کمک کننده ای که کمک کننده گانش را کمک ميکند

 

 

کمک کننده ای که کمک کننده گانش را کمک ميکند

 

 

درين ويديوی جالب مسابقۀ موترسايکل دوانی ای را تماشا ميکنيد که يکی از اشتراک کننده گان درآن مسابقه بعد از از دست دادن کنترول وسيطره بر موترسايکلش به زمين افتاده جراحت برميدارد و با کوشش های زيادی خودرا به هدف نجات از تصادم با موترسايکل های ديگر به کنار سرک ميرساند، اما هنگاميکه متوجه ميشود که کمک کننده گانيکه برای کمک و برداشتن وی و موترسايکلش از روی سرک به محل حادثه آمده بودند، خود احتياج به کمک دارند، با وجود آسيبی که ديده است و نميتواند درست قدم بردارد، دوباره برای کمک آنها به ساحۀ خطربرميگردد.

لطفاً برای تماشای اين ويديو به اينجا کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *