غولک تزویر — نعمت الله مختارزاده

 

 

غولک تزویر

 

 

نعمت الله مختارزاده 19/06/2008 شهر اسن آلمان

 

جـنگ و جــدل و  دســت و گـریـبـانه گمشکو

مـشـت و لگـــــد و  ،   کـلـه و دنـدانه گمشکو

پیشقبض و قـمه  ، چاقـو و هم خـُردُم و خنجر

خـشـت و کلوخ و  سـنگ و پـلخــمانه گمشکو

تـیـر و سـپر و ،   نـیـزه و سیلاوه  و  شمشیر

گـــرز و  تـبــر و  چـکـش  و  سندانه گمشکو

از غـــولـک ِ  تـزویـــــر ِِ  هـمـه خـاین ِ مـلـی

خـمـپاره و  بـَم   ،   راکـت و هــاوانه گمشکو

( ربانی ) و ( گیلانی ) و( گلبدین) و( سیاف)

دیـو و   دَد  و   بـدکــاره  و  شـیـطانه گمشکو

هربیشۀ میهن که پـر از  ( داکتر) و ( استاد )

( دیپلــوم )  و (  پـروفیسر ِ )  نــادانه گمشکو

از (خلقی) و از ( پرچمی) و (غیره و غیره )

( راست) و ( چپ) و هم  بالا و پایانه گمشکو

(قانونی) و(مسعود) و(فهیم) ،(اتمر) و(خرّم)

نـنــگ ِ  وطـــن و  مـلـت ِ ، افـــغـانه گمشکو

بَد( وردک ِ) نامـردک ِ تـرسـو گـک ِ لـنـگک

جـاســوســک ِ  بــدجـنسک ِ نا خوانه گمشکو

خونخور ِ ( مزاری ) و (خلیلی ) گک ِ نامرد

بَـد میرغضب و  ،  وحشت ِ  زنــدانه گمشکو

نا(صالح) و، نا(ثابـت) و،  نا(مـقـبلِ ِ) بــُزدل

بــدکاره و   ،   بـدزاده و ،  کـَشـخانه گمشکو

(صبغت) کـه (مجـدد) ، به عقب داره گرایش

آن آهـــــن ِ زنگـــــــیدۀ  بـــطـــــلانه گمشکو

( دوستم ) بـه سر ِ اسپ ِ جـــنایت شــــده بالا

قـمچـیـن زدن و ،  مستی  و  جـولانه گمشکو

هم رهزن و هم رهبر وهـم مفسد ِ فی الارض

ایـــــن طــــایـــفــۀ  فــاقـــد ِ  وُجـدانه گمشکو

هـــم جانی و  هـم قـاتـل  و هــم تاجـــر ِ دینی

از مـنـبـر ِ  تفـــــریق   ،  خــــدایــانه گمشکو

در داخل ِ  شورا کـه  ،   نه نظم و  نه دسپلین

لـنـگــــوتــه و  ،  پــیــزار ِ فـــراوانه گمشکو

پیـراهـن و تنبان و چپـن  ،  ریشک و پشمک

بــزغـــــالـــه  و گــوسـالـــه پـرستانه گمشکو

قــوچ جنـگی و، هـم  بودنه جنگی یی وکیلان

مـــرغـــان  ِ  کلنگــی  یی  رییســـانه گمشکو

در دعــوت ِ رسمی  ،  یخن چرک  ِِ وزیـران

بـــوی بغــــل ِ  گــــنــدۀ  ایـشـــــــانه گمشکو

بـــدمــاش ِ بــــد انــدیـشۀ    بـدخـور ِ مـلـیشـا

دیــوانــۀ  زنـجـیـری یی   ،   دورانه گمشکو

دزدان ِ سر ِ گـردنـه   ،   در چــور و چپـاول

مـارشـالک و جـنـرال و قـومــانــدانه گمشکو

بـا زور شـده  ،  غـصـب ِ زمـیـنهای وطـندار

شورا  و  سنا  ،   قانون و ،   فـرمانه گمشکو

چشمک کـدن ِ(کـرزی) و دمبک زدن ِ(بوش)

رقص و ، اتن و ، قرسک  و ، میدانه گمشکو

چون قیر ســـیه ، صفحۀ تاریـــخ ِ وطن گشت

بقـــــال ِ سـیـاســــتگــــر و ، دُ کـــانه گمشکو

از فــــقـر شـــــده ملت ِ  بیچـاره  علف خــور

گرگانی به تن  ، جـــــامۀ چــــــوپـانه گمشکو

هـر عــالـــمه  و عالم ِ دینی ، پی یی تفـــریق

اســـــلام اگــــر ایـنـسـت ، مســلــمانه گمشکو

با ریش ِ گـره خـورده و ،  با چادر و با شا ل

آرایـــش و ،  پــیـرایــش ِ ،  هــــرآنه گمشکو

زیـــرا کـه  شده  ،  کاسبه و  ،  کاسـب ِِ دینی

دلالــــــه و ،  دلال ِ  بــــــد ایـــــمـانه گمشکو

« نعمت »  قلـم و  واژۀ نقد ِ تـو ،  بـه جولان

صـاحـب رقـم  ِ بـُـزدل و  تـــرســـانه گمشکو

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *