تبصرۀ بر نوشتۀ محمد عالم افتخار — سروری هروی

 

تبصرۀ بر نوشتۀ محمد عالم افتخار

 

نویسنده: سروری هروی

 

از بد اندیشان اُمیدِ کار نیــــک هر گز مجــوی

بو لهب جــُز آتش افروزی دیگــر کاری نداشت

 


 

تبصرۀ بر نوشته  محمد عالم افتخار به ارتباط شهادت  پروفسور برهان الدین ربانی رئیس  جمهوراسبق دولت اسلامی ورئیس شوررای عالی صلح

 

نویسنده: سروری هروی

 

اولا ًشهادت استاد ربانی معلم بزرگ نهضت اسلامی  وجلو دار بزرگ انقلاب اسلامی افغانستان را به مسلمانان افغانستان  وامت مسلمه تسلیت وتهنیت میگویم .. 

مسلما این حاثۀ اندوهناک و جبران ناپذیر قلب امت مسلمه و ملت  مسلمان افغانستان وخاصتا مجاهدان راه خدارا متاثر ودرد مند ساخت .البته جای شک نیست که ، دشمنان  بین المللی اسلام وافغانستان  وخاصتا کمونیستهای  ملحد ووطن فروشان روسی وامریکائی وسکولاریستهای  دنباله رو امریکای تجاوز گر  با حذف فزیکی  این عالم  اندیشمند وتیوری پرداز  جنبش اسلامی در منطقه بسیار خوشنود شده اند. .   

وچناچه در سایتهای لجن ملحدین مائو ئیستها وچپی های افراطی وهم چنین افغان ملتیهای وطن فروش  وتبصره های مضحکه آمیز وچرندیات  ونیشخند های که  مبصرین ملحد  وریزه خواران در گاه گذشتۀ کریملین وسیای امروز بارتباط شهادت استاد ربانی  (رحمت الله علیه )نوشته اند همه گویای این واقعیت است .که همه آنچه را  از قلب پر کین وحسود  وافکار گندیده ولجن خویش ترا وش داده اند ، بر اساس تضاد  ودشمنی ایکه با اسلام  وآزادی افغانستان  داشته اند تبارز داده  ودر تمام نوشته های گندیده وعفن خویش  حرمت قلم وبیان ونوشتار را رعایت نکرده اند .
البته بسیار کم واندک  مردم لادین  ونسبتاً با انصاف  هم بوده اند  که اگر  انتقادات تند  وایرادات بسیاری ، بر کارنامه های زندگی مبارزاتی استاد ربانی شهید داشتند ، از سجایای اخلاقی – پایمردی واستقامت ، ورحم دلی  وپای بندی آن بر موازین شرعی وانسانی  هم یاد آوری کرده  وآنرا انسان وفادار به ملت افغانستان وامت مسلمه دانسته اند .

  با آنکه   از دست این عالم فرزانه وپدر مهربان ملت افغانستان حتی بر این جنایتکاران وآدم کشان درنده صفت بعد از سقوط حکومت روسی مشرب کابل و  عفو عمومی مجاهدین کوچکترین آسیبی نرسید  . اما این نمک بحرامان ملحد ، وکینه توزان  دون همت ، بعد از سقوط کمونیزم که بدامن سیاه امپریالیزم پناه برده اند زبان به طعنه وسخره بر علیه فرزندان نهضت اسلامی ودر راس طلایه داران اصلی  جهاد وانقلاب اسلامی افغانستان گشوده اند . واز طریق رسانه های  صوتی وتصویری عقده  های خویش را بابت  شکست کمونیزم  ،با تبلیغات ناروا وتهمتها وافتراءات بیشمار بر مجاهدین  وجلو داران جهاد ، بر گشودند وتا جائیکه توان داشتند از طریق  تلویزیونهای مزدور مسکین یار و غیره رسانه های که از امریکا وغیره جاها  پخش میشود وهم چنین سایتهای انتر نیتی وروزنامه های  که با پول  وکمک  دشمنان اسلام  تمویل میشوند  ، تبلیغات سوء  براه انداخته ،  تا شخصیتهای جهادی ومسلمانان را ترور شخصیت کنند.  

درست است که  اعمال ناروا وجنایاتی هم از طرف  تعدادی مدعیان دروغین جهاد  ودزدان ورهزنان  ویا جهاد فروشان بر بالای مردم افغانستان  صورت گرفته است ؛ درد دهنده ورنج آور است ، اما این اعمال ناروا وجنایتکارانه هیج ربطی به فرزندان مومن وبا خدای جهاد وخط فکری مجاهدین اصیل نداشته و ندارد اما دشمنان دین ودشمنان آزادی افغانستان تمام اعمال پلید  وجنایت ننگینی که کمونیستها در طول دوران حاکمیت مزدورانۀ خویش بر افغانستان داشتند ، فراموش کرده وفقط برای پوشاندن چهره های کثیف خویش زبان به بد گوئی گشوده  ومیخواهند تمام اعمال وحشیانه وجنایتکارانه ایکه بر ملت مسلمان افغان تحمیل کرده بودند بحساب جهاد ومجاهدین معامله ومحاسبه کنند، ومتاسفانه درین میدان تعداد زیادی از  افعی های  زهر آلود یخ زده که در افتاب امپریالیزم لمیده بودند ، حال قدرت حرکت پیدا کرده  وبرای اینکه  دوباره ازطریق  دشمنان دیروز وولی نعمتان امروز خویش به نان ونوائی رسیده ویا دوباره به چوکیها ومناسب دولتی افغانستان تکیه بزنند  زبان به بد گوئی وتهمت وافترا  وریشخند ونیشخند مجاهدین ورهبران  جهادی زده اند. . 

 متاسفانه دروغگوترین ،بدزبان ترین , موهن ترین ، ونیشخند زننده ترین انسانیکه از مدت زیادی  بدین سو بر علیه اسلام ومسلمین وحقایق تاریخی اسلام  ومسلمات دین  حنیف اسلام  و  شخصیتهای بزرگ اسلامی وحتی خانوادۀ پیامبراسلام   دهن کجی کرده وهنوز هم با نوشتن اراجیف ولا طایلات زیاد ووهفته وار خویش ؛ خود را تیوری پرداز عرصۀ تاریخ وحتی  مسایل اسلامی میداند ، همین آقای محمد عالم افتخار ، قلم بدست ،  گذاب ،سفسطه گو  ومروج تحلیل ها واندیشه های روس تزاری وروس کمونیستی است 

 شما اگر سراسر نوشتۀ این کسیکه تمام زندگانی خویش را در «باشگاه ابلیس  کمونیزم» سپری  کرده  واز ین مکتب ابلیسی درس آموخته ، دقیق نظر اندازی کنید ، خواهید دید  که ؛ این یاوه سرا   بنام یاد بود از شهادت استاد ربانی باز قلم بدست گرفته  وبا نیش قلم  زهر آگین خویش ،کلیت جریان انقلاب اسلامی  وجهاد بر حق ملت مسلمان را تخطئه کرده وبزرگترین اهانت وتوهین را بر تمام مجاهدان راه خدا  ودر راس  بر شخصیت فرزانۀ جهاد وانقلاب اسلامی پروفسور بر هان الدین ربانی شهید  روا داشته است،  شما اگر  بدقت بنگرید در می یابید که ، کینه حسادت ، دروغگوئی  وچرندیاتی واراجیفی را که بنام تحلیل تاریخی  بروز داده  وتمام جریان جهاد – اسلام – اندیشۀ توحیدی  را  درین نوشتۀ ایکه  بمناسبت شهادت استاد ربانی ارائه کرده است  بباد تمسخر  گرفته است .     

من به این عالم افتخار ( جاهل شرمسار ) توصیه میکنم که هنوز اندیشۀ دین واسلام در رگ وپوست وخون این ملت جوشان است ، ونماز عید فطر ماسکو که در یک ماه قبل در مرکز شهر ماسکو بر گزار شد ، باید برایت فهمانده باشد که جمعیت ملیونی مسلمانان روسیه ،  بعد از 84 سال عمر ننگین کمونیزم وقتل عام وتصفیه های قومی ودینی معلم فکری تان  استالین و…..وغیره  سران  جنایتکار کرملین ،چطور  هنوز زنده ودوباره جوانه زده است در حالیکه مکتب فکری تان ( کمونیزم ) به کثافت دانی تاریخ گسیل شد

 و شما باید بدانید که  کشور وملت  افغانستان  کامــلاً جدا از ماسکو و مر کز کشور شورا  های  متوفی  است واین فرآورده های فکری و تراوشات گندیدۀ اندیشۀ تان  درین بازار مسلمانان افغانستان (کشور دین وجهاد) خریدار نداشته وتاریخ مصرف آن منقضی شده است .   

آقای  عالم افتخار ( جاهل شرمسار ) ما برای خودت  بسیار فرصت دایم تا از رأفت  اسلامی وعفو مجاهدین سوء استفاده نکنید  وبهتر بود تا  از گذشتۀ ننگین خویش توبه کرده واگر مردانگی وهمت دارید  می بایست از اعمال جنایتکارانۀ کمونیزم در روسیه وجهان وخواصتا عوامل شان در افغانستان مانند  ترک  ، ببرک وامین ونجیب  پرده بر  دارید  تا مردم بدانند  که  بعنوان یک کمونیست آبدیده لا اقل آزاد اندیش وانتقاد گر راستینی هستید   .؟؟

 براستی چقدر زیبا فرمود ه است حضرت امام حسین (ع) که  

« اگر دین ندارید  لا اقل آزاده باشید  »

 شما ورفقای تان سراسر افغانستان را بگورستان دسته جمعی تبدیل کردید  ووطن را دودسته  به شوروی اسبق وکمونیزم متوفی   تقدیم کرده بودید ، باز هم  میخواهید بچشم ملت خاک بپاشید ؟؟؟!!!!  

 بس کنید ورنه چلو صاف تانرا  از آب خواهیم کشید واز هرات تا کنر واز اسپین بولدک تا حیرتان در تمام قرار وقصبات کشور آثار شوم جنایت – خیانت – ویرانی – ودر بدری ایکه بر ملت مسلمان وارد ساختید  افشا خواهیم کرد  

 ما فکر می کردیم که گذشت زمان وتکرار حوادث تاریخی برای بعضیها درس بوده وآنهارا  پخته ساخته وبه کمال خواهد رساند اما تجربۀ خود تان مارا بر این امر مشکوک ساخت. زیرا نه از گذشته درس گرفتید ونه هم به پختگی وکمال رسیدید .
 من اگر به عوض تان می بودم ، این پساوند افتخار را از نام خود دور کرده وبجای آن شرمسار می ماندم ، زیرا هر زمانیکه از کشتن بیست وپنجهزار هراتی  مظلوم یاد میآوردم  احساس شرم میکردم , وهر زمانیکه از جنایات پولی گونهای قوای 4زرهدار وقوای 15 زرهدار یادم میآمد غرق  خجالت میشدم وهر زمانیکه  از پتاب موشکهای اسکا د   بالای کنر یادم ، اب می شدم وهر زمانیکه از بگلوله بستن دختران  لیسۀ زرغونۀ کابل در سوم حوت بیادم می آمد از شرم بروی ملت افغانستان نگاه نمی کردم  وهر زمانیکه از کشتار دسته جمعی مردم برکی برک لوگر یادم می آمد دیگر بروی مردم افغانستان توان دیدن نداشتم  وهر زمانیکه  از کشتار مردم  مردم السوالس موسی قلعۀ هلمند ؛ ننگرهار وقندهار ودرۀ صوف – وولایت بدخشان یادم می آمد دیگر  سر خود را  در پیش مردم  افغانستان بالا نمی کردم وزمانیکه در ششم جدای از ستقبال تانکهای روسی اشغالگر یادم می آمد دیگر برای همیش از گذشته ای ننگین خویش توبه گار می شدم .
واما تو ای پر روی دیده درا ، به کدام تاریخ گذشته ننگینت  ، برای خود لقب افتخار گذاشتی ؟  افتخار برای چه ؟ قتل عام مردم ؟ دشمنی با ملت مسلمان افغان ؟ ویرانی کشور افغان ؟ دودسته تقدیم کردن کشور افغان بروسیه تبهکار؟ وفروختن کشور افغان به کشور شوراهای متوفی ؟  و؟ و؟؟ وووووووو 

 این تو هین نامه تانرا به استاد فقید ربانی شهید  تقدیم نکنید  وشما بروید این لطف تانرا  به  رهبرخلاق   تان تره کی – وسر قوماندان اعلی تان امین ، ورفیق بزرگ  تان ببرک وآخرین یادگار سلالۀ  دیکتاتوری پرو لتاریای  تان نجیب که جرم وجنایت وکشتار وقتل آن در دوران ترک -ببرک- وامین بر همگان واضح وروشن است بفرستید .

 استاد ربانی فقید نیازی به این ندارد تا از زبان نا پاک عناصر لادین – مزدور – وبی هویت  و یا جاسوسان کی جی بی – وسی آی ا وموساد وآی اس آی صفت شود وبنام صفت از این شخصیت فقید  اسلامی وملی ، اندیشه وتفاله های استفراق شده وتحلیل های تاریخ تیر شده  واراجیف وسفسطه را بخورد مردم بدهید    

برو این دام را جای دگر نـِه

 که عنقا را بلند است آشیانه

پایان

————————

 سروری – هروی

2011-10-15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *