خدمت آقای عزيز نعيمی— عبدالکريم فاريابی

 

خدمت آقای عزيز نعيمی

 

عبدالکريم فاريابی

 

نوشتهء تهديدآميزتان را خواندم واينک توضيحاتی خدمت تان تقديم میگردد:

1- ازديدگاه اسلام (دين يک ونيم ملُياردانسان روی زمين) لحن درستی که بايد درنوشته ها وبگومگوها استعمال شود، همان لحنی است که دکتورسعيدی به آن اشاره کرده اند وشما به توصيف آن پرداخته ايد؛ ولی لحن ديگری نيز وجود دارد که استعمال آن را قرآن پاک کلام الهی استثناءً اجازه داده است وفکر ميکنم هر کتاب ويا قانون ويا نظام ديگر بشمول مارکسيسم آن را اجازه می دهد وآن لحن مجبوريت ودفاع وعمل بالمثل است!

قرآن کريم درين رابطه می فرمايد " لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ " (سورهء نساء آيۀ 148ِ)

يعنی " خدا بلند کردن صدا را به بدگويی دوست ندارد مگر از آن کسی که به اوستمی رسيده باشد" .  اين ستم شامل همهء انواع آنست ؛ اعم ازستم جسمی ، ستم روحی ، ستم مالی وغيره ؛ واين را نه تنها قرآن بلکه همهء قوانين وميثاق های بشری وبين المللی  می گويند؛ اگرچه شما مارکسست ها توهين کردن به دين وآئين ومقدسات ملت ها بخصوص ملت خود تان را حق مسلم ومشروع ومنحصر به فرد وبلا منازع وبلامناقشهء خود می دانيد واگر می گوئيد نه، لطفاً يکبار به نوشته های  غيراخلاقی وغير انسانی ودور ازعفت قلم رفقای تان درسايت های گوناگون انترنتی سری بزنيد تا ببينيد که چگونه مقدسات ملتی را که خودرا به آن منسوب می دانند، باوقاحتی بی پايان وتوصيف ناشدنی دشنام می دهند!.. دورنمی رويم، لطفاً يکبار نوشته های رفقای همکاسهء تان رفيق هاشم ورفيق آزادل را مرور کنيد تا ازاخلاقی که درمکتب مارکس بزرگ ولينن کبيرومائوی بی نظير تدريس می شود، بيشتربهره بگيريد!

2- آن لحنی را که ما به اساس مجبوريت انتخاب کرده وبخاطرآن باربارازخوانندگان عزيز معذرت خواسته ايم، پژواک صدای رفقای تان سيدهاشم سديد وآزادل است که بعد ازصبروحوصله وبردباری طولانی به گوش می رسد؛ ومطمئن باشيد که تا وقتی اين صداهای کثيف وشيطانی ادامه دارد، اين پژواک نيز ادامه خواهد داشت وهيچ تهديد مارکسستی اعم از نوع روسی وچينی آن ، مارااز مقابلهء بالمثل باز نخواهدداشت!

شما بهتر بود به جای تهديد ما ،نخست نصيحتی را متوجهءرفقای تان بويژه آزادل می کرديد تاايشان از دشنام دادن پيغمبری که بيش ازيک ونيم ملياردانسان درروی زمين پيرو دارد وازهمه مهمترملت خود شمابه او وآئينش( علی الرغم همهء  شعبده بازی ها وکشتارها وجنايات های وحشيانهء مارکسست های جنايتکار برای برگرداندن ازدينش) عشق می ورزد، دست می کشيدند وآنگه مارا به باد انتقاد وتهديد می گرفتيد؛ زيرا ماآغازگر نيستيم وصدای ماچيزی جز انعکاس دشنامهای دورازعفت قلم رفقای تان نيست!

3 – تهديد کرده ايد که اگر ازفلان وبهمان معذرت نخواهيم، چنين وچنان خواهيدکرد! .. ترسيديم رفيق!..؛ اما شما بازهم اشتباه می کنيد وهنوزهم ازشکست های رفقای خلقی وپرچمی تان درس نگرفته ايد!.. ديگر اين حربه کهنه شده است وتاثيری ندارد حتا اگر ازنوع خشن تروخونريزترآن که نوع چينی است، باشد!.. لطفاً به تاريخ خونين رفقای خلقی وپرچمی تان وبه تاريخ خونين تر رفقای صميمی ترتان درکامبوج يعنی خمرهای سرخ مراجعه کنيد وکمی انديشه کنيد که قتل عام مارکسستی ليننستی يک ونيم مليون انسان بيگناه درافغانستان واعدام باضربات چکش دومليون انسان مظلوم توسط رفيق تان پول پت که بدترين وفجيع ترين نوع تهديد است، نتوانست جلو سقوط  ذلت بار کمونيسم را بگيرد، ديگر چه روش موثر ديگری ازتهديد باقی مانده است که شماازآن عليه ما کار خواهيد گرفت! بازهم اگر از روش پل پت عليه ما کارخواهيد گرفت و با ضربات داس وچکش اعدام مان خواهيد کرد، لطفاً دريغ نفرمائيد!.. وياهم اگر خيال می کنيد که هنوزهم درراس خاد قرارداريد ومارا می ترسانيد، دچارتوهم شده ايد؛ زيرا:  آن قدح بشکست وآن ساقی نماند ! – بسياری از رفقای خلقی وپرچمی که به الهام ازمکتب لينن کبير وستالين کبيرترمرتکب جنايت های سنگينی عليه ملت شده اند، بعد ازسقوط خفتبار کمونيسم نوع روسی، جامه بدل نموده ويونيفورم نوع چينی را برای فريفتن مجددملت وگريز از محاکمات بين المللی، به برکرده اند.

 4- تهديد کرده ايد که بيش ازريگ بيابان مارا دشنام خواهيد داد!.. آزاد هستيد رفيق! ازکسی که تربيت يافتهء مکتب لينن وستالين ومائو می باشد، جزاين توقعی نمی توان داشت ؛ ولی لطفاً این اخلاق مارکسستی  خودرا به مردم شريف کابل – حالا چه باغ علی مردان وچه منطقهء ديگری ازکابل عزيز ويا افغانستان به جان برابر، نسبت ندهيد؛ زيرا مردم مسلمان کابل وهمهء افغانستان هيچوقت اخلاق مارکسستی ليننستی مائوستی  نداشته اند ونخواهند داشت!

 5- نوشته ايد که سيد هاشم سديد مارکسست نيست!.. مارا با مارکسست ويا غيرمارکسست بودن کسی کاری نيست- اگرچه وی درنوشته هايش بيش ازشما که به مارکسست بودن خود افتخار می کنيد،به مدح مارکس ولينن قصيده سرايی می کند- آری، ما با هيچ مارکسستی مشکلی نداريم، اين شما مارکسست ها هستيد که با استفاده ازتعليمات هيروئينی وافيونی وخونخوارانهء مارکس ولينن وستالين ،با ملت سی مليونی خود که عقيدهء مارکسيسم را درزيرپاهای خون آلود خود لگدمال کرد، مشکل داريد وحالا که آن ملت فقير وپابرهنه، ديوبزرگ کمونيسم را به جهنم فرستاده است، شما کودکان يتيم آن ديو با بيرون ريختن عقده های خود به شکل دشنام های بسيار رکيک برضد دين وآئين استعمارستيزآن ملت فقيرولی بزرگ، آزوی انتقام می گيريد!

دررابطه با مارکسست بودن ويانبودن اشخاص اين راهم بايد اضافه کنيم که رفقا ورهبران تان  تره کی وامين وببرک ونجيب نيز هيچوقت نمی گفتند که ما مارکسست هستيم؛ ولی همهء ملت  آنهارا از طرز خرام شان می شناخت وعلاوتاً محبت خدايان مشترک شما وآنها( مارکس، لينن،  ستالين) يک لحظه آنهارا اجازه نمی داد که ازدشنام دادن ملت وخدايش ومقدساتش باز ايستند؛    چون اين اخلاق لوچکانه را درمکتب مارکس ولينن آموخته بودند!

 6 – آمار يک ونيم ملياردی مسلمانان دنيارا فرضی گفته ايد؛ بايد خدمت تان عرض شود که اين عدد بيش ازين مقداراست  و – به کوری چشم بندگان شکست خوردهء مارکس ولينن ومائو-روزتاروز با روآوردن شمار زيادی از مردم دنيا وبويژه غربيها به اسلام، اين تعداد افزايش می يابد؛ برعکس عقيده خونبار وضدانسانی کمونيسم که درمهد تولد نخستين دولت خود نابود شد وامروزه خود مردم کشوری که لينن کبيرتان درآن جا تولدشده بود،به مارکسيسم وکمونيسم لعنت می فرستند تا چه رسد به مردم  کشورهای ديگر وازجملهء مردم مسلمان افغانستان!   شما شايد به کشورکمونستی مائوتسه دون بزرگ تان می نازيد ؛ ولی يقين کنيد که اگر داس وچکش خونريز مارکسيسم مائويسم ازگردن ملت  محکوم چين برداشته شود آنگه خواهيد ديد که سيل تف يک ونيم مليارد انسان تحت شکنجه، چند هزارنفر گردن کلفت مائوپرست از اعضای حزب کمونست چين را غرق خواهد کرد؛ اگر می گوئيد نه، لطفاً روزی را بياد بياوريد که درآن دانشجويان چينی عليه مائويسم بپا خاستند وتوسط تانکهای ميراث خواران مائو بشکل وحشيانه يی زير زنجيرتانکها جان دادند؛ و.. اندرين ره کشته بسيارند قربان شما!

 7- مارا متهم کرده ايد که شما وسائر رفقای مارکسست تان را حرام زاده گفته ايم وبعد بدون آنکه معنی نوشتهء مارا بفهميد از اخلاق کمونستی خود کار گرفته وبا نهايت بی ادبی ووقاحت ، بزرگترين انسان تاريخ يعنی پيامبر عظيم الشان اسلام را که نفرين خدا بردشمنان سوگند خورده اش باد،دشنام داده ايد؛ ما به سوالات بی ادبانه يی که درين رابطه مطرح کرده ايد، چند سطر بعدترپاسخ خواهيم داد ؛ولی درينجا ازباب توضيح ونه ترس از خيزک وجفتک شما بايد به عرض تان برسانيم که ما درآن نوشته با کمال احترام سوالاتی را از رفيق هاشم سديد که با دشنام دادن متواتر اسلام واحکامش ، نويسندگان مسلمان رابه مبارزه می طلبد، پرسيده ايم واگر دوباره آن بخش ازمتن نوشته ء مارا که شما درنوشتهء خود نقل کرده ايد، بخوانيد ، متوجه خواهيد شد که ما گفته ايم" ازديدگاه اسلام اولاد کسی که طبق شريعت اسلامی ، نکاح نشوند، حلال زاده نمی باشند" شما که اصلاً اسلام را قبول نداريد چرابايد ازاين سخنان برآشفته شويد وعربده سربدهيد؟؟!!.. اگر شما مسلمان می بوديد آنگه حق داشتيد ، چنين خشمگين شويد!! آيا اين همان دکتاتوری مارکسستی کمونستی نيست که ديگران حق ندارند درمورد شما وسيد هاشم سديد وآزادل وخدايان تان ، حرفی بزبان بياورند وگرنه زبانشان را با داس می بريد ومغزشان را با چکش متلاشی می سازيد  ولی شما حق داريد هرناسزايی را که لينن ومائو برای تان ياد داده اند، تحويل ديگران ومقدسات شان بدهيد؟!

مسلمانان غيرمسلمانان را کافر می گويند وغيرمسلمانان هم مسلمانان را کافرمی خوانند وتاريخ شاهد اين مدعاست ؛ آيا درينصورت بايد از منطق شما کاربگيرند ويکديگر راتهديد کنند که شمارا چنين وچنان خواهيم کرد زيرا مارا توهين کرده ايد وکافر گفته ايد؟!

اينکه امر کرده ايد ماازسيد هاشم سديد معذرت بخواهيم ، باورکنيد اگر با مطالعهء نوشتهء تان به اين نتيجه می رسيديم که شما نويسندهء بی طرفی هستيد – ولومارکسست وملحد- وبه عفت قلم وآزادی بيان واخلاق نويسندگی  ايمان داريد، آنگه اين امر شمارا تعميل می کرديم؛.. ولی ازهيچ جای اين تهديد نامهء مارکسستی تان که بوی تهديد های خاد ازآن به مشام می رسد، برنمی آيد که شما ازين صفات بهره مند هستيد؛ واگر چنين می بود بايد اول به رفقای تان هاشم سديد وآزادل دستور می داديد که از ما وازهمهء ملت بخاطر توهين های اوباشانهء شان به مقدسات ملت معذرت بخواهند!

همين حالا نيز اگرآن خاديست جنايتکار(آزادل) که پيغمبراسلام را با کلماتی از قبيل غارتگر ودزد وفريبکارو..و.. معرفی می کند وبدين ترتيب به ناموس برترملت که همان عقيده وايمان اوست، با رذيلانه ترين روشی ، توهين می کند، ازاين نوشته های اوباشانه دست بکشد وتعهد بسپارد که انتقادات خودرا با حفظ عفت قلم ورعايت آداب نويسندگی ، مطرح نمايد، ما حاضريم درصورت معذرت خواستن او ورفقای بد زبانش، معذرت بخواهيم؛ درغير اينصورت – به اصطلاح عوام- دست شما وهمهء خاديست ها وهمهء ماتريالست های خون آشام تان آزاد!.. دشنام ندهيد تا دشنام نشنويد!!

8- با نهايت بی ادبی وبد اخلاقی وپستی پرسيده ايد که آيا پيغمبر ويارانش وعشرهء مبشره اش که پيش از اسلام ازدواج کرده بودند، حلال زاده بودند؟!

درپاسخ اين پرسش تان بايد بگوئيم که آری آنها حلال زاده بودند – برعکس مارکس ولينن ومائووسائران خدايان وپيغمبران ضد دين واخلاق شما- زيرا پدران آنها به اساس دين ابراهيمی ازدواج می کردند ودين ابراهيمی وهمهء اديان آسمانی به گواهی قرآن، اسلام ناميده می شدند؛ چنانچه قرآن کريم  درسورهء بقره می فرمايد: "وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَیْناهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحینَ 130 إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمینَ131 وَ وَصَّى بِها إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ لَکُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ132"  (سورۀ بقره آیه های 130-132)

يعنی "وچه کسی روگردان می شود از ملت ابراهيم مگر بيخردان وبدون شک برگزيديم ما اورا دردنيا و او درآخرت از نيکان است . بياد آر زمانی را که گفت اورا پروردگارش، منقاد شو گفت منقاد شدم به پروردگار عالميان ووصيت کرد به اين دين ابراهيم پسران خودرا ويعقوب نيز که ای پسران من بدون شک خدا برگزيد برای شما دين را پس هرگز نميريد جز درصورتيکه مسلمان باشيد"

آری! مردم مکه بسياری از احکام دين ابراهيمی را با خود حفظ کرده بودند که ازآنجمله ازدواج به طريقهءامروزی بود؛ وآخرين پيامبر وقتی برای برگرداندن مردم به اصل خداپرستی وتوحيد که اساس همهء اديان آسمانی را تشکيل می دهد، آمد، آنعده از احکام سالم دين ابراهيمی را که ازدواج به طريقهء امروزی ازآنجمله است، باقی گذاشت وبا خرافات وشرک وبت پرستی که مردم ازخود ايجاد کرده بودند، به مبارزه برخاست!

9- هم شما وهم دورفيق ديگرتان مارا به دفاع از طالب متهم می سازيد، واين واقعاً مسخره است؛ زيرا طالب ها که همه می دانند، ساختهء دست آی اس آی اند، بهترين دوستان شما هستند؛ چون آی اس آی ادارهء استخباراتی پاکستان است وپاکستان بهترين ومحبوب ترين دوست چين، وچين مقدس ترين قبلهء شما بندگان مائو!.. پس آيا ما مدافع ودوست طالب هستيم ويا شما ؛ وشگفت آور نيست اگر يکی از سازمان های زنانه و مشهورشما با طالب ها يکجا درپاکستان همکاسه ومحشور هستند وبا وجود ادای انقلابی گری هيچوقت جنايات پاکستان وآی اس آی وطالب را محکوم نکرده اند!

10- شما می نويسيد که رفيق تان آزادل که غلامی بيش نيست، بخاطر لحن بد نوشتهء ما ، ازپاسخ دادن وادامهء بحث باما منصرف شده است!

راستی هم شما مارکسست ها شرم وحيا نداريد!.. اگر می داشتيد بايد نظری هم به نوشته های متعفن وگندهء او می انداختيد وفن شريف نويسندگی را فدای عقايد ورفاقت مارکسستی تان نمی کرديد، وکمی هم اورا بخاطر کشتن وآلوده کردن عفت قلم وفن نويسندگی ، محکوم می نموديد؛ ولی از شاگردان مکتب مارکس که ازهمهء بشريت فقط آنهايی را مستحق زنده بودن می دانند که به دکتاتوری خونين پرولتاريا ايمان دارند، چنين توقعی بيجاست!

اما اين ادعای شما درمورد عدم ادامهء بحث ازطرف رفيق آزادل به دليل لحن بد نوشتهء ما، صحت ندارد زيرا ازکسی که لحن نوشتهء خود او ازبدترين لحن ها بدتراست، توقعی بدزبانی بيشتررا می توان داشت زيرا اودرمکتب مارکس ولينن ومائو تربيه شده است وچيزی بنام اخلاق را نمی شناسد!.. علت عدم ادامهء آن بحث از طرف او بازشدن مشتش وافشای دروغهايش ولنگيدن منطقش است ونه بيشتر!

وعرض آخری اينکه اين پاسخ همهء نوشته های فعلی وبعدی تان برای فعلاً است زيرا ما می دانيم شما بندگان مارکس فقط يک درس داريد که از خدايان خود آموخته ايد وآن حمله به اسلام است که هرکدام تان يک مسئله را با چندين شکل مطرح می کنيد که غالباً تکراری هستند؛ بنابرين من فعلا همهء وقت خودرا صرف رد اراجيف ودروغها ودشنامهای غير اخلاقی رفيق تان آزاد ل می کنم، ودشنامهای شمارا می گذارم تا وقتيکه تکميل شدند به فرصت پاسخ بدهم ؛ وآنهم به شرطی که شما تهديد های خودرا عملی نساخته وگردن مارا با داس کمونستی مارکسستی ليننستی مائوستی تان قطع نکنيد!!  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *