زندانيان نجات يافتۀ ابوغريب عراق، (ويديو)

 

 

زندانيان نجات يافتۀ ابوغريب عراق، (ويديو)

 

اکثراً سياستمداران وطرفداران ديموکراسی به نحوۀ دلخواه حزب حاکم امريکا در صحبت های شان ازعراق جديد نام ميبرند. واقعاً ميبينيم که امروزعراقی جديدی وجود دارد ولی عراقی که زير سيطرۀ وحشت، بربريت وشکنجۀ قوای اشغالگر ومتجاوزامريکايی قراردارد.

از ظلم، شکنجه، قتل وغصب وتعذيب درعراق بارها شنيده ايم، ولی اغلب اوقات ازچنين حالات محض ميشنويم و نميبينيم.

اينک ببينيد وبشنويد که قربانيان وشواهد عينی زندان وحشتناک وجهنمی ابوغريب عراق چگونه از وحشت، بربريت، بی حرمتی وشکنجۀ قوای اشغالگر ومتجاوزامريکايی به زبان خود اقرار نموده ديموکراسی، آزادی ودفاع از حقوق بشر به نحوۀ امريکايی را تشريح ميکنند.

البته اين شمه ای از جنايات اين اشغالگران وحشی بوده که تصادفاً توسط يکی از آنها که خود در قضيه دخيل بوده و در وجودش اندکی از وجدان وانسانيت هنوز باقی مانده بود، افشاگرديد و از طريق مطبوعات بدسترس همه قرار گرفت. اما واه به حال قربانيانی که در کشور ما، عراق، گوانتنامو ونقاط مختلف جهان شب وروز تحت تجاوزهای جنسی، ظلم وشکنجه و تحقير وتعذيب اين جانيان به اشکال مختلف قرار دارند وصدای آه وناله وفرياد ايشان به گوش هيچ کسی نميرسد.

نفرين وصد نفرين بر اشغالگران متجاوز وغلامان حلقه بگوش آنها.

 

برای تماشای اين ويديو لطفاً بروی عکس کليک نموده بعد از اندکی انتظار آنرا تماشا نماييد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *