اظهارات لطيف پدرام (رئيس کنگرۀ ملی وکانديد رياست جمهوری) درمورد غازی امان الله خان (صدا)

 

 

 

اظهارات لطيف پدرام (رئيس کنگرۀ ملی ونامزد رياست جمهوری) درمورد غازی امان الله خان، (صدا)

 

 

با درنظرداشت منافع و مصالح ملي، تنوير اذهان عامه وشناخت مواقف نامزدان رياست جمهوری که بدون شک شناخت هريک ازآنها وآگاهی در مورد نظريات شان حق مسلم هرتبعۀ افغان بوده وما آنرا مسؤليت ووجيبۀ ملی خود ميدانيم، اين قسمتی ازاظهارات لطيف پدرام را که در سايت پربار ومشهور بين المللی (You Tube) قبلاً نشرگرديده است و نويسندۀ محترم انجنير خليل الله معروفی نيز از آن در مقالۀ ارسالی ديروزشان ( يک تصحيح لغوی درمقدمۀ مقالۀ "دوطن حال"…) ذکرنموده است، بدسترس هموطنان مظلوم وهميشه پامال وفريب خوردۀ خويش قرار ميدهيم.

لطفاً برای شنيدن آن بر تصوير کليک کنيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *