اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو

اثرات منفی اخلاق عساکرامريکايی براخلاق عساکرمسلمان، ويديو:

مصدر: سايت عربی زبان مدونة رشيد

درين ويديوميبينيد که ثمرۀ حصول تعليمات نظامی از عساکرامريکايی برای عساکرمسلمان عرب چی بوده، وچگونه اين عساکربی رحم درتقليد ازدوستان امريکايی شان عملی را انجام ميدهند که دورازشأن واخلاق يک مسلمان ميباشد. آنها درين ويديو بخشی از تمرينات نظامی شان را که عبارت از پاره پاره نمودن خرگوش زنده توسط دندانهای شان ، وبطور خيلی ظالمانه و وحشيانه به قتل رساندن آن ميباشد، به نمايش گذاشته اند.

خداوند متعال اردوی افغانی ما را (که فعلاً تحت معالجه وتربيۀ دوستان امريکايی شان قراردارند) ازينگونه اثرات منفی درحفظ وامان خود داشته باشد. آمين

برای تماشای اين ويديو لطفاً به اينجا کليک کنيد.

اگردرمشاهدۀ اين ويديو مشکلی داريد، پس لطفاً سوفت وايرFlash Player را به کمپيوترتان داونلود نماييد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *