مشرف الترناتيف را براي حكومت ائتلافي پاكستان به جا گذاشته است… — هارون اکرمی

 

 

مشرف الترناتيف را براي حكومت ائتلافي پاكستان به جا گذاشته است

چيزيكه كشت مي نمائي همان را مي دروي

 

پاكستان كه به مثابه يك كشور كودتاهي در جهان معرفي گرديده بعد از اعدام ذوالفقار علي بوتو كه توسط جنرال ضياءالحق انجام پذيرفت جريانهاي سياسي جناح حزب مردم، گروهي به حمايت از راه و روش ضياالحق، حزب مسلم ليگ قائد اعظم و جريان مسلم ليگ نواز شريف منشعب و پديدار گشت  بيشترين اين جريانها در كنار فعاليتهاي سياسي شان به حس انتقام جويي عليه يك ديگر پرداختند كه به اين اساس شيوه حكمروايي آنها برمبناي حكومت توتاليتر اداره ميشد كه منجر به ترور، اختطاف، تبعيد و وارد نمودن اتهامات بالاي يك ديگر گرديده كه تاكنون ادامه دارد.

اين جريانهاي سياسي بخصوص نظاميان پاكستان راه و رسم جنرال ضيا را تعقيب نموده در تباني با سازمان هاي بنيادگرا و افراطي به ايجاد هسته هاي شبه نظامي بخاطر برآورده ساختن آرمان جنرال ضياءالحق كه گفته بود (افغانستان را بايد آهسته آهسته به آتش كشانيد ) از آن به بعد هر رژيمي كه در پاكستان از ملكي گرفته تا نظامي به نحوي آن روش را تعقيب و به منصه اجرا قرار داده اند. چنانچه مصايب بيش از حد فعاليتهاي تروريستي و تخريبي گماشتگان پاكستان را مردم افغانستان متحمل گرديده اند، پاكستاني ها بطور اخص سازمان استخباراتي I.S.I بيشترين فعاليتهاي تخريبي خودرا خلاف ميل افغانها در نابودي زيربناهاي اقتصادي و تأسيسات عام المنفعه توجيه نمودند كه در زمينه اسناد و شواهد نيز از خود بجا گذاشته اند. علاوه براين پاكستاني ها فعاليتهاي دهشت افگنانه خودرا در زمان سلطه طالبان از طريق افغانستان درساير كشورهاي مجاور و همسايه افغانستان سازماندهي مي نمود كه رؤس اين همه مطالب اعترافات است كه از قبل و اكنون توسط منابع و افراد وابسته به I.S.I در اعترافات شان بيان و افشا گرديده است. چنانچه بعد از پيروزي حكومت مجاهدين نه تنها فعاليتهاي تخريبي پاكستاني ها متوقف نگريد بلكه تشديد هم گرديد كه تبعات منفي آن تاكنون تاثيرگذار در تمام ابعاد حيات زندگي و اجتماعي افغانستان بوده است.

پاكستان بخاطر تمويل، تجهيز و اعزام شبه نظاميان به كشورهاي منطقه و حمايت روز افزون از تروريستان و بنياد گرايان افراطي و نافذ بودن قانون ديكتاتوري نظامي زيرفشار جامعه جهاني قرار گرفت به همين اساس بود كه مشرف انتخابات را براه انداخت و متعهد شد در صورت برنده شدنش از مقام نظامي اش كنار خواهد رفت مشرف اين كار را به هزار ترفند انجام داد ولي بيت الله محسود راكه يك شخص كه در زمان سلطه طالبان در افغانستان به صفت سركنسل پاكستان در شهر جلال آباد ايفاي وظيفه مي نمود به مثابه الترناتيف در مقابل حصول و اعاده ديموكراسي برگزيد تا اهداف مشخص مشرف را تحقق ببخشد، بيت الله محسود در يك سناريوي طرح شده توسط I.S.I ابتدا بينظير بوتو را از سرراه برداشت بعدأ جنگ ساختگي را با دولت پاكستان به مثابه نقطه فشار براه انداخت تا اينكه دولت پاكستان با وي باب مذاكره را گشود و وي شخصيت شناخته شده در جامعه مطرح گردد همچنان وي را ترغيب نمود تا حملات خودرا بالاي اهداف مشخص و نا مشخص در افغانستان براه اندازد در حقيقت از اين طريق حكومت ائتلافي پاكستان حقيقتي برمبناي مشروعيت بخشيدن به فعاليتهاي دهشت افگنانه در مقابل بيت الله محسود و ساير طالبان و بنيادگرايان افراطي اين زمينه را مساعد ساخت تا آنها آگاهانه فعاليتهاي دهشت افگنانه خودرا در افغانستان ادامه دهند ولي اكنون كه موضوع بركناري مشرف و همچنان به دادگاه كشانيدن او در طيف وسيع محافل سياسي پاكستان مطرح ميگردد شبه نظاميان قبايل (طالبان) دريك هماهنگي كامل جهت حمله به شهر پشاور به اقدام مسلحانه متوسل ميگردند و اكنون قواي پاكستان جرأت مقابله با طالبان را از دست داده است.

امروز اين حركت بيت الله محسود و حاميان او به مثابه التوماتوم بخاطر انصراف دولت ائتلافي پاكستان از حذف مشرف و امتيازات او بوده و همچنان مانع عمده برسرراه حصول ديموكراسي در آن كشور محسوب ميگردد پس اين خواب فيل مرغي دولت مردان پاكستاني بخصوص مشرف مي باشد نه ديگران چون امروز دست پرورده هاي خودشان با ايشان به اصطلاح ( جناق دلخواه مي زنند ) بنأ آرزومنديم كه دولت پاكستان اين غده سرطاني را خودشان علاج نمايند تا اينكه ضرورت جهان به تداوي آن احساس گردد.

             

با احترام      

                                                                                   هارون  (اكرمي)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *