چهارصدو بیست و هفت هزار فییصد ګرانتر؟ — داکتر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

۴۲۷۰۰۰ فیصد ګِرانتر ؟

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

آیا قیمت کدام چیز را چهار صد و بیست و هفت هزار فیصد ګِرانتر شنیده اید ؟ پاسخ طبعأ منفی است . قبل از همه باید بدانیم که ملیتاریزم و کاپیتالیزم امریکایی مشترکأ دنیا را به تباهی کشانیده است .

 

امریکا در جنګ ( یعنی هنر کشتن ) از همه جلو تر است . امریکا در رابطه با خرید و فروش اسلحه ، تجهیزات و مهمات عظیم ترین امپراطوری دنیا را تشکیل می دهد . یعنی اینکه پنتاګون ( وزارت دفاع امریکا ) این وسایل را از مجتمع نظامی ـ صنعتی خریده و واشنګتن آنرا بر جهان می فروشد . آیا میدانید که بودجه سال آینده پنتاګون چقدر است ؟ پاسخ اینکه بشمول مخارج آشکار و پنهان ۱٫۳ تریلیون دالر میباشد .

 

آیا میدانید که این بودجهً عظیم در مقایسه با سایر کشورهای جهان چقدر است ؟ جواب : این مبلغ معادل مجموعهً بودجه های دفاعی تمام کشورهای جهان میباشد .

آیا میدانید که امریکا در « جنګ با تروریزم » چقدر پول مصرف نموده است ؟ جواب : بنا به ګفتهً بارک اوباما یک تریلیون دالر ، ولی نظر به تحقیقات ماهرین بیشتر از سه تریلیون دالر .

آیا میدانید که امریکا از این مبلغ چقدر آنرا در افغانستان مصرف نموده است ؟ جواب : پنجصد ملیارد ( یعنی نیم تریلیون ) دالر . آیا میدانید که امریکا ماهانه در افغانستان چقدر پول مصرف میکند ؟ جواب : هر ماه ده ملیارد دالر که سالیانه ۱۲۰ ملیارد دالر شود . آیا میدانید که آنها این پول ګزاف را در چه و چګونه مصرف میکنند ؟ جواب : اګر فساد را در نظر نګیریم ، یک نمونهً کوچکِ مصارف آنها را چنین ارزیابی میکنیم : یک ګیلن تیل برای اردوی امریکا به ۱٫۳ دالر خریداری میشود ، وقتیکه از طریق کراچی وارد افغانستان شود به ۳۵ ـ ۴۰ دالر تمام میشود . ولی اګر فساد ، ضایعات ، کمیشن و دزدی را بر آن بیافزاییم  در آنصورت این یک ګیلن تیل برای قوای امریکایی در افغانستان به ۴۰۰ دالر تمام خواهد شد ( که اصلأ به همین قیمت برایش تمام میشود ) . مهمتر اینکه ګرم ساختن اطاقهای سربازان امریکایی در زمستان و یا سرد نګهداشتن آن در تابستان به ۴۴۸۰۰۰ ګیلن تیل ضرورت دارد .

 

آیا میدانید که امریکا در عوض مصرفِ این نیم تریلیون دالر چه دست آوردی داشته است ؟ جواب : یک رژیم بس فاسد ؛ یک ملتِ بس غریب ؛ یک کشور بس نا امن ، بی ثبات ، جنګ زده و بار دوش ؛ و برای خود یک دام!

 

به هر حال ، قبلأ ګفتیم که پنتاګون اسلحه را از مجتمع نظامی ـ صنعتی خریده و واشنګتن آنرا بر کشورهای جهان بفروش میرساند . شرکتهای بزرګ این مجتمع لاک هید مارتین ، بوینګ ، جنرل الکترونیکس و غیره هستند . اینها محصولاتی را تولید میکنند که خون را ریخته ، خون را جاری ساخته و خون را می نوشند . آنها از درکِ چنین خون پول بس ګزافی کسب نموده و در بانکها سرازیر میکنند . پس هیچ جنګی در جهان وجود نداشته تا آنها از آن پشتیبانی نکنند ، هیچ جنګی نیست که آنها آنرا نخواهند ، و هیچ جنګی وجود نداشته که آنها از آن نفع نبرند . بیایید تا موضوع را کمی مختص سازیم :

 

هر روز هلیکوپترهای بلیک هاک بر فضای افغانستان بپرواز درمی آیند . قیمت یک بلیک هاک ده ملیون دالر است . پنتاګون ۲۶۰۰ فروند چنین هلیکوپترها را خریداری نموده که صرف برای همین یک قلم ۲۶ ملیارد دالر پرداخته است . فقط یک ساعت پرواز یک هلیکوپتر ۴۶۰۰ دالر مصرف دارد . ولی از پول فقط یک ساعتهً پرواز  صرف یک هلیکوپتر یک مکتب پُخته و کاملی احداث شده میتواند. متأسفانه برای اعمار هیچ پولی وجود نداشته لیکن برای ویرانی و تباهی بوجی ها و بولک های دالر در دسترس است .

 

از طرفی ، امریکا در جنګهای افغانستان و عراق ماهانه پانزده ملیارد دالر مصرف میکند ( یعنی در هر یک ساعت بیست ملیون دالر ) و بدینګونه حق امریکاییهای مستحق را به کمپنی های قراردادی دفاعی ، سیاسیون فاسد و مسؤلین بی کفایت می خورند .

 

اتحاد ملیتاریزم و کاپیتالیزم جهان را ویران نموده ، انسانها را حلال نموده ، خون را جاری ساخته و خویشتن را فربه و چاق میسازند . یک ګزارش حکومتی امریکا میګوید که شرکت بوینګ امریکایی بیشترین پول مالیه پردازان را میخورند : مثلأ این کمپنی که بر پنتاګون اسلحه ، طیارات و تجهیزات می فروشند ، یک توتهً بسیار خورد را بر آنها به ۴۶۶ دالر میفروشند درحالیکه قیمت اصلی آن ۱۲ دالر میباشد ( یعنی بیشتر از ۵۳۰۰ فیصد قیمت تر ) . یک توته یا پرزهً نسبتأ بزرګتر را به ۱۶۷۸ دالر می دهند که اصلأ به هفت دالر می باشد ( یعنی ۲۳۰۰۰ فیصد ګِرانتر ) . بدتر اینکه یک توتهً بسیار کوچکِ آهنی یا فولادی و یا المیونیمی به اندازهً ناخن را بقیمت ۷۱ دالر بر پنتاګون بفروش میرسانند در حالیکه قیمت اصلی آن فقط چهار سِنت میباشد ( یعنی ۱۷۷۵۰۰٪ قیمت تر ) . مضحک تر اینکه یک پیچ یا میخ آهنی که قیمت آن صرف چهار سنت بوده ، بر پنتاګون به ۱۷۱ دالر میفروشند یعنی ۴۲۷۵۰۰٪ فیصد ګرانتر ! آیا کسی در طول حیات خود چنین فیصدی بس عظیم را شنیده بود ؟ حتی کسی تصور آنرا کرده میتواند ؟ پاسخ طبعأ منفی است . پس آیا ګفته نمیتوانیم که اتحاد ملیتاریزم و کاپیتالیزم دنیا را ویران و تباه میکند ؟

 

بلی ، این همه در حالی جریان داشته که طبق احصایًیه های خود آنها ۹٫۲٪ امریکاییها بیکار هستند ، کشور ۱۵ تریلیون دالر مقروض است ، کسر بودجوی آن به ۱٫۷ تریلیون دالر رسیده ، ۴۶٬۲ ملیون امریکاییها یعنی ۱۵٪ جمعیت آنکشور در فقر بسر میبرند ، پنجاه ملیون اتباع آن از خدمات رایګان طبی محروم اند ، و ۴۵ ملیون امریکاییها از طریق مواد خوراکی خیراتی حیات بسر می برند….

 

پس آیا ګفته نمیتوانیم که امریکا را تروریست ها از بیرون ویران و مضمحل کرده نتوانسته بلکه از درون توسط خودِ امریکاییها تباه خواهد شد ؟ امریکا منحیث یک حقیقتِ تلخ دیګر جنګهای طویل را برای یک دهه  تمویل کرده نمیتواند ، دیګر مانند سابق در حال مازاد نبوده بلکه در حالت کسر بسر می برد ، امریکا دیګر از تمویل پایګاههای نظامی متشتت و پراکندهً خود عاجز است ، امریکا دیګر از عهدهً جنګهای چریکی برآمده نمیتواند ، امریکا دیګر به سایر کشورها مساعدت های بزرګ مالی کرده نتوانسته بلکه خودش به چنین کمک ها نیاز دارد  ، امریکا دیګر به دولت ها قرضه های بزرګی داده نتوانسته بلکه خودش در قرض مستغرق است…

 

پس راه مناسب تر و بهتر  بیرون رفت از این مخمصه و تنګنا اشغال و تحمیل موافقتنامه های استعماری نبوده تا در اثر آن خود و جهان را متضرر ، مجروح و محزون ساخته بلکه بستره های خود را از سایر کشورها بخصوص افغانستان برچیده و بجای جنګ ننګ کنند . والسلام ( ن . صمد )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *