تصاويری از صحنه های دلخراش حادثۀ تروربی نظير بوتو

 

تصاويری از صحنه های دلخراش حادثۀ تروربی نظير بوتو

 

اين تصاوير صحنه های خيلی دلخراشی رابياد ميآورد که بعد از وقوع حمله انتحاری در اجتماع بزرگ انتخاباتی در لياقت باغ شهر راولپندی بروزچهارشنبه مؤرخ 27 دسمبر 2007 ميلادی خانم بی نظير بوتو نخست وزيرسابق پاکستان را بشمول 20 تن از هوادارانش به کام مرگ سپرد.

 

بياييد دست بدست هم داده، با يک صدای واحد بر ترور،جنگ، عداوت و اين همه اعمال ضد اسلامی وانسانی نفرين بفرستيم، وندای صلح وآشتی رادرين روز جهانی صلح لبيک گفته، با کاروان صلح وترقی وبرادری وبرابری بپيونديم!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *