به قاضی موسی ، ملا نصوح سایت خاوران — محمود نکته دان

 

 

به قاضی موسی ، ملا نصوح سایت خاوران

 

جناب محترم قاضی سید موسی عثمان اخیراً مطلبی را به ارتباط نوشته های من در سایت خاوران به نشر رسانیده اند که در آن از عملکرد های ملانصوح به نفع انگلیسی ها حکایت گردیده و فرموده اند که مکناتن میگفته  هر چیزی را که ما نمیدانیم ملانصوح آنرا میداند ، یعنی او میداند که چگونه آزادی خواهان را با چماق دین از صحنه دور بسازیم. بدین ترتیب جناب ایشان در این نوشته من را ملانصوح و خود را وطندوست و آزادی خواه معرفی نموده اند در حالیکه معکوس این قضیه به واقعیت مطابقت دارد.

اگر از حقیقت نگذریم خود جناب ایشان نقش ملانصوح را در راه بر آورده شدن اهداف موهن لال های بیگانگان بعهده گرفته اند تا همه گفته های کفر آمیزو فرهنگ ستیزی های ایشان را عین ثواب جلوه داده و با مباحثات خارج از موضوع و استدلال های ضعیف خود یخن بیگانه پرستان را از دست پاسداران عقاید و فرهنگ این کشور رهائی بخشند که این  یک خیال باطل و تصور غلطی بیش نیست.

اگر خلاصه از نوشته شانرا انتخاب نمائیم چنین در افشانی نموده اند: "

"ملا نصوح" یک شارلتان …. بود، که توسط "موهن لال" هندو جاسوس مشهور انگلیس به خاطر تفرقه افگنی بین ملت مسلمان ومتدین وآزادی خواه افغانستان در خدمت انگلیسها استخدام شده بود. هر وطن پرست، دانشمند و آزادی خواه، که درآن عصرسربلند می کرد، او را باچماق دین ونافهمی چنان زدن می دادند،…که دیگر قامت راست کرده نتواند….ملت مادوصد پنجاه سال فریب سلاطین قبیلوی….ودلقکان دین راخورده اند….بی جهت خود را زحمت ندهند، خر دین را ازدم قیضه نکنند وازمعاش دولت مستعمره و وزارت "کلتور" دیگراستفاده نکنند .در غیر آن من در غندی خیر نشسته ام، کیک های پوستن قلم شان را…می چینیم بادی را چه می کنید کش را ببینید….به خاطر اصلاح جامعه وکشیدن گند وکثافات ملا نصوح ها از پنچاه وپنچ سال به اینطرف به نام خود نوشته کرده ام. اگرجواب مرا کسی به بزدلی به نام مستعارنوشته کنند عوض آن حق سایت دار بی وجدان را می دهم که دیده شود دال می پردیاچپاتی"

این دفاعیه قاضی این سایت در مقابل اعتراضیه من میباشد که در آن نوشته بودم چرا سایت خاوران نوشته های شرک آمیز اسدالله جعفری را به نشر سپرده است؟ چرا در عین زمانیکه سایت خاوران خود را علمبردار دفاع از زبان دری میدانند در رفع غلطی های املائی سایت خاوران توجهی نمی نماید که مسلح را به "ص" و سرعت را به "ث" و مسئله را به "ع" مینویسند؟ چرا گردانندگان سایت خاوران به انتشار کلمات کفر آمیزی مانند لبخند خدا و … می پردازند؟ و چرا در راه ترویج اصطلاحات ایرانی در افغانستان کمر بسته اند؟

حالا جناب قاضی صاحب آمده اند و با دفاعیه بی ربط خود میخواهند ساده لوحانه همه مسایل را بشوخی بگذرانند و نوشته اند که ملا نصوح ها آزادیخواهان را با چماق دین میزدند و ما 250 سال فریب سلاطین قبیله و دلقکان دین را خورده ایم ، خر دین را از دم قیضه نکنید، تو معاش وزارت کلتور ر میگیری ، من به  غندی خیر نشسته ام و کیک پوستین های قلم دیگران را می چینم ، بادی را چه میکنید کش را به بینید، من پنجاه و پنج سال است که گند و کثافات ملانصوح ها را نوشته ام و اگر کسی جواب مرا بدهد من حق سایت دار بی وجدان را میدهم تا به بینیم دال می پرد یا چپاتی.

خواننده گرامی ! آیا این ها جواب همان سوالات و اعتراضاتی بود که من داشته ام ؟ آیا میشود با لچری و دیوانه بازی مشکلات جدی و بزرگی را که دین ، زبان و فرهنگ ما را مورد تهدید قرار داده است حل کرد؟

آیا شما خواننده گرامی از جناب قاضی صاحب که ادعای 55 سال نویسندگی را دارند چنین انتظاری را داشتید که در یک مباحثه منطقی و فرهنگی بگویند من در غندی خیر نشسته ام و کیک قلم دیگران را می چینم ، بادی را چه میکنید کش را به بینید و اگر کسی جواب من را بدهد من حق سایت دار بی وجدان را میدهم تا به بینم دال می پرد یا چپاتی!

شما را بخدا این حرف های کوچه بازاری نیست؟ اگر همه نوشته های جناب ایشان در طول این 55 سال بهمین ترتیب بوده باشد من فکر میکنم جناب ایشان عمر گرانبهای خود را  به بیهودگی گذشتانده اند.

من وقتی که تصویر فیلسوف مآبانه جناب ایشان را میدیدم بقول ایشان فکر میکردم که بادی دارد شاید کش هم داشته باشد ، اما حالا می بینم که بادی دارد اما کش ندارد و وقتی از یخن ایشان بگیریم بعوض اینکه به جلو بیایند خود را به دنبال کش میدهند.

نقطه جالب توجه دیگر این است که اعتراضات من متوجه گردانندگان سایت خاوران بوده اما ایشان وقتی نتوانسته اند جواب قناعت بخشی را ارائه نمایند،  این پیرمرد بیچاره را مثل افسران احتیاط با تفنگی قدیمی وارد میدان کرده اند و گفته اند که دشمن به همان طرف است بزن پهلوان! جناب قاضی صاحب هم به همان طرفی که برایش نشان داده اند در حالیکه نه دشمن را می بیند و نه میشناسد فیر کرده روان است در حالیکه پس لگد فیر هایش بخودش بیشتر صدمه میرساند.

جناب قاضی صاحب! شما بعنوان کسی که ادعای 55 سال نویسندگی را دارید نباید مثل کاکه های که سرفه کرده از پشت چلم بر میخیزند و زمین به زیر پای شان میلرزد حرف بزنید. حرف های از قبیل من در غندی نشسته هستم و کیک قلمهای تان را میگیرم تا به بینیم دال می پره یا چپاتی شباهت به حرف های همان کاکه های دارد که هنوز دود چلم از شش های شان کاملا تخلیه نشده است.

جناب قاضی صاحب! طرف نوشته من شما نبودید. بگذارید که خود متهمین از خود دفاع نمایند. طوریکه از نام شما پیدا است شما قاضی هستید نه مدعی العموم. شما بهتر بود با یک قضاوتی عادلانه دربین مدعی و مدعی علیه حکم منطقی، منصفانه و قابل قبول خود را صادر میکردید نه اینکه شما هم آستین های خود را بالا زنید و به حمایت از متهم و ارد میدان شوید. شما خوب است یکبار هم که شده اعتراضات مرا بخوانید و بر حسب موضوع و مشخصات دو طرف به قضاوت به پردازید. فکر میکنم مشخصات آنهای را که از شما بعنوان سپر دفاعی استفاده میکنند تا حدودی  میدانید و بخاطر تکمیل دوسیه لازم است تا مشخصات من را هم داشته باشید.

من یک فرد  مسلمان ، یک تبعه افغان ، یک شخص غیر پشتون، زبان مادری و پدری من دری ، غیر وابسته به گروه ها و جریان های که شما فکر میکنید، مخالف نفوذ و تسلط فرهنگ های بیگانه  میباشم و هیچ ارتباط  کتبی و یا فکری هم با وزارت اطلاعات و کلتور ندارم. با اعمال وزیر اطلاعات و کلتور همانطوریکه با اعمال گردانندگان سایت خاوران مخالف میباشم در مخالفت قرار دارم چون وزارت اطلاعات و کلتور بجز از مشاجره بر سر کلمه پوهنتون و دانشگاه نتوانسته است در هیچ عرصه دیگری از تهاجم فرهنگی بیگانگان ، به پاسداری از فرهنگ و اعتقادات مردم ما برخیزد و جنجال وزیر فرهنگ را بر سر بکار گیری کلمه پوهنتون به جای دانشگاه نیز ناشی از تعصبات زبانی فکر میکنم تا اینکه دفاعی از کلمات استندرد کشور و مقابله با اصطلاحات بیگانه باشد. حالا شما میتوانید با در نظر گرفتن مشخصات من و مشخصات گردانندگان سایت که شما را بلا گردان خود ساخته اند در باره اعتراضات من قضاوت نمائید.

با توجه به همه مسایلی که گفته شد یکبار دیگر از شما سوال مینمایم که  اگر من بگویم شما چرا به خداوند واحد و یگانه که ذات او لاشریک و بی همتا است شریکی قایل شده اید آیا من ملا نصوح هستم؟  اگر من بگویم که شما چرا به ترویج اصطلاحات ایرانی در کشور ما می پردازید آیا من ملا نصوح هستم؟  آیا ملا نصوح به دفاع از عقیده و فرهنگ این کشور برخاسته بود و یا به دفاع از عقیده و فرهنگ بیگانگان ؟ اکنون با یک قضاوتی منصفانه بگوئید : آ یا من که بدفاع از معتقدات کشور و مبارزه با ترویج فرهنگ های بیگانه برخاسته ام ملانصوح هستم و یا شما که به توجیه اعمال گسترش دهندگان فرهنگ های بیگانه می پردازید ملا نصوح هستید؟  فکر میکنم  به اندازه کافی فهمیده باشید که ملانصوح کیست.

اما یک آرزو دارم که برخلاف ضرب المثل مشهوری که میگویند از آتش خاکستر بعمل می آید یکبار دیگر از خاکستر آتش بعمل آید. شما میدانید که ملانصوح جد کاکا سید احمد لودین بود که از مشروطه خواهان اول بشمار میرود و شخص کاکا سید احمد بعلت مبارزه با دستگاه های استبدادی در دوران عبدالرحمن خان و حبیب الله خان عمری را در زندان های ستمگران گذشتانده است و به این ترتیب میتوانیم بگوئیم که از خاکستر آتش بعمل آمده است یعنی از اولاد ملانصوح کاکا سید احمد پیدا شده است. آرزوی من این است که از نسل شما هم که امروز به دفاع از بیگانه پرستان برخاسته اید در آینده ها کاکا سید احمد دیگری ظهور کند تا به دفاع از عقاید مردم ما و مبارزه بر علیه افکار و فرهنگ های وارداتی به پردازد.

 

مطالب نشرشدۀ قبلی اين نويسنده :

تقدیم به گلشنیار نویسندۀ فحاش سایت خاوران

تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *