انتقاد سالم یاتک روی ماجراجویانه

انتقاد سالم یاتک روی ماجراجویانه

مولوی عبدالصمد منيب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

انتقاد برخی درنبود شفافیت

 درمواقف سیاسی  درتصامیم  ، اقتصادی…بیشترمارابسوی ضعف ونابسامانیها،تخریش اذهان،چند دسته گیهارابوجودمیاورد،جاداردشفافیت وحسابدهی  را ازخودآغازنمایم

  به همين هدف بنده  در تباني باتفکرخردمندانه امیرامارت حزب اسلامی ورهبرصلح وآزادی وآزادی محترم حکمتیار،حزب اسلامی برای رسیدن به اهداف عالی خودبه تأسی ازپیشگامان نهضت اسلامی ضرورت به بسا رجال ایثارگرومبارزان راستین وقربانیهای مزید نیاز دارد،نبایدماشتابزده درفکراحرازکرسی ،موقف ،موتر وپول….گردیم  !

اگرخواسته باشیم کشورراازبحران وچالشهابدرآوریم و یک نظام سالم را درانتظارش باشیم ،لازم است تاصادقانه   بصورت متحد و متفق همگان در راستاي انسجام خانه اي مشترك مان  ح،ا،ا گامهای عملی رابرداریم ،تا  باعث مصالحه و  رفع تنش ها و آزردگي هاي موجودبرطرف گردد. 

به باور بنده تلاشهاي كه  مي تواند نتايج ثمر بخشي را ببار بياورد ،انسجام وتوجه به داخلي صفوف است  ، قطع نظر ازموقف عده اي كه با نان و نمك ح،ا،ا پرورده شده اند،در لباس دوست ، با استفاده از نام  حزب اسلامي دراریکه قدرت قرارگرفته و به مثابه ي آله ي دستي در دستان دشمنان ورقباءسياسي، به نفاق وتخریش اذهان ،انشعاب و انقطاب دامن ميزنند.

بلي!

بجاي موقف گیری های منفی ورفتن به تيم هاي مخالف سياسي مناسب است تا برويم نزد رهبر فريهخته  حزب اسلامي،مشكل راطرح نمايم.

 يكبار ديگر  انسجام ح،ا،ا را در هدف اصلي آن كه همانا تلاش در جهت توحيد صفوف ، توحيد عمل باحفظ ارزشهاي اسلامي ومرامنامه حزب اسلامي ،در ميان اعضاءمحترم شوراي اجرائيه ،ح،ا،ا….. مي باشدوظیفه ایمانی خودقراربدهیم.

بلي!

وقتی که انتقادهای مغرضانه وخواهان شفافیت سیاسی واقتصادی ….درحزب اسلامی….هستن ،لازم است کمی تغیر وازخودگذری را درخود نیز فراموش نکند برخی ازکسانی هستندهمین حال باداشتن هشتاد نفر تشکیل ازطرف حکومت وهرمامورش بامعاش کمتر یک لک یایک هزار دالرکه جمعا بودی یجه شان درهرماه ده میلون افغانی میشود بامقایسه مصرف  حزب اسلامی درهرکمترازشش میلون دوچند بودیجه میگیرند

حالی باید منتقدین وبی باوران درمورد حزب اسلامی…..کمی به سرهوش بیایند!

بلی!

 هر سازمان، با اصلاحات متدوام درونی، زنده و پویا می ماند و ح،ا،ا نیز بدین باور است، اما توجه داشته باشیم که آوردن اصلاحات در حزب بزرگی افغانستان شمول ، کاری ساده نیست که یک تصادف  اتفاق بیفتد.

با توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی کنونی کشور، ما باور داریم که اصلاحات وانسجام داخلي همانند اصلاحات در نظام سیاسی کشور، از اولویت برخوردار است

 دراين عمل  و اقدامات همه بزرگان كدري واعضاءمخلص حزب اسلامی،  اتفاق نظر دارند.

البته برخی موانع و دست اندازی ها بر سر راه اصلاحات در ،ح،ا،ا  وجود داشته و جریان هایی در داخل و خارج،  منسجم شدن را به نفع خود نمیدانند، اما با وجود موانع، مصمم هستیم که پس از این، تلاش ها در راستای اصلاحات درون حزبی را سرعت بخشیده و برای برداشتن موانع، با قاطعیت عمل کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *