات کشورهم عبور میکند و همان است این چنین تجارب به تجاوز مبدل میگردند و درنتیجه، جواب تجاوز به هرسطح که باشد، با تجاوز داده میشود.

———————————————————————————————————————————————–

(1)

http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=11697593

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *