ای کاش سلاح در دستت نمی بود تا مرد ونامرد و … معلوم ميشد!!!

 

 

 

ای کاش سلاح بدستت نمی بود تا مرد ونامرد و … معلوم ميشد!!!

 

اين سخنان يکی از فرزندان دلير وآزادی خواه کشورجنگزده و قهرمان عراق بود که در اثناء مرور عساکرمغرور وخودخواه امريکائی از کنارشان که همه مجهز با اسلحۀ مدرن وپيشرفته بودند، آنهارا مخاطب قرار داده با شجاعت کامل بيان نمود.

خوشبختانه که بعد از شنيدن اين سخنان عساکر امريکائی درخواست آن باشندۀ دلير عراقی را ميپذيرند و در نتيجه با آنکه يکی از عساکر قوی هيکلی را برای زورآزمائی و پهلوانی با آن باشندۀ عراقی روبرو ميسازند، آن جوان عراقی که سرشار از عشق وطن وآزادی خواهی بود حريفش را بالآخره به زمين کوبيده ، حقانيت سخنانش را به اثبات ميرساند.

 

لطفاً برای تماشای اين ويديوی جالب بر روی عکس کليک کنيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *