چرا جنګ به درازا میکشد ؟ — ډاکټر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چرا جنګ به درازا میکشد ؟

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

جنګِ افغانستان را افغانها آغاز ننموده بلکه دیګران تحمیل نموده است . این جنګ امروز از چوکات افغانی آن خارج شده و جزً اجندای منطقوی و حتی جهانی شده است . کلید توقف این جنګ در افغانستان نبوده بلکه دوازده هزار کیلومتر دور در واشنګتن میباشد . این جنګ بدون شک توسط امریکاییها آغاز ګردیده ، شدید ، طویل و جاری نګهداشته شده است . امریکا در غم افغانها نبوده بلکه صرفأ در تلاش منافع خود میباشد . آنها تاجر ، قاچاقبر و ستمګر بوده و همه چیز را از همین عینک مشاهده میکنند . امریکا خواهان افغانستان نبوده بلکه آنرا برای مقصد دیګری اشغال نموده است . بعبارهً دیګر ، افغانستان هدف نبوده بلکه وسیلهً هدف میباشد .

جنګ جاری افغان بخش مهم اجندای منطقوی و جهانی امریکا را تشکیل می دهد . لهذا، آنها بزودی و آسانی بیرون نمیشوند بلکه در اثر مقاومت و تحمل تلفات سختی خارج خواهند شد . اینکه جنګِ افغان دوامدادر شده ، تلفات آن بیشتر شده ، کشور ویران و افغانها تباه شده ، نزد امریکا مهم نبوده بلکه ضایعات ، مصارفات و تلفات امریکایی این جنګ را پایان خواهد بخشید .

اشغال افغانستان یک حصهً مهم و کلیدی اجندای منطقوی واشنګتن را تشکیل  داده است . اګر کمی بعقب برګردیم و رویداد ها و انکشافات را عمیقأ بررسی نماییم ، درخواهیم یافت که امریکا از بیست سال بدینسو مصروف بستن جهان با زنجیری است که حلقه های مهم آن قرار ذیل میباشند :

۱ ـ مرګ اتحاد شوروی ، انهدام کمونیزم و یتیم شدن مؤکلین آن .

۲ ـ تأثیر و تسلط مستقیم ، قاطع و باالقوه بر سازمان ملل .

۳ ـ احاطه نمودن اتحادیهً اروپایی و کشور های متحدِ غرب ( مانند جاپان ، کوریای جنوبی ، اسراییل… )

۴ ـ تحت تسلط و کنترول دراوردن ناتو و استعمال آن بنفع خود .

۵ ـ پیګرد و نظارت مشی حریفان و رقبای فرسایشی ( مانند روسیه ، چین ، هند… ) و تحدید منافع آنها .

۶ ـ محاصره ، تعذیر ، تهدید و اضمحلال رژیم های مخالف ( مانند ایران ، کوریای شمالی ، کیوبا ، وینزویلا ، عراق سابقه و افغانستان سابقه… )

۷ ـ احاطه ، و کنترول منطقهً وسیع یوروشیا و ربودن منافع سرشار آن .

این حلقه های هفتګانه قسمت مرکزی اجندای جیوپولتیک واشنګتن را تشکیل میدهد . قسمت اعظم کنترول یوروشیا عبارتند از : هدف قرار دادن ایران و سوریه . دیدم که منافع چین در چند نقطه ( مثلأ لیبیا ، عراق و حتی پاکستان ) با خطر حتی  حملات مواجه شدند . سودان را تجزبه نموده و به دامان جنګ سپردند . لیبیا را در راستای تباهی و حتی تجزیه روان کرده است . سوریه نیز منتظر نوبت خویش است . افغانستان و عراق را بلع نمودند . پاکستان را مورد هدف قرار داده که از آن بعلاوۀً پاکستان متضرر ساختن منافع ایران و چین و جلوګیری اتحاد احتمالی در یوروشیا نیز مورد نظر است . تمام آبهای اطراف یمن نظامی شده است . راکتهای امریکایی و استقرار ناتو در اروپای شرقی ( بخصوص پولیند ، بلغاریا ، رومانیا ) تکمیل شده تا روسیه را محاصره و دولت های ناراض شوروی سابق را بترسانند . اوکراین و بیلا روس در قطی انداخته شده است…

این همه اقدامات ستراتیژی نظامی تسلط بر یوروشیا را تشکیل داده و کنترول ذخایر نفتی و پایپ لاین های منطقه را نیز احتوا مینمایند ( تا جریان آن بسوی چین محدود و تهدید ګردد ) . پس امریکا برای تحقق چنین آرمان متقبل خطرات ، ضایعات و تهدیدات کوچکی شده ولی اصلأ در پی منافع ، امتیازات و سودِ دور بُعد است .

فلهذا ، اشغال افغانستان و جنګ آن ، بمباری مناطق قبایلی ، بی ثباتی و تباهی همه و همه اجزای یک جیو ستراتیژی بزرګ امریکا را تشکیل میدهد . ولی مقاومت روز افزون در برابر آنها جیو ستراتیژی اشغالګران را مورد اصطکاک و انفکاک شدید قرار داده است .

معلوم نبوده که چقدر نیروی دیګری سوق میدهند ، چقدر بمب ها و خونهای دیګری می ریزند ، چقدر جانهای دیګری  نذرانه میکنند ، چقدر پول دیګری ضایع میکنند ، چقدر مدت دیګری می جنګند ، ولی چیزیکه کاملأ هویدا بوده اینست که این جنګ ربودنی ، ختم شدنی و موجه شدنی نیست ، چون :

۱ ـ این حمله از ابتدأ نامشروع بوده و جنګ جاری غلط عنوان شده است .

۲ ـ از آغاز تا امروز فاقد هدفِ معلوم ، ثابت و مشخصی است .

۳ ـ خون و پول امریکا لایتناهی نبوده بلکه اختتام پذیر است .

۴ ـ در افغانستان هیچګونه منافع حیاتی و حتمی نداشته است .

۵ ـ نیروها ، پولها و حیثیت خود را بناحق از یک رژیم فاسد و غیر ملی قربان میکنند .

۶ ـ افغانستان هدف اصلی آنها نبوده بلکه وسیلهً هدف است .

۷ ـ چیزیکه در ده سال ګفته اند ، تحقق نپذیرفته است .

۸ ـ پاسخ معقول این پرسش امریکاییها را نداده که ما چرا در افغانستان می جنګیم .

 

باب ود وارد در کتاب مشهور خود ( جنګِ اوباما ) می نویسد که جنرال دیوید پترس بمن ګفت که : « شما باید رسمأ بپذیرید که ما این جنګ را ربوده نمیتوانیم . پس آنرا باید بدرازا بکشیم… » رابرت ګیتس برایم چنین ګفت : « ما از افغانستان برای همیشه خارج نمیشویم . ما اصلأ آنرا ترک نمیکنیم . »

خوب ، آیا اکنون به اثبات نمیرسد که این جنګ از طرف افغانها نه بلکه توسط امریکاییها بدرازا میکشد ؟ آیا ثابت نمیشود که مقاومت افغان جبرأ در این جنګ نقش قاطع بازی میکند ؟ آیا ثابت نمیشود که امریکاییها جغرافیه را خوب میفهمند لیکن تاریخ را قطعأ نمی دانند ؟

بلی ، هتلر نیز ګفته بود که اقتدار و حاکمیت ما یکهزار سال طول خواهد کشید ، ولی متأسفانه ۹۹۴ سال  در حساب غلطی کرده بود ! والسلام ( ن . صمد )    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *