حادثۀ دردناک مسابقۀ اسپ دوانی

 

حادثۀ دردناک مسابقات اسپ دوانی در دوحه:

بازی اسپ دوانی مخصوصاً مسابقۀ عبوراز موانع از جملۀ بازی های خطرناک نبوده ويکی از بازی های  جالب وبدون خطر محسوب ميشود.

قابل ذکر است که ويديوی حاظر جديد نبوده، واز جملۀ مسابقات دورپانزدهم بازی های آسيائی در دوحۀ قطر ميباشد.

درين ويديو شما مشاهده مينماييد که چگونه اسپ دوان کوريائی (کيم هيونگ) که 47 سال عمر داشت، هنگام عبور از يک حاجز با حادثۀ مرگباری مواجه شده وهنگام تصادم با حاجز به زمين ميافتد و فی الفور جسد پر وزن اسپش برسرش سقوط نموده و باعث مرگش در همان لحظه ميگردد.

طبق گفتۀ مسؤولين کمک های اوليه وعاجل، کوشش ها وتنفس دادن های مصنوعی آنها بعد از گذشت پنجاه دقيقه به ناکامی انجاميده بازی کنی را که 10 مسابقۀ قبلی اين بازی ها را به مؤفقيت وبدون حادثه سپری نموده بود، واين مسابقۀ يازدهمش درين دور بازی ها بود از دست دادند.

 

برای تماشای اين ويديو لطفاً به اينجا کليک کنيد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *