مصاحبۀ دانشمند وفيلسوف رياضی دان افغان محترم صديق افغان

 

 

مصاحبۀ دانشمند وفيلسوف رياضی دان افغان محترم صديق افغان

 

درين مصاحبۀ تلويزونی که شامل دوبخش است، محترم صديق افغان مخترع وبنيان گذار رياضی فلسفی در جهان پيرامون موضوعات سودمند وجالب صحبت نموده است. لطفاً هربخش آن را بطور جداگانه با کليک کردن بروی عکس آن تماشا نماييد.

 

بخش اول


 

بخش دوم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *